รอบรู้ 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ. 2555

25
รอบรู้ 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ. 2555

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบ 2555  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง Core Value ของ ศธ. 2555
  • A. 

   Organic เป็นองค์กรที่มีชีวิต

  • B. 

   Benevolence พร้อมจิตเอื้ออาทร

  • C. 

   Eagerness มีอาภรณ์ คือ ความขยัน

  • D. 

   Compliance ใจยึดมั่นหลักคุณธรรม

 • 2. 
  แผนการดำเนินงานของ สพฐ.2555 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   3 แผน 5 ผลผลิต 6 กลยุทธ์ 7 โครงการ 7 อาชีพ

  • B. 

   4 แผน 6 ผลผลิต 6 กลยุทธ์ 7 โครงการ 8 อาชีพ

  • C. 

   4 แผน 5 ผลผลิต 6 กลยุทธ์ 8 โครงการ 8 อาชีพ

  • D. 

   4 แผน 6 ผลผลิต 6 กลยุทธ์ 8 โครงการ 7 อาชีพ

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ แผนงานของ สพฐ.2555
  • A. 

   แผนงานแก้ไขและพัฒนาการศึกษา

  • B. 

   แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

  • C. 

   แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

 • 4. 
  ข้อใดคือผลผลิตของ สพฐ.ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ สพฐ.2555
  • A. 

   โครงการพัฒนารูปแบบการศึกษา ในเขต สพท.

  • B. 

   โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

  • C. 

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   โครงการครูคืนถิ่น

 • 6. 
  กองทุนส่งเสริม / พัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ ของ สพฐ.2555 
  • A. 

   1.5 ล้านบาท

  • B. 

   15 ล้านบาท

  • C. 

   150 ล้านบาท

  • D. 

   1500 ล้านบาท

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณของ สพฐ.จากปี 2554-2555
  • A. 

   งบลงทุนและรายจ่ายอื่นลดลง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุนเพิ่มขึ้น

  • B. 

   งบลงทุนและรายจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุนลดลง

  • C. 

   งบลงทุนและรายจ่ายอื่นลดลง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุนลดลง

  • D. 

   งบลงทุนและรายจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุนเพิมขึ้น

 • 8. 
  ข้อใดเรียงลำดับการจัดสรรงบประมาณของสพฐ.2555 จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
  • A. 

   งบบุคลากร - งบเงินอุดหนุน - งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบรายจ่ายอื่น

  • B. 

   งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบเงินอุดหนุน - งบลงทุน - งบรายจ่ายอื่น

  • C. 

   งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น

  • D. 

   งบลงทุน-งบดำเนินงาน-งบบุคลากร-งบอุดหนุน-งบรายจ่ายอื่น

 • 9. 
  ข้อใดตอบสนอง "การศึกษาเพื่อการมีงานทำ " ของ สพฐ.2555
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

  • B. 

   ประถมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

  • C. 

   มัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

  • D. 

   อุดมศึกษาอาชีวเชิงปฏิบัติการ

 • 10. 
  อาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติการมีกี่อาชีพ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่อาชีพตามมัธยมเชิงปฏิบัติการของ สพฐ.2555
  • A. 

   เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

  • B. 

   อุตสาหกรรม

  • C. 

   บริหารการศึกษา

  • D. 

   Life Science

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง "การศึกษาเพื่อการมีงานทำ"
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา เน้นเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ทางกายและสมอง

  • B. 

   ประถมศึกษา มีการวัดแววตามหลัก พหุปัญญา ให้รู้จักจุดแข็งของตัวเองเพื่อความภาคภูมิใจและการต่อยอด

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น สำรวจอาชีพ

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดแววอาชีพ

 • 13. 
  Creative and Communicative Practitioner เกี่ยวข้องกับระดับใดของ สพฐ.2555
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   ม.ต้น

  • D. 

   ม.ปลาย

 • 14. 
  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะเลือกทำตามข้อใดเพื่อตอบสนองการมีงานทำ
  • A. 

   Basic Education Core Curriculum

  • B. 

   วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการ เพื่อเลือก Menu

  • C. 

   Functional/Occupation วิเคราะห์ศักยภาพและวิจัย

  • D. 

   สถานศึกษาด้านอาชีพหลักสูตร

 • 15. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลท่านจะให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นกลุ่มงานด้านใดในโรงเรียน
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   บุคลากร

  • D. 

   ทั่วไป

 • 16. 
  หากท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่านจะเลือกบริหารงานด้วยหลักการตามข้อใด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   TQA

  • C. 

   SIX SIXMA

  • D. 

   TQM

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล สพฐ.2555
  • A. 

   ภาษาอังกฤษ

  • B. 

   ICT

  • C. 

   CREATIVE

  • D. 

   ทำงานเพื่อสังคม

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบันได้ 5 ขั้น สพฐ.
  • A. 

   ตั้งปัญหา (Hypothesis Formulation)

  • B. 

   สืบค้นความรู้ (Searching for Information)

  • C. 

   การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)

  • D. 

   สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication)

  • E. 

   บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service)

 • 19. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามบันได 5 ขั้น สพฐ.2555
  • A. 

   ปัญหา - สมมติ - ทดลอง - วิเคราะห์ - สรุป

  • B. 

   สมมติ - ปัญหา - ทดลอง - วิเคราะห์ - สรุป

  • C. 

   สมมติ - สืบค้น- สรุป - สื่อสาร - บริการ

  • D. 

   สมมติ - สรุป - สืบค้น - สื่อสาร - บริการ

 • 20. 
  ข้อใด หมายถึง IS1 
  • A. 

   Knowledge Formation

  • B. 

   Communication and Presentation

  • C. 

   Public Service

  • D. 

   Service Public

 • 21. 
  ข้อใดเรียงลำดับการจัดการเรียนการสอนเหรียญสองด้านจากภายในสู่ภายนอกได้ถูกต้อง
  • A. 

   Knowledge Formation - Communication & Presentation - Public Service

  • B. 

   Public Service - Communication & Presentation - Knowledge Formation

  • C. 

   Communication & Presentation - Public Service - Knowledge Formation

  • D. 

   Knowledge Formation - Public Service - Communication & Presentation

 • 22. 
  ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะสำคัญขององค์กร
  • A. 

   การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

  • B. 

   การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

  • C. 

   การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย

  • D. 

   การมุ่งเน้นทรัพยกรบุคคล

 • 23. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก

  • B. 

   ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา

  • C. 

   เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ล้ำหน้าทางความคิด ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก

  • D. 

   ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ล้ำหน้าทางความคิด สื่อสารสองภาษา

 • 24. 
  คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศในคณะกรรมาธิการพัฒเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร กำหนดรายละเอียดของกลุ่มสินค้าเกษตรจากพืชมีกี่ชนิด
  • A. 

   19

  • B. 

   23

  • C. 

   32

  • D. 

   39

 • 25. 
  จากข้อ 24 ข้อใดไม่ใช่ พืชสวน
  • A. 

   หน่อไม้ฝรั่ง

  • B. 

   มะละกอ

  • C. 

   มะยงชิด

  • D. 

   GMO