รอบรู้ 207 สำนักงานการอาชีวศึกษา

12
รอบรู้ 207 สำนักงานการอาชีวศึกษา

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 207 สำนักงานการอาชีวศึกษา   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • A. 

   Www.vec.go.th

  • B. 

   Vec.go.th

  • C. 

   Www.vecobec.go.th

  • D. 

   Vecobec.go.th

  • E. 

   Www.otpcvec.go.th

 • 2. 
  ใครคือเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีศึกษา ปี 2555
  • A. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

  • B. 

   ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

  • C. 

   ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

  • D. 

   นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์

  • E. 

   นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล

 • 3. 
  พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2523 " กำหนดให้มี กี่หน่วยงาน 
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   10

  • E. 

   13

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัด สอศ.มากที่สุด  
  • A. 

   7 สำนัก 2 หน่วย 1 กลุ่ม 3 ศูนย์

  • B. 

   8 สำนัก 1 หน่วย 2 กลุ่ม 2 ศูนย์

  • C. 

   7 สำนัก 1 หน่วย 2 กลุ่ม 3 ศูนย์

  • D. 

   8 สำนัก 2 หน่วย 1 กลุ่ม 2 ศูนย์

  • E. 

   8 สำนัก 1 หน่วย 2 กลุ่ม 2 ศูนย์

 • 5. 
  " จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ " คือข้อใดของ สอศ.
  • A. 

   VISION

  • B. 

   MISSION

  • C. 

   GOALS

  • D. 

   OBJECTIVE

  • E. 

   TARGET

 • 6. 
  จากนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับ สอศ.คือนโยบายข้อใดบ้าง
  • A. 

   1 , 4

  • B. 

   4 , 6

  • C. 

   2 , 5

  • D. 

   3 , 6

  • E. 

   6 , 8

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย สอศ.
  • A. 

   6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์

  • B. 

   7 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์

  • C. 

   6 ยุทธศาสตร์ 36 กลยุทธ์

  • D. 

   7 ยุทธศาสตร์ 37 กลยุทธ์

  • E. 

   6 ยุทธศาสตร์ 37 กลยุทธ์

 • 8. 
  ยุทธศาสตร์ใดของ สอศ.สำคัญที่สุด
  • A. 

   การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  • B. 

   สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ

  • C. 

   พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

  • D. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • E. 

   จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ

 • 9. 
  ภายในตราสัญ,ักษณ์ สอศ.มีอักษรบาลี
  • A. 

   ทุ. ส. นิ. ม.

  • B. 

   ทุ ส นิ ม

  • C. 

   ทุสนิม

  • D. 

   ทุ ส นิ ม

  • E. 

   ทุ-ส-นิ-ม

 • 10. 
  ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
  • A. 

   ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

  • B. 

   ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

  • C. 

   นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

  • D. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

  • E. 

   นายอภิชาติ จีระวุฒิ

 • 11. 
  คณะกรรมการ สอศ. มีกี่คน
  • A. 

   27

  • B. 

   28

  • C. 

   32

  • D. 

   39

  • E. 

   51

 • 12. 
  สถานศึกษาในสังกัด สอศ.มีกี่แห่ง
  • A. 

   415

  • B. 

   416

  • C. 

   417

  • D. 

   418

  • E. 

   419