กรณีศึกษากฎหมาย 1 เลื่อนขั้น ให้ออก

8 | Total Attempts: 1588

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กรณีศึกษากฎหมาย 1 เลื่อนขั้น ให้ออก

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 71 กรณีศึกษากฎหมาย 1 เลื่อนขั้น ให้ออก โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในข้อใดไม่เป็นไปตามระเบียบ
  • A. 

   นาย ก ตำแหน่งครู อันดับ คศ.3 เงินเดือน 47450 บาท ณ 30 กันยายน 2553 อาศัยเบิกเงินเดือน คศ.4 ได้

  • B. 

   นาง ข ตำแหน่งครู อันดับ คศ.4 เงินเดือน 50550 บาท ณ 1 ตุลาคม 2553 อาศัยเบิกเงินเดือน คศ.5 ได้

  • C. 

   นางสาว ค รอง.ผอ.รร. อันดับ คศ.3 เงินเดือน 50550 บาท ณ 7 มิถุนายน 2554 อาศัยเบิกเงินเดือน คศ.4 ได้

  • D. 

   นาย ง ตำแหน่ง ผอ.รร. อันดับ คศ.4 เงินเดือน 59770 บาท ณ 8 มิถุนายน 2554 อาศัยเบิกเงินเดือน คศ.5 ได้

 • 2. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดไม่มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
  • A. 

   ครู ก สังกัด สพป.นม.1 ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการ สพม.1 และถูกสั่งลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์

  • B. 

   รอง.ผอ.รร. ข ขับรถชนคนตายขณะพานักเรียนไปทรรศนศึกษางานพืชสวนโลก ศาลสั่งลงโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท กระทำผิดโดยประมาท เป็นความผิดครั้งแรกโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ก่อน

  • C. 

   นาย ค ผอ.รร. สังกัด สพป. กระทำผิดฐานยักยอกเงินผ้าป่า อยู่ในระหว่างสอบสวน ถูกสั่งพักราชการ 2 เดือน

  • D. 

   นาง ง ครู อันดับ คศ.3 ตีนักเรียนด้วยฝ่ามือเบา ๆ นักเรียนหัวใจวายเสียชีวิต สอบสวนถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน

 • 3. 
  ผู้บังคับบัญชาท่านใดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  • A. 

   ผอ.ติวสอบ โรงเรียนสังกัด สพป.สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครูผู้ช่วย ก ที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 4 เดือนในรอบครึ่งปีแรก

  • B. 

   ครู ข อันดับ คศ.5 กลับจากศึกษาดูงาน สหรัฐอเมริกาตามโครงการครูแลกเปลี่ยน วันที่ 1 มีนาคม 2555 ใน วันที่ 1 เมษายน 2555 เลขาธิการ สพฐ.สามารถสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ครู ข ได้โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ.

  • C. 

   ครู ค ลาป่วย 60 วัน 1 ครั้ง ลากิจ 30 วัน 1 ครั้ง ผอ.รร.สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ครูผู้ช่วย ง บรรจุได้ 3 เดือน 29 วัน ผลการประเมินดีเด่น ผอ.รร.สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 6 ได้

 • 4. 
  การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาท่านใดไม่ถูกต้องกรณีผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดอาญา
  • A. 

   ครู ก กระทำความผิดก่อนเกษียณอายุราชการโดยขับรถชนคนตาย 2 ครั้ง 2 ศพ ศาลพิจารณาเป็นความผิดโดยประมาททั้งสองครั้ง ผอ.รร.มีสิทธิ์สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังทั้งสองครั้ง

  • B. 

   ครู ข ทำร้ายร่างกาย ผอ. ก จนพิการแขน ศาลสั่งลงโทษปรับ 1 แสนบาท ผอ. ก ยังไม่กลัว ต่อว่า จึงมีเรื่องอีก ครู ข จึงทำร้ายร่างกาย ผอ.ก พิการขา ศาลสั่งลงโทษปรับอีก 2 แสนบาท ผอ.เขต ของ ผอ.ก ต้องสั่งรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครู ข ทั้งสองครั้งด้วย

  • C. 

   ครู ค อันดับ คศ.3 สังกัด โรงเรียน ในสพป. ช่วยราชการ สพม.1 มาทำงานสาย 9 ครั้ง ลา 8 ครั้ง ผอ.เขต สพม.1 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้

  • D. 

   ครู ง โมโหนักเรียนที่บอกไม่เชื่อฟัง ใช้ปืนยิงนักเรียนตาย ขณะเมายาบ้า ศาลสั่งลงโทษจำคุกและเข้ารับการรักษา ผอ.รร.สามารถสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครู ง ได้ เพราะเหตุสุดวิสัย

 • 5. 
  การสั่งพักราชการไม่สามารถกระทำกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดได้
  • A. 

   ครู ก กระทำความผิดวินัยร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบ

  • B. 

   ครู ข ถูกฟ้องคดีทำร้ายร่างกายครู ค ในโรงเรียนเดียวกัน ผอ.รร สามารถสั่งพักราชการทั้ง ครู ข และ ค ได้

  • C. 

   ครู ค กระทำความผิดอาญาและได้รับโทษจำคุก

  • D. 

   ครู ง ถูกจับในข้อหาค้ายาสูตรสูโอดีฟรีดีน ขณะนี้ต่อสู้คดีและอยู่ระหว่างคุมขัง 15 วันแล้ว

 • 6. 
  "นาย ก ผอ.โรงเรียนติวสอบครูวิทยา สังกัด สพม.แห่งหนึ่ง กระทำความผิดใช้เวลาราชการไปติวสอบผู้บริหาร และทำการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนข้างเคียงที่ได้ให้ข้อมูลกับ อ.ก.ค.ศ.ทำให้เกิดความไม่พอใจกัน นอกจากนี้ยังนำเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนไปใช้ในกิจกรรมการเปิดอบรมติวสอบในสังกัดของตนเอง ผลการสอบสวนมีความผิดจริง" ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผอ.เขต สั่งพักราชการ ผอ. ก และ ข ได้

  • B. 

   ผอ.รร. ก สามารถร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่หนังสือพักราชการมาถึงโรงเรียนและลงทะเบียนรับ

  • C. 

   ผอ.เขต ได้สั่งพักราชการไว้ 1 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 เดือนผลสอบสวน ผอ.รร.ก ไม่ผิด ผอ.เขต สามารถสั่งให้ ผอ.ก กลับเข้ารับราชการก่อน 1 เดือนก็ได้

  • D. 

   ผอ.รร. ก ถ้าถูกสั่งพักราชการ 2 เดือน กรณีสอบสวนแล้วมีความผิดถูกตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 2 เดือน จะได้รับเงินเดือนคืนช่วงพักราชการจำนวน 2 เดือน

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครู ก ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 3 กค 2555 ผอ.รร.สั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ 4 กค 2555

  • B. 

   ครู ข อายุ 59 ปี 10 เดือนถูกสั่งพักราชการ 2 เดือน กรณีความผิดวินัยร้ายแรง ครบ 2 เดือน แล้วผลสอบสวนผิดวินัยร้ายแรง ออกคำสั่งลงโทษแม้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม และให้ผู้นั้นพ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุราชการ

  • C. 

   ผอ.เขต สั่งสอบสวน ครู ก โดย ผอ.รร.ครู ก ยังไม่ได้สั่ง มีผลให้คำสั่งมิชอบ ผอ.รร.ครู ก ต้องสั่งสอบสวนใหม่

  • D. 

   ศ.ดร.วรสุ คณบดีมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งกระทำผิดวินัยร้ายแรง การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสามารถกระทำได้โดยมิต้องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชโองการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 • 8. 
  ผู้บริหารท่านใดใช้แบบคำสั่งไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครู ก มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับ ครู ข ผอ.รร. ควรใช้แบบ พ.๑ กับครู ก และ ข

  • B. 

   ครู ข นำเงินอุดหนุนรายหัวไปซื้อรถยนต์ ผอ.รร. คงรใช้แบบ พ.๒ กับครู ข ได้ ในระหว่างสอบสวน

  • C. 

   ครู ค ถูกกล่าวหาว่าทำนักเรียนท้องผลการสอบ ครู ง เป็นคนทำ ให้ ผอ.รร.ใช้แบบ พ.๓ กับครู ง

  • D. 

   ครู ง กับ ครู จ โสตทั้งคู่แต่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมฉันชู้สาวให้นักเรียนดู ผอ.สั่งสอบสวนและสุดท้ายให้กลับเข้ารับราชการอีก ผอ.รร.แจ้งครู ง และ จ ด้วยแบบ พ.๔

Back to Top Back to top