آزمون انلاین فارسی 2 : فصل یک تا شش

15 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  2 :

طراح: زکیه بزرگی /// منطقه سیلوانا /// استان آذربایجان غربی دانش آموزان عزیز لطفا با دقت به آزمون پاسخ دهید و در پایان نتیجه را مشاهده کنید


Questions and Answers
 • 1. 
  در کدام گزینه ((اضافه تشبیهی)) نمی یابید؟
  • A. 

    چو دریای خون شد همه دشت و راغ جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ

  • B. 

   دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

  • C. 

   گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما در این سیلاب غم دسته گلی شاداب را ماند

  • D. 

   نالم به دل نای چو نای من اندر حصار نای پستی گرفت همت من زین بلند جای

 • 2. 
  در بیت زیر جمعاً چند ((استعاره)) وجود دارد؟ (( ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد / و زتگرگ نازپرور مالش عنّاب داد.))
  • A. 

   دو

  • B. 

   سه

  • C. 

   چهار

  • D. 

   پنج

 • 3. 
  در همه ابیات زیر به جز بیت ......... آرایه ی (( متناقض نما )) مشهود است.
  • A. 

   آشنایان ره عشق در این بحر عمیق            غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

  • B. 

   حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت         طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود.

  • C. 

   هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای         من در میان جمع و دلم جای دیگر است

  • D. 

   تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او         ز آن سفر دراز خود عزم وطن نمی کند.

 • 4. 
  در کدام مصرع (( آرایه حس آمیزی)) وجود ندارد؟
  • A. 

   به یک کرامت آبی نگاه دوخته اند

  • B. 

   جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا

  • C. 

   این ساز، شکسته اش خوش آهنگ تر است

  • D. 

   ندامتی که نبردم، ملامتی که ندیدم

 • 5. 
  در همه بیت های زیر، به غیر از بیت .......  آرایه ی ((حسن تعلیل)) به کار رفته است.
  • A. 

   گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟          اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم.

  • B. 

   گر شاهدان نه دینی و دین می برند و عقل.   پس زاهدان برای چه خلوت گزیده اند

  • C. 

   نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم       همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

  • D. 

   هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی     چه حاجت است که گوید شکر که شیرینم

 • 6. 
  در کدام گزینه معنای همه واژگان درست است؟
  • A. 

   (رغبت: خواست)-(قرب: دوری )

  • B. 

   (بعد:دوری)-( ملکوت: عالم غیب)

  • C. 

   ( هیئت: ظاهر)-( غنا: آواز و سرود)

  • D. 

   (جَلّت: بزرگ است)-( مُشَعشع: آتش گرفته)

 • 7. 
  در کدام گزینه ((مسند)) وجود ندارد؟
  • A. 

   از شبنم عشق خاک آدم گل شد

  • B. 

   و به خزانه‌داری آن،جان آدم شایسته بود.

  • C. 

   اینجا عشق معکوس گردد.

  • D. 

   شما در گل منگرید، دل نگرید.

 • 8. 
  در کدام گزینه نقش واژه ی مشخص شده نادرست است؟
  • A. 

   اگر یک لحظه امشب دیر جنبد سپیده دم جهان در خون نشیند (نهاد)

  • B. 

   به خوناب شفق در دامن شام به خون آلوده ، ایران کهن دید (مفعول )

  • C. 

   در آن دریای خون در قرص خورشید غروب آفتاب خویشتن دید (مضاف الیه )

  • D. 

   به آتش های ترک و خون تازیک به رود سند تا جیحون نشیند(مضاف الیه)

 • 9. 
  بیت ((اگر یک لحظه امشب دیر جنبد / سپیده دم جهان در خون نشیند )) با کدام گزینه تناسب دارد؟  
  • A. 

   نشانی از آن نوشدارو بیار   که سودای او بردم از مغز و هوش

  • B. 

    نوشدارو که غیر دوست دهد                زهر باشد، به خاک زیر و مَچش

  • C. 

   نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی                     بی وفا این زودتر می خواستی حالا چرا؟

  • D. 

   از آن نوشدارو که در گنج توست                  کجا خستگان را کند تندرست

 • 10. 
  مفهوم کدام گزینه از بیت (( جز تو که فرات رشحه ای از یم توست / دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش )) برداشت می شود؟
  • A. 

   عظمت دریا

  • B. 

   ارزشمندی مشک

  • C. 

   عظمت حضرت عباس ( ع )

  • D. 

   مشک بر دوش گرفتن دریا

 • 11. 
  بیت (( بیا عاشقی را رعایت کنیم / ز یاران عاشق حکایت کنیم)) با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟
  • A. 

   همچو نی زهری و تریاقی که دید؟        همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟

  • B. 

   آتش است این بانگ نای و نیست باد         هر که این آتش ندارد نیست باد

  • C. 

   نی، حدیث راه پرخون می‌کند.       قصه‌های عشق مجنون می کند

  • D. 

   شاد باش ای عشق خوش سودای ما       ای طبیب جمله علّت های ما

 • 12. 
  مفهوم کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟
  • A. 

   فریدون چو گیتی بر  آن گونه دید     جهان پیش ضحاک وارونه دید. ( نگون بختی ستمگر )

  • B. 

   همی رفت منزل به منزل چو باد      سری پر ز کینه، دلی پر زداد. ( خشم و عدالت خواهی)

  • C. 

   به شهر اندرون هر که برنا برند. چو پیران که در جنگ، دانا برند. (قیام همگانی )

  • D. 

   سوی لشکر آفریدون شدند.    ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند ( آزادی از فریب )

 • 13. 
  از عبارت ((هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت)) برداشت نمی‌شود؟
  • A. 

   آرامش واقعی

  • B. 

   پذیرش خواست خدا

  • C. 

   آرامش حاصل از ایمان

  • D. 

   گذرا بودن خوب و بد

 • 14. 
  کدام گزینه از عبارت (( آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد بانگ هزاهز و غریو برخاست)) برداشت نمی‌شود؟  
  • A. 

   فریاد و هیاهوی مردم

  • B. 

   آگاهی مردم از غرق شدن کشتی پادشاه

  • C. 

   غرق نشدن پادشاه

  • D. 

   نزدیک بودن پادشاه به غرق شدن

 • 15. 
  کدام بیت پاسخ مناسبی برای پرسش درویش در بیت زیر است؟ (( که چون زندگانی به سر می‌برد؟ بدین دست و پای از کجا می خورد؟))
  • A. 

   هرکه نان از عمل خویش خورد     منت حاتم طایی نبرد.

  • B. 

   دستکش کس نی ام از بهر گنج    دست کشی( نوعی نان) میخورم از دست رنج

  • C. 

   بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کارکرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

  • D. 

   بخور تا توانی به بازوی خویش    که سعیت بود در ترازوی خویش.

Back to Top Back to top