เคมี 1 (สารประกอบโคเวเลนซ์)

10 Questions

Settings
Please wait...
 1 ()

Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้าการเกิดพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุล AB มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานดังรูป ระยะระหว่างอะตอม ณ       ตำแหน่งใดที่ทำให้โมเลกุล AB เสถียรที่สุด
  • A. 

   ตำแหน่ง ก.

  • B. 

   ตำแหน่ง ข.

  • C. 

   ตำแหน่ง ค.

  • D. 

   ตำแหน่ง ง.

 • 2. 
  ธาตุคู่ใดที่จะรวมกันได้สารประกอบโคเวเลนต์
  • A. 

   ธาตุ X ที่มีเลขอะตอม 17 กับธาตุ Y ที่มีเลขอะตอม 12

  • B. 

   ธาตุ X ที่มีเลขอะตอม 17 กับธาตุ Z ที่มีเลขอะตอม 20

  • C. 

   ธาตุ P ที่มีเลขอะตอม 9 กับธาตุ Q ที่มีเลขอะตอม 11

  • D. 

   ธาตุ A ที่มีเลขอะตอม 15 กับธาตุ X ที่มีเลขอะตอม 17

 • 3. 
  โมเลกุลใดที่การรวมตัวเป็นไปตามกฎออกเตต
  • A. 

   SF6

  • B. 

   NO2

  • C. 

   CO2

  • D. 

   BeCl2

 • 4. 
  สารใดในโมเลกุลมีพันธะโคเวเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยวทั้งหมด       1.   SO2 2.   HCN       3.   CH3OH 4.   C2H4
  • A. 

   สาร 1

  • B. 

   สาร 2

  • C. 

   สาร 3

  • D. 

   สาร 4

 • 5. 
  การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ข้อใดไม่ถูกต้อง       1.   N2O5  ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์       2.   NO     ไนโตรเจนมอนอกไซด์       3.   PCl3   ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์       4.   BF3   มอนอโบรอนไตรฟลูออไรด์
  • A. 

   ข้อ 1

  • B. 

   ข้อ 2

  • C. 

   ข้อ 3

  • D. 

   ข้อ 4

 • 6. 
  A2(g) + B2(g)  ----- >  2AB(g)       ถ้าพลังงานในการสลายพันธะของ A2 เท่ากับ 436 กิโลจูล ของ B2 เท่ากับ 242 กิโลจูล และพลังงานใน       การสลายพันธะของ A-B เท่ากับ 431 กิโลจูล ปฏิกิริยาข้างต้นจะมีปริมาณความร้อนของปฏิกิริยากี่กิโลจูล
  • A. 

   184 kJ

  • B. 

   247 kJ

  • C. 

   678 kJ

  • D. 

   862 kJ

 • 7. 
           ชนิดของพันธะ            พลังงานพันธะ (kJ/mol)                  C-H                  C-C                  C=C                           413                           348                           614         จากตารางข้างบนนี้ ถ้าต้องการสลายพันธะทั้งหมดในสารประกอบ C3H6 (โพรพีน) จะต้องใช้พลังงาน       กี่กิโลจูลต่อโมล
  • A. 

   3,440 kJ/mol

  • B. 

   4,000 kJ/mol

  • C. 

   4,614 kJ/mol

  • D. 

   5,174 kJ/mol

 • 8. 
  กำหนดให้พลังงานพันธะ (หน่วย kJ/mol) H-H = 436 H-F = 567 F-F = 159 Cl-Cl = 242 H-I = 298 Cl-F = 253 I-I = 151         การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นกระบวนการดูดพลังงาน ปฏิกิริยา ก.   H2(g) + F2(g)  ------ >  2HF(g) ปฏิกิริยา ข.   Cl2(g) + F2(g) ------ >  2ClF(g) ปฏิกิริยา ค.   2HI(g) ----- >  H2(g) + I2(g) ปฏิกิริยา ง.   C(g) + 2O(g)  ------ >  CO2(g)
  • A. 

   ปฏิกิริยา ก.

  • B. 

   ปฏิกิริยา ข.

  • C. 

   ปฏิกิริยา ค.

  • D. 

   ปฏิกิริยา ง.

 • 9. 
  ข้อใดประกอบด้วยโมเลกุลที่มีรูปร่างเป็นมุมงอทั้งหมด       1.   CO2, SiO2 และ BeF2 2.   CS2, C2H2 และ H2S       3.   Cl2O, CO2 และ SiO2 4.   SO2, Cl2O และ H2S
  • A. 

   ข้อ 1.

  • B. 

   ข้อ 2.

  • C. 

   ข้อ 3.

  • D. 

   ข้อ 4.

 • 10. 
  ธาตุ A และ B มีเลขอะตอม 15 และ 35 ตามลำดับ คลอไรด์ของ A และ B ควรมีรูปร่างอย่างไร ตามลำดับ
  • A. 

   สามเหลี่ยมแบนราบ และพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

  • B. 

   พีระมิดฐานสามเหลี่ยม และเส้นตรง

  • C. 

   ทรงสี่หน้า และสามเหลี่ยมแบนราบ

  • D. 

   พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม และเส้นตรง