รอบรู้ 197 22 นโยบายการศึกษายิ่งลักษณ์ 1

13

Settings
Please wait...
รอบรู้ 197 22 นโยบายการศึกษายิ่งลักษณ์ 1

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 197 22 นโยบายการศึกษา ยิ่งลักษณ์ 1  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายหลักการศึกษาของนายกยิ่งลักษณ์ ภายใต้การบริหารจัดการของ รมว.ศธ.สุชาติมีกี่นโยบาย
  • A. 

   18

  • B. 

   20

  • C. 

   22

  • D. 

   24

 • 2. 
  นโยบายการศึกษาเร่งด่วนที่สุดของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คือข้อใด
  • A. 

   เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖

  • B. 

   แท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน

  • C. 

   กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด

  • D. 

   กองทุนตั้งตัวได้

 • 3. 
  ผู้บริหารหรือครูท่านใดสมควรได้รับรางวัล PMQA เป็นลำดับแรกกรณีบริหารรองรับเหตุการณ์วิกฤติ เช่น น้ำท่วม
  • A. 

   ครูแดง สร้างความรู้ความเข้าใจ

  • B. 

   รอง.ผอ.ดำ เตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการ

  • C. 

   ผอ.ขาว ซักซ้อมแผนและนำไปปฏิบัติจริง

  • D. 

   ครูเขียว ส่งเสริมให้มีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน

 • 4. 
  ข้อใดเรียงลำดับนโยบายหลักการศึกษาสามลำดับแรกของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ถูกต้อง
  • A. 

   แท็ปเล็ต-จบ ม.6 ทุกคน ใน 8 เดือน - กองทุนตั้งตัวได้

  • B. 

   แท็ปเล็ต-จบ ม.6 ทุกคน ใน 8 เดือน - กองทุนตั้งตัวได้

  • C. 

   แท็ปเล็ต-สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ค เดือน - กรอ.

  • D. 

   แท็ปเล็ต - กรอ. - เรียนฟรี

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   แท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนและการสืบค้นองค์ความรู้

  • B. 

   เรียนจบ ม.6 ทุกคนภายใน 6 เดือน เรียนในเวลา-นอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก

  • C. 

   กองทุนตั้งตัวได้ เป็นเงินทุนขั้นต้น สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

  • D. 

   1 อำเภอ 1 ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเก่งในทุกอำเภอ ไปเรียนต่อในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นการสอบแข่งขันให้เด็กเก่งให้มีโอกาส เช่นเดียวกับเด็กยากจน

 • 6. 
  ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง
  • A. 

   พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย ๙๐% ของนักเรียนทั่วประเทศ สื่อสารภาษาได้ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘

  • B. 

   ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม เน้นการสอบคัดเลือก วัดความสามารถด้วยตนเอง ลดการคัดเลือกโดยใช้ดุลพินิจ

  • C. 

   กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตและคอรัปชันบางส่วน

  • D. 

   อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาดทุคน เตรียมความพร้อมเป็นผู้นำประเทศในทุกสาขา

 • 7. 
  " เรียนดีอย่างมีคุณภาพ " ในความหมายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีกี่กิจกรรม กี่รายการ
  • A. 

   4 กิจกรรม 4 รายการ

  • B. 

   4 กิจกรรม 5 รายการ

  • C. 

   5 กิจกรรม 5 รายการ

  • D. 

   3 กิจกรรม 5 รายการ

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ฟรีทางการศึกษาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
  • A. 

   อาหาร

  • B. 

   ค่าจัดการเรียนการสอน

  • C. 

   หนังสือเรียน

  • D. 

   อุปกรณ์การเรียน

 • 9. 
  ฟรีด้านการศึกษาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จัดให้กับการศึกษาระดับใด
  • A. 

   อนุบาล ถึง ม.ปลาย

  • B. 

   อนุบาล ถึง ม.ปลายหรือเทียบเท่า

  • C. 

   อนุบาล ถึง ม.6

  • D. 

   อนุบาล ถึง ม.6 หรือเทียบเท่า

 • 10. 
  Becoming ASEAN Leader Scholarship เกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับใด
  • A. 

   ม.ปลาย

  • B. 

   ตรี

  • C. 

   โท

  • D. 

   เอก

 • 11. 
  การสร้างพลังครู ทำได้อย่างไร
  • A. 

   ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส

  • B. 

   เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส ลดรายจ่าย

  • C. 

   ลดรายจ่าย สร้างโอกาส เพิ่มรายได้

  • D. 

   สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

 • 12. 
  จัดระบบการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน อยู่ในนโยบายการศึกษาใด
  • A. 

   Fix-it Center

  • B. 

   การศึกษาช่วยดับไฟใต้

  • C. 

   โรงเรียนร่วมพัฒนา

  • D. 

   คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายหลักการศึกษาของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
  • A. 

   การศึกษาช่วยดับไฟใต้

  • B. 

   Fix-it Center

  • C. 

   พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

  • D. 

   จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ