ფიზიოლოგია 1

26 | Total Attempts: 274

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ფიზიოლოგია 1

Questions and Answers
 • 1. 
  რას შეისწავლის ადამიანის ფიზიოლოგია?
  • A. 

   მოლეკულის და ორგანოთა სისტემის დონეზე მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესებს ადამიანის ორგანიზმში, მათ შორის – ორგანიზმის გარემოსთან ურთიერთქმედებისგან დიფერენცირებულად და ინტეგრირებულად.

  • B. 

   მოლეკულის, უჯრედის, ქსოვილის, ორგანოს, ორგანოთა სისტემის და ფუნქციური სისტემის დონეზე მიმდინარე პროცესებს და ფუნქციონირების კანონზომიერებებს ადამიანის ორგანიზმში, მათ შორის - ორგანიზმის გარემოსთან ურთიერთქმედების კონტექსტში და ინტეგრირებულად.

  • C. 

   მოლეკულის, უჯრედის, ქსოვილის და სისტემების დონეზე მიმდინარე ყველა ჰუმორულ პროცესს და ფუნქციონირების კანონზომიერებებს ადამიანის ორგანიზმში მხოლოდ გარემოსთან ინტეგრირების ჭრილში.

  • D. 

   მოლეკულის, უჯრედის, ქსოვილის, ორგანოს დონეზე მიმდინარე ყველა პირველხარისხოვანი პროცესის მიმდინარეობის თავისებურებებს ადამიანის ორგანიზმში, მათ შორის - გარემოსთან ურთიერთქმედების კონტექსტში და ინტეგრირებულად.

 • 2. 
  ვალეოლოგია წარმოადგენს სამედიცინო მეცნიერების მნიშვნელოვან მიმართულებას:
  • A. 

   ადამიანის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის შესახებ ადაპტაციის პირობებში

  • B. 

   ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის, მისი შრომისუნარიანობის შენარჩუნების რესურსების და მექანიზმების შესახებ.

  • C. 

   ადამიანის ფსიქიკური და ფიზიოლოგიური ჯანმრთელობის შესახებ სტრესის ვითარებაში.

  • D. 

   ფიზიკური ჯანმრთელობისა და სოციალური კეთილდღეობის შესახებ ფსიქიკური ნორმის პირობებში

 • 3. 
  ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ჯანმრთელობა გულისხმობს:
  • A. 

   სრულ ფიზიკურ ჯანსაღ მდგომარეობას, რაც არ ნიშნავს მხოლოდ დაავადების არ არსებობას.

  • B. 

   მხოლოდ ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანსაღ მდგომარეობას და ადაპტაციის შესაძლებლობას.

  • C. 

   სრულ ფიზიკურ, ფსიქიკურ და სოციალურ კეთილდღეობას, რაც არ ნიშნავს მხოლოდ დაავადების არ არსებობას.

  • D. 

   მხოლოდ დაავადების არ არსებობას და იგი არ ნიშნავს ფიზიკურ კეთილდღეობას.

 • 4. 
  რა არის ფიზიოლოგიური ფუნქცია?
  • A. 

   ორგანიზმის სხვადასხვა სტრუქტურის ცხოველმოქმედების გამოვლინება, ძირითადად - დაცვითი მნიშვნელობისა, მიმართული საერთოორგანიზმული სასარგებლო ეფექტის მისაღწევად; მისი საფუძველი ელექტრული იმპულსია.

  • B. 

   ორგანიზმის და მისი ნაწილების ცხოველმოქმედების გამოვლინება, ძირითადად - შეგუებითი მნიშვნელობისა, მიმართული საერთოორგანიზმული სასარგებლო ეფექტის მისაღწევად; მისი საფუძველი ნივთიერებათა, ენერგიის და ინფორმაციის ცვლაა.

  • C. 

   ორგანიზმის სხვადასხვა სტრუქტურის ბიოქიმიური ძვრების გამოვლინებაა, ძირითადად - ადაპტაციული მნიშვნელობისა, მიმართული ორგანოს შემგუებლობითი ეფექტის მისაღწევად; მისი საფუძველი ნივთიერებათა, ენერგიის და ინფორმაციის ცვლაა.

  • D. 

   ორგანიზმის და მისი ნაწილების ცხოველმოქმედების მეტაბოლური გამოვლინება, შეგუებითი მნიშვნელობისა, მიმართული ორგანიზმის დაცვითი მოქმედებისკენ; მისი საფუძველი ნივთიერებათა, ენერგიის და ინფორმაციის ცვლაა.

 • 5. 
  ფიზიოლოგიური ფუნქციები იყოფა:
  • A. 

   ანიმალურ და სომატურ ფუნქციებად.

  • B. 

   ანიმალურ (სომატურ) და ვეგეტატურ ფუნქციებად.

  • C. 

   სეკრეტორულ და მოტორულ ფუნქციებად.

  • D. 

   ამგზნებ და შემაკავებელ ფუნქციებად.

 • 6. 
  ანიმალურ (სომატურ) ფუნქციებს მიეკუთვნება:
  • A. 

   ნივთიერებათა ცვლის განმახორციელებელი სომატური ფუნქციები.

  • B. 

   გარეგანი გაღიზიანების აღქმა, ზრდა და გამრავლება.

  • C. 

   მხოლოდ ჩონჩხის და გლუვი კუნთებით განხორციელებული მოძრაობითი რეაქციები.

  • D. 

   გარეგანი გაღიზიანების აღქმა და ჩონჩხის კუნთებით განხორციელებული მოძრაობითი რეაქციები.

 • 7. 
  ვეგეტატურ ფუნქციებს მიეკუთვნება:
  • A. 

   ფუნქციები, რომლებზეც დამოკიდებულია მთლიან ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის განხორციელება (საჭმლის მონელება, სისხლის მიმოქცევა, სუნთქვა, გამოყოფა და სხვ.), აგრეთვე, ზრდა და გამრავლება.

  • B. 

   ჩონჩხის კუნთებით და პროპრიორეცეპტორებით განპირობებული მოძრაობითი რეაქციები.

  • C. 

   გარეგანი გამღიზიანებლების მოქმედების აღქმა გრძნობათა ორგანოებით (სენსორებით).

  • D. 

   მხოლოდ ის ფუნქციები, რომლებსაც ანხორციელებს გულ-სისხლძარღვთა, სუნთქვის, გამოყოფის და საჭმლის მომნელებელი სისტემები.

 • 8. 
  ფიზიოლოგიური სისტემა ეწოდება:
  • A. 

   ორგანოებისა და ქსოვილების გენეტიკურად განმტკიცებულ ერთობლიობას, რომელიც ერთ ან რამდენიმე ფუნქციას ასრულებს.

  • B. 

   ორგანოებისა და სისტემების დინამიური ერთობლიობა, რომელიც ჩამოყალიბებულია ორგანიზმისათვის შემგუებლობითი შედეგის მისაღწევად.

  • C. 

   ცალკეულ ორგანოთა გენეტიკურად განმტკიცებულ ერთობლიობას, რომელიც მხოლოდ ერთ ფუნქციას ასრულებს.

  • D. 

   ორგანოებისა და ქსოვილთა ერთობლიობას, რომელიც განსაზღვრავს

 • 9. 
  ფუნქციური სისტემა წარმოადგენს (ანოხინის მიხედვით):
  • A. 

   ორი ან სამი ფიზიოლოგიური სისტემის სტაბილურ (არადინამიკურ) ერთობლიობას, რომლის მოქმედება მიმართულია ორგანიზმისათვის სასარგებლო შედეგის მისაღწევად.

  • B. 

   ორგანოებისა და ქსოვილების გენეტიკურად განმტკიცებულ ერთობლიობას, რომელიც ერთ ან რამდენიმე ფუნქციას ასრულებს.

  • C. 

   ფიზიოლოგიური სისტემების გენეტიკურად განმტკიცებულ, არადინამიკურ ერთობლიობას, რომელიც ერთ ან რამდენიმე ფუნქციას ასრულებს.

  • D. 

   სხვადასხვა ორგანოსა და ფიზიოლოგიური სისტემის დინამიკურ ერთობლიობას, ჩამოყალიბებულს ორგანიზმისათვის სასარგებლო შემგუებლობითი შედეგის მისაღწევად. მათი რაოდენობა სხვადასხვა ფუნქციურ სისტემაში ვარიაბელურია.

 • 10. 
  რა არის ჰომეოსტაზი?
  • A. 

   უჯრედის უნივერსალური თვისება - გარემო ფაქტორების ზემოქმედების მიუხედავად ხისტად და მკაცრად შეინარჩუნოს შინაგანი გარემოს მუდმივობა.

  • B. 

   ცოცხალი ორგანიზმის უნივერსალური თვისება - გარემო ფაქტორების ზემოქმედების პირობებში შეინარჩუნოს ფუნქციათა და შინაგანი გარემოს მუდმივობა; ჰომეოსტაზის კონსტანტები არ არის მკაცრად მუდმივი, დასაშვებია მათი მერყეობა მკაცრ ფარგლებში.

  • C. 

   უჯრედის და ფუნქციური სისტემის გამორჩეული თვისება - გარემო ფაქტორების ზემოქმედების პირობებში შეინარჩუნოს ფუნქციათა მკაცრი მუდმივობა; ჰომეოსტაზის პარამეტრები მკაცრად ხისტია.

  • D. 

   ცოცხალი ორგანიზმის უნივერსალური თვისება - გარემო ფაქტორების ზემოქმედების არარსებობისას შეინარჩუნოს ფუნქციათა დინამიკურობა და შინაგანი გარემოს მუდმივობა; ჰომეოსტაზის პარამეტრები ყოველთვის არ არის მკაცრად მუდმივი და დიდ დიაპაზონში მერყეობს.

 • 11. 
  პროცესთა ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს ჰომეოსტაზის აღდგენას (შენარჩუნებას) ეწოდება:
  • A. 

   ჰემოსტაზი.

  • B. 

   ფუნქციათა რეგულაცია.

  • C. 

   ჰომეოკინეზი.

  • D. 

   ფიზიოლოგიური ადაპტაცია.

 • 12. 
  რას ნიშნავს  ფუნქციათა რეგულაცია ?
  • A. 

   ორგანიზმის უჯრედების, ქსოვილების და ორგანოების მუშაობის ინტენსივობის მიზანმიმართულ ცვლილებას, რომელიც უზრუნველყოფს მისი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის სასარგებლო შედეგს ორგანიზმის ცხოველმოქმედების სხვადასხვა პირობებში.

  • B. 

   ორგანიზმის სხვადასხვა სტრუქტურის სინქრონული, მიზანმიმართული ცვლილებას, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზმის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის სასარგებლო შედეგს

  • C. 

   ორგანიზმის უჯრედების, ქსოვილების და ორგანოების მუშაობის ურთიერთსაწინააღმდეგო ცვლილებებს, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზმის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას სხვადასხვა პირობებში.

  • D. 

   ორგანიზმის უჯრედების, ქსოვილების და ორგანოების მუშაობის სიხშირის მიზანმიმართული ცვლილებას, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზმის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ცხოველმოქმედების გარკვეულ პირობებში.

 • 13. 
  ფუნქციათა სარეგულაციო მექანიზმების მიხედვით არჩევენ:
  • A. 

   ფსიქიკურ, ნერვულ და ორგანულ რეგულაციას.

  • B. 

   ნერვულ, ჰუმორულ და მიოგენურ რეგულაციას.

  • C. 

   ჰორმონულ, ჰუმორულ და მიოგენურ რეგულაციას.

  • D. 

   ნერვულ, მიოგენურ რეგულაციას და აუტორეგულაციას.

 • 14. 
  თვითრეგულაცია ეწოდება:
  • A. 

   ორგანიზმის თვისებას შეძენილი ვეგეტატური სარეგულაციო მექანიზმებით ცვალოს ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციონირება.

  • B. 

   ორგანიზმის თვისებას შეცვალოს ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციონირების ინტენსიურობა მოცემულ მომენტში რეალური მოთხოვნილებების გაუთვალისწინებლად

  • C. 

   ორგანიზმის თვისებას ცენტრალური სარეგულაციო მექანიზმებისაგან აბსოლუტური ავტონომიურობით ცვალოს ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციონირება.

  • D. 

   ორგანიზმის თვისებას საკუთარი მექანიზმებით შეცვალოს ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციონირების ინტენსიურობა მოცემულ მომენტში მისი მოთხოვნილებების შესაბამისად.

 • 15. 
  ადაპტაცია (შეგუება):
  • A. 

   ორგანიზმის აქტივობის ის სტაბილური დონეა, როდესაც შეუძლებელია ორგანიზმის ხანგრძლივი აქტიური ცხოველქმედება არსებობისათვის შეცვლილი პირობების ვითარებაში.

  • B. 

   შემგუებლობითი ხასიათის ყველა თანდაყოლილი და შეძენილი მოქმედების გაერთიანებაა, რომლის საფუძველი უჯრედის, ორგანოს, სისტემისა და ორგანიზმის დონეზე მიმდინარე პროცესებია.

  • C. 

   ორგანიზმის აქტივობის ის დინამიკური დონეა, როდესაც შესაძლებელია ჯანმრთელი შთამომავლობის კვლავწარმოება არსებობისათვის შეცვლილი პირობების ვითარებაში.

  • D. 

   მხოლოდ უჯრედულ დონეზე მიმდინარე პროცესებით განპირობებული შემგუებლობითი ხასიათის მოქმედებების დინამიკური და ცვლადი გაერთიანებაა.

 • 16. 
  ადაპტაციური რეაქციები იყოფა:
  • A. 

   ზოგად და არასპეციფიკურ რეაქციებად.

  • B. 

   ზოგად (არასპეციფიკურ) და კომპენსაციურ რეაქციებად.

  • C. 

   ზოგად (არასპეციფიკურ) და სპეციფიკურ რეაქციებად.

  • D. 

   სპეციფიკურ და კომპენსაციურ რეაქციებად.

 • 17. 
  ზოგადი, არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები აღმოცენდება:
  • A. 

   მხოლოდ ადეკვატური სტიმულის ინტენსიური მოქმედების საპასუხოდ.

  • B. 

   ნებისმიერი სტიმულის მოქმედების საპასუხოდ და ხასიათდება ორგანიზმისა და მისი ნაწილების ერთგვაროვანი ძვრებით.

  • C. 

   ნებისმიერი სტიმულის მოქმედების საპასუხოდ და ხასიათდება ორგანიზმისა და მისი ნაწილების არაერთგვაროვანი ძვრებით.

  • D. 

   მხოლოდ არაადეკვატური სტიმულის ინტენსიური, ხანგრძლივი მოქმედების საპასუხოდ.

 • 18. 
  სპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები:
  • A. 

   ერთგვაროვანია ზემოქმედი ფაქტორებისა და მათი თვისებების განსხვავებულობის მიუხედავად.

  • B. 

   აღმოცენდება ნებისმიერი სტიმულის მოქმედების საპასუხოდ და ხასიათდება ორგანიზმის და მისი ნაწილების ერთგვაროვანი ძვრებით.

  • C. 

   განსხვავებულია ზემოქმედი ფაქტორების და მათი კომპლექსის თვისებების მიხედვით.

  • D. 

   აძლიერებს ორგანიზმზე ზემოქმედი სპეციფიკური ფაქტორებით გამოწვეულ ფუნქციურ ძვრებს.

 • 19. 
  ნაერთთა ტრანსმემბრანული ტრანსპორტის მექანიზმებია:
  • A. 

   ტრანსციტოზი, პასიური, აქტიური.

  • B. 

   შერეული, აქტიური - სიმპორტი და ანტიპორტი.

  • C. 

   პასიური, პირველად-აქტიური (აქტიური), მეორად-აქტიური (შეუღლებული).

  • D. 

   კონცენტრაციული გრადიენტის მიმართულებით - ენერგიის ხარჯვით.

 • 20. 
  შეუღლებულ (მეორად-აქტიურ) ტრანსპორტს უზრუნველყოფენ:
  • A. 

   სპეციალური ცილოვანი სტრუქტურები - ტუმბოები, სიმპორტისათვის საჭიროებენ ატფ-ის ენერგიას.

  • B. 

   შერჩევითი განვლადობის მქონე სიმპორტის და ანტიპორტის განმხორციელებელი არხები, რომელთა ნაწილი მართვადია და ნაწილი - ჟონვადი.

  • C. 

   ცილები, რომლებიც უჯრედის მემბრანაში ერთდროულად ორი ნაერთის ტრანსპორტირებას ახორციელებენ ან ერთი მიმართულებით (სიმპორტი), ან სხვადასხვა მიმართულებით (ანტიპორტი). ტრანსპორტირებისათვის აუცილებელია იონური არხების ენერგიაც.

  • D. 

   დამუხტული ნაწილაკები, რომლებიც მემბრანაში ენერგიის დანახარჯის გარეშე ტრანსპორტირდება და ახორციელებენ სიმპორტ/ანტიპორტს.

 • 21. 
  ენდოციტოზის სახეებია:
  • A. 

   პინოციტოზი და ტრანსციტოზი.

  • B. 

   ფაგოციტოზი და ეგზოციტოზი.

  • C. 

   პინოციტოზი და ფაგოციტოზი.

  • D. 

   ფაგოციტოზი და პერსორბცია.

 • 22. 
  პერსორბცია ეწოდება:
  • A. 

   ნივთიერებათა სეკრეციას და უჯრედიდან რიგ ნაერთთა გამოყოფას.

  • B. 

   უჯრედგარე სითხიდან გახსნილი საკვები ნივთიერებების მცირე წვეთების შთანთქმას.

  • C. 

   ნივთიერებათა ტრანპორტირებას უჯრედშორისი სივრცით (სივრცეში).

  • D. 

   უჯრედგარე სითხიდან შედარებით მსხვილი სუბსტანციების - ბაქტერიების, უჯრედების, დაშლილი ქსოვილის ნარჩენების შთანთქვას.

 • 23. 
  როგორ ხორციელდება მემაბრანაში ნაერთთა პასიური ტრანსპორტი?
  • A. 

   სპეციალური ნახშირწყლოვანი არხებით, ენერგიის დანახარჯის გარეშე, კონცენტრაციული გრადიენტის მიუხედავად.

  • B. 

   სპეციალური ცილოვანი არხებით, ენერგიის მცირე დანახარჯით, დიფუზიის და ოსმოსის გზით.

  • C. 

   სპეციალური მემბრანული არხებით, ენერგიის დანახარჯით, დიფუზიით, კონცენტრაციული გრადიენტის მიხედვით.

  • D. 

   სპეციალური მემბრანული არხებით, ენერგიის დანახარჯის გარეშე, კონცენტრაციული გრადიენტის შესაბამისად, დიფუზიით.

 • 24. 
  მემბრანაში ნაერთთა აქტიური ტრანსპორტისათვის აუცილებელია:
  • A. 

   სპეციალიზებული იონური ფორები და ატფ-ის ენერგია.

  • B. 

   სპეციალიზებული ცილოვანი სტრუქტურები - ტუმბოები და გაემ-ის ნაერთი.

  • C. 

   სპეციალიზებული ცილოვანი სტრუქტურები - ტუმბოები და ატფ-ის ენერგია.

  • D. 

   სპეციალიზებული იონური არხები და ცილოვანი ტუმბოები.

 • 25. 
  უჯრედებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის სახეებია:
  • A. 

   პირდაპირი (კონტაქტური), ჩართული და არაპირდაპირი (ჰუმორული).

  • B. 

   კონტაქტური, ნივთიერებთა გადატანა ლიმფით (ჰუმორული) და ელექტრული იმპულსის გადაცემით.

  • C. 

   პირდაპირი (კონტაქტური), ნივთიერებათა გადატანა სისხლით, ლიმფით და ქსოვილოვანი სითხით (ჰუმორული) და ბიოელექტრული პოტენციალების გადაცემით.

  • D. 

   პირდაპირი (ჰუმორული), სისხლით (ორმხრივი) და ბიოელექტრული პოტენციალების გადაცემით (ყველაზე სწრაფი).

Back to Top Back to top