ეკონომიკა #1

10 Questions | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 #1


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი მსჯელობა არ შეესაბამება გრაფიკს? (ფასის ქვედა ზღვარი)
  • A. 

   საქონლის სიჭარბე 100 ერთეულის ტოლია

  • B. 

   ახალი ფასის დროს გაიყიდება 450 ერთეული საქონელი

  • C. 

   ფასის ქვედა ზღვარი შემზღუდველია

  • D. 

   წონასწორული რაოდენობა 400 ერთეულის ტოლია

 • 2. 
  ეკონომიკის რომელ პრინციპს ასახავს ფასის ზედა და ქვედა ზღვრის დაწესება ?
  • A. 

   მთავრობას ზოგჯერ ბაზრის ფუნქციონირების შედეგების გაუმჯობესება შეუძლია

  • B. 

   რაციონალური ადამიანი გადაწყვეტილების მიღებისას ზღვრულ ანალიზს იყენებს

  • C. 

   ფასების იზრდება, როდესაც მთავრობა ბევრ ფულს ბეჭდავს

  • D. 

   ვაჭრობას შეუძლია ყველას მდგომარეობის გაუმჯობესება

 • 3. 
  რომელი მსჯელობაა მცდარი გადასახადებთან დაკავშირებით ?
  • A. 

   გადასახადები ამცირებს საბაზრო სტიმულებს

  • B. 

   მყიდველებზე დაკისრებული გადასახადი გამყიდველებზე დაკისრებული გადასახადის პირდაპირპროპორციულია

  • C. 

   გადასახადის გადაკისრება ფასის მიხედვით მიწოდებისა და მოთხოვნის ელასტიკურობაზეა დამოკიდებული

  • D. 

   გადასახადი ამცირებს წონასწორულ რაოდენობას

 • 4. 
  მოცემულია 4 მყიდველის გადახდისათვის მზადყოფნის ცხრილი:ჯონი60$ბრანი50$რიკონი30$რობი25$თუ საქონლის ფასია 35$, მაშინ რას უდრის მთლიანი სამომხმარებლო დანაზოგი?
  • A. 

   40$

  • B. 

   30$

  • C. 

   35$

  • D. 

   110%

 • 5. 
  ვინ არის ზღვრული მყიდველი ?
  • A. 

   ვინც პირველი დატოვებს ბაზარს ფასის გაზრდის შემთხვევაში

  • B. 

   ვინც საქონელს ყველა მაღალ ფასად აფასებს

  • C. 

   ვისი სამომხამრებლო დანაზოგი ყველაზე მეტია

  • D. 

   ვისი გასახდისთვის მზადყოფნაც ყველაზე ნაკლებია

 • 6. 
  რომელია მცდარი ?
  • A. 

   სამომხმარებლო დანაზოგი=მყიდველების შეფასება-მყიდველების მიერ გადახდილი თანხა

  • B. 

   მთლიანი დანაზოგი=მყიდველთა შეფასება-გამყიდველთა დანახარჯები

  • C. 

   გამყიდველთა დანახარჯები=მყიდველთა მიერ გადახდილი თანხა-მწარმოებლის დანაზოგი

  • D. 

   გამყიდველთა მიერ მიღებული თანხა=მყიდველთა შეფასება-მთლიანი დანაზოგი

 • 7. 
  რომელი მსჯელობაა მართებული გადასახადის საერთო დანაკარგთან დაკავშირებით?
  • A. 

   გადასახადის ზრდასთან ერთად საერთო დანაკარგი ჯერ იზრდება, ხოლო შემდეგ მცირდება

  • B. 

   რაც მეტია მიწოდებისა და მოთხოვნის ელასტიკურობა, მით მეტია გადასახადის საერთო დანაკარგი

  • C. 

   რაც უფრო მცირეა გადასახადის სიდიდე მით უფრო მეტია საერთო დანაკარგი

  • D. 

   საერთო დანაკარგი საგადასახადო შემოსავლის ტოლია

 • 8. 
  რომელი მსჯელობაა მცდარი ექსპორტიორ ქვეყანასთან დაკავშირებით:
  • A. 

   ქვეყანა ექსპორტიორი ხდება, როდესაც მსოფლიო ფასი ნაკლებია ადგილობრივ ფასზე

  • B. 

   ექსპორტისას ადგილობრივი მწარმოებლების ეკონომიკური მდგომარეობა უმჯობესდება

  • C. 

   ექსპორტისას ადგილობრივი მომხმარებლების ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება

  • D. 

   ვაჭრობისას ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობა იზრდება

 • 9. 
   ტარიფის დაწესების შემთხვევაში:
  • A. 

   მთლიანი დანაზოგი იზრდება

  • B. 

   ადგილობრივი მწარმოებლის ეკონომიკური მდგომარეობა უმჯობესდება

  • C. 

   თანხებს საიმპორტო ლიცენზიის მფლობელები იღებენ

  • D. 

   საქონლის ფასი კიდევ უფრო შორდება წონასწორულ ფასს, რომელიც ვაჭრობის არაარსებობისას იყო

 • 10. 
  რომელი ციფრით/ციფრებით არის აღნიშნული ტარიფის შედეგად მიღებული საერთო დანაკარგი?
  • A. 

   4

  • B. 

   6,8

  • C. 

   7

  • D. 

   10,11