2 Kolokvijum- Upravljanje Rizikom Na Projektu

23 Questions | Total Attempts: 143

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2 Kolokvijum- Upravljanje Rizikom Na Projektu

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Rizik se definiše kao neizvestan dogadaj ili stanje koje, ukoliko nastane, može imati_____________nа bar jedan od ciljeva projekta? 
  • A. 

   Pozitivan ili negativan efekat

  • B. 

   Samo pozitivan efekat

  • C. 

   Samo negativan efekat

 • 2. 
  Osnovni ciljevi projekta, prema PMBOK-u, bili bi ? 
  • A. 

   Obim posla

  • B. 

   Vreme

  • C. 

   Troškovi

  • D. 

   Kvalitet izvedenih radova

  • E. 

   Projektovanje

  • F. 

   Planiranje

  • G. 

   Organizovanje

 • 3. 
  Klasifikacija rizika investicionih projekata. Prema nivou na kom se pojavljuju, mogu se podeliti u tri grupe ? 
  • A. 

   Strateški

  • B. 

   Projektni

  • C. 

   Operativni

  • D. 

   Funkcionalni

  • E. 

   Samoupravni

 • 4. 
  Prema oblasti izvora rizika postoje ? 
  • A. 

   Eksterni

  • B. 

   Interni

  • C. 

   Tehnicki

  • D. 

   Netehnicki

  • E. 

   Predvidivi

  • F. 

   Nepredvidivi

 • 5. 
  Prema oblasti izvora rizika, eksterni su  ? 
  • A. 

   Predvidivi

  • B. 

   Nepredvidivi

  • C. 

   Tehnicki

  • D. 

   Netehnicki

  • E. 

   Pravni

 • 6. 
  Prema oblasti izvora rizika, interni su ? 
  • A. 

   Netehnički

  • B. 

   Pravni

  • C. 

   Tehnički

  • D. 

   Predvidivi

  • E. 

   Nepredvidivi

 • 7. 
  U nepredvidive eksterne rizike spadaju ? 
  • A. 

   Viša sila

  • B. 

   Prirodne katastrofe

  • C. 

   Promena regulative

  • D. 

     Rizici po životnu sredinu

  • E. 

   Protesti

  • F. 

   Teskoce u pokretanjima radova

  • G. 

   Neadekvatnom planiranju

 • 8. 
  Interni tehnički rizici se pronalaze u ? 
  • A. 

   Ekspertskom znanju

  • B. 

   Kompleksnosti projekta

  • C. 

   Instalacija

  • D. 

   Problemima u održavanju

  • E. 

   Promena regulative

  • F. 

   Rizici po životnu sredinu

 • 9. 
  Interni pravni rizici uključuju ? 
  • A. 

   Ugovornih odredbi ili zahteva

  • B. 

   Licence, dozvole

  • C. 

   Probleme sa patentima i intelektualnom svojinom

  • D. 

   Nemogućnost da se ispoštuje ugovor

  • E. 

   Tužbe

  • F. 

   Probleme sa zaštitom podataka

  • G. 

   Tehničkom ekspertskom znanju

  • H. 

   Veličini i kompleksnosti projekta

 • 10. 
  Upravljanje rizikom je sistematična primena definisanih procedura i pravila kroz faze ? 
  • A. 

   Identifikacije

  • B. 

   Analize

  • C. 

   Procene

  • D. 

   Tretiranja

  • E. 

   Praćenja rizika

  • F. 

   Planiranja

  • G. 

   Organizovanja

  • H. 

   Rukovodjenja

 • 11. 
  Upravljanje rizicima, se definiše kao oblast upravljanja projektima  i predstavlja prateći proces procesima upravljanja ? 
  • A. 

   Obimom

  • B. 

   Vremenom

  • C. 

   Troškovima

  • D. 

   Kadrovanje

  • E. 

   Projektovanje

  • F. 

   Planiranje

 • 12. 
  •Upravljanje rizicima, se definiše kao oblast upravljanja projektima  i predstavlja prateći proces procesima upravljanja: vremenom, obimom i troskovima. U prateće procese još se ubrajaju upravljanje ?
  • A. 

   Kvalitetom,

  • B. 

   Timom

  • C. 

   Nabavkom

  • D. 

   Filtriranje

  • E. 

   Kodiranje

 • 13. 
  Standardi za upravljanje rizicima su ? 
  • A. 

   BS iz 2010

  • B. 

   Britanskom standardu za upravljanje rizicima iz 2002. godine

  • C. 

   ISO 31000 iz 2009. godine

  • D. 

   SB iz 2010

  • E. 

   Britanskom standardu za upravljanje rizicima iz 2006. godine

 • 14. 
  Procesi u okviru oblasti upravljanja rizicima jesu ? 
  • A. 

   Planiranje

  • B. 

   Identifikacija

  • C. 

   Kvalitativna analiza

  • D. 

   Кvantitativna analiza

  • E. 

   Planiranje odgovora

  • F. 

   Praćenje i kontrola

  • G. 

   Organizovanje

  • H. 

   Analiziranje

 • 15. 
  Planiranje upravljanja rizicima poželjno je inicirati u___________fazama projekta?
  • A. 

   Ranim fazama

  • B. 

   Kasnim fazama

 • 16. 
   Najefikasnije је ako se procena оbаvlја individualno i kasnije analizira od strane projekt menadžer-a i specijalizovanih članоvа tima.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
   Procene treba da sadrže očekivane minimalne i maksimalne posledice u pogledu vremena i troškova za svaki rizik.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Očekivana finansijska vrednost rizika se proračunava množenjem  ________________ koja se pripisuje riziku.  Očekivanu vrednost rizika takođe treba izraziti kao opseg vrednosti, navodeći minimalnu i maksimalnu vrednost?
  • A. 

   Verovatnoće pojave i procene troškova

  • B. 

   Procenila potrebna rezerva prilikom procene budžeta

  • C. 

   Preporuč1jivo је da se procentualno uključi i tzv. menadžment rezerva, koja se odnosi nа rizike koji ćе tek biti identifikovani

 • 19. 
  Zbir očekivanih finansijskih vrednosti rizika može se koristiti da bi se ____________ projekta?
  • A. 

   Procenila potrebna rezerva prilikom procene budžeta

  • B. 

   Da se procentualno uključi i tzv. menadžment rezerva

 • 20. 
  Pored budžetske rezerve dobijene kvantifikacijom rizika, preporuč1jivo је da se procentualno uključi i __________? 
  • A. 

   Menadžment rezerva

  • B. 

   Akcijska rezerva

 • 21. 
  Preporučljiivo је da se uzmu u obzir sledeća tri tipa akcija kojima se može uticati nа projektne rizike ? 
  • A. 

   Preventivnu akciju pre nego što se rizik dogodi

  • B. 

   Aktivirati unapred pripremljeni рlаn

  • C. 

   Aktivirati rezervni рlаn

  • D. 

   Neaktivirati rezervni plan

  • E. 

   Nikakvu preventiva se ne sprovodi

 • 22. 
  Za pozitivne rizike (mogućnosti) postoje slične strategije odgovora nа rizik, ali оnе podstiču ?
  • A. 

   Iskorišćenje

  • B. 

   Izbegavanje

 • 23. 
   PMI je 2009. godine objavio Standard za praktično upravljajne rizicima na projektu (The Practice Standard for Project Risk Management) (PMI, 2009) koji definiše aspekte upravljanja rizicima na projektu koji se prepoznaju kao dobra praksa za većinu projekata, kroz gotovo sve faze realizacije.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top