მოდით შევამოწმოთ თქვენი გეოგრაფიის ცოდნა

35 | Total Attempts: 5547

SettingsSettingsSettings
Please wait...
მოდით შევამოწმოთ თქვენი გეოგრაფიის ცოდნა

http://Getesti.com ტესტები შედგენილია 2015-2016 წლის საატესტატო პროგრამით  update v0.2   


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელ სურათზეა მოცემული მეწყერი?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 2. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელ სურათზეა მოცემული მიწისძვრა?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 3. 
  ვინ გამოიყენა პირველად ტერმინი ,,გეოგრაფია"?
  • A. 

   ერატოსთენემ

  • B. 

   აიტოსტელემ

  • C. 

   ფერნანდო მაგელანმა

  • D. 

   მარტინ ბეჰაიმმა

 • 4. 
  დააკვირდით სურათს: რომელი ზღვაა აღნიშნული ციფრი ,,1'-ით?
  • A. 

   შავი

  • B. 

   აზოვის

  • C. 

   კასპიის

  • D. 

   მარმარილოს

 • 5. 
  გეოგრაფიის რომელი მიმართულება აერთიანებს შემდეგ დეფინიციებს: პოლიტიკური გეოგრაფია, მოსახლეობის გეოგრაფია
  • A. 

   საზოგადოებრივი გეოგრაფია

  • B. 

   ფიზიკური გეოგრაფია

  • C. 

   კარტოგრაფიული გეოგრაფია

  • D. 

   თანამედროვე გეოგრაფია

 • 6. 
  დედამიწის ზედაპირის ამაღლებულ ფორმას, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ბრტყელი ან ტალღისებური სუსტად დანაწევრებული რელიეფი ეწოდება
  • A. 

   პლატო

  • B. 

   ზეგანი

  • C. 

   ბორცვი

  • D. 

   მთა

 • 7. 
  რომელი ოკეანის აუზს მიეკუთვნება შავი ზღვა?
  • A. 

   ხმელთაშუა

  • B. 

   ატლანტის

  • C. 

   წყნარი

  • D. 

   ჩრდილო ყინულოვანს

 • 8. 
  გლობალიზაციის რომელი ფორმა  გვხვდება ნაკლებად ძველ დროში?
  • A. 

   პოლიტიკური

  • B. 

   ეკონომიკური

  • C. 

   კულტურული

  • D. 

   სოციალური

 • 9. 
  რუკაზე დასახლებული პუნქტები გამოისახება
  • A. 

   წერტილებით

  • B. 

   პუნსონებით

  • C. 

   სამკუთხედებით

  • D. 

   ოთხკუთხედებით

 • 10. 
  საქართველოს უკიდურესი აღმოსავლეთ წერტილი მდებარეობს
  • A. 

   მთა აღეფსთასთან

  • B. 

   მთა ტინოვროსოსთან

  • C. 

   მდინარეების აგრიჩაისა და ალაზნის შესართავთან

  • D. 

   დაბა ლესელიძესთან

 • 11. 
  გლობალიზაციის ადგილობრივი მაგალითია
  • A. 

   უნიფიკაცია

  • B. 

   გლოსალიზაცია

  • C. 

   ინტეგრაცია

  • D. 

   ვესტერნიზაცია

 • 12. 
  რომელი ეროვნული პარკია მოცემული სურათზე?
  • A. 

   ლაგოდეხის

  • B. 

   კოლხეთის

  • C. 

   ბორჯომ-ხარაგაულის

  • D. 

   ბაბანეულის ნაკრძალი

 • 13. 
  რომელი მაჩვენებელი იძლევა ქვეყნის გლობალიზაციის ხარისხზე მსჯელობის საშუალებას?
  • A. 

   კომპიუტერების რაოდენობა

  • B. 

   განათლების დონე

  • C. 

   მშპ-ს მოცულობა ერთ სულზე

  • D. 

   უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა

 • 14. 
  რომელი ეროვნული პარკი შეიქმნა უთხოვრის ხელუხლებელი კორომების დასაცავად?
  • A. 

   ბაწარას

  • B. 

   ალგეთის

  • C. 

   ბორჯომ-ხარაგაულის

  • D. 

   კოლხეთის

 • 15. 
  რომელ დარგს მიეკუთვნება?
  • A. 

   კვებით მრეწველობას

  • B. 

   საფეიქრო მრეწველობას

  • C. 

   სამთო-ქიმიურ მრეწველობას

  • D. 

   მსუბუქ მრეწველობას

 • 16. 
  რომელ დარგს მიეკუთვნება?
  • A. 

   კვებით მრეწველობას

  • B. 

   საფეიქრო მრეწველობას

  • C. 

   სამთო-ქიმიურ მრეწველობას

  • D. 

   მსუბუქ მრეწველობას

 • 17. 
  რომელი დაცული ტერიტორია შეიქმნა ფრინველთა მიგრაციისთვის?
  • A. 

   ბაწარას

  • B. 

   ალგეთის

  • C. 

   ბორჯომ-ხარაგაულის

  • D. 

   კოლხეთის

 • 18. 
  რომელ სურათზეა მოცემული მდინარის დელტა?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 19. 
  რომელ სურათზეა მოცემული გეიზერი?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 20. 
  რომელ სურათზეა მოცემული უდაბნო?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 21. 
  რა ეწოდება: დაცულ ტერიტორიას, რომელიც შექმნილია ეროვნული მნიშვნელობის ცოცხალი ორგანიზმების ველური სახეობიბისა და არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების შესანარჩუნებლად
  • A. 

   აღკვეთილი

  • B. 

   ბუნებრივი ნაკრძალი

  • C. 

   ეროვნული პარკი

  • D. 

   დაცული ტერიტორია

 • 22. 
  რა ეწოდება: დაცულ ტერიტორიას, სადაც ბუნებრივ მდგომარეობაში შენარჩუნებულია მთელი ბუნებრივი კომპლექსი და გამოიყენება მხოლოდ სამეცნიერო კვლევა-ძიებისათვის
  • A. 

   აღკვეთილი

  • B. 

   ბუნებრივი ნაკრძალი

  • C. 

   ეროვნული პარკი

  • D. 

   დაცული ტერიტორია

 • 23. 
  რა ეწოდება: დაცულ ტერიტორიას, რომელის მთავარი ამოცანაა ბუნების უნიკალური და დამახასიათებელი ნაკვეთების შენარჩუნება სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიზნით
  • A. 

   აღკვეთილი

  • B. 

   ბუნებრივი ნაკრძალი

  • C. 

   ეროვნული (ნაციონალური) პარკი

  • D. 

   დაცული ტერიტორია

 • 24. 
  ნორვეგიის დედაქალაქია
  • A. 

   ბერლინი

  • B. 

   ოსლო

  • C. 

   სტოკჰოლმი

  • D. 

   რომი

 • 25. 
  რა ეწოდება: ეროვნული მნიშვნელობის ბუნების ობიექტს, რომელიც გამიზნულია შენარჩუნებისთვის
  • A. 

   აღკვეთილი

  • B. 

   ბუნების ძეგლი

  • C. 

   ეროვნული (ნაციონალური) პარკი

  • D. 

   დაცული ტერიტორია

Back to Top Back to top