ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ผู้บริหารสถานและการศึกษา ชุด 1

5 Questions | Total Attempts: 454

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   1

ข้อสอบออนไลน์  ภาค ก ผู้บริหารสถานและการศึกษ ชุด 1  เขียนโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มี 11 นโยบายข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

  • C. 

   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  • D. 

   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • E. 

   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

 • 2. 
  ยุทธศษสตร์ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เน้นใช้กับนโยบายใดของรัฐบาล
  • A. 

   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

  • C. 

   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  • D. 

   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • E. 

   การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 • 3. 
  ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการเกี่ยวข้องกับนโยบายใดบ้างของรัฐบาลมากที่สุด
  • A. 

   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • B. 

   การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

  • C. 

   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  • D. 

   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

  • E. 

   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 • 4. 
  ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   DLTV

  • B. 

   ACMECS

  • C. 

   GMS

  • D. 

   BIMSTEC

  • E. 

   NSW

 • 5. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top