รอบรู้ 190 เรียนฟรี 15 ปี ปีงบ 55

14 | Total Attempts: 1126

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 190 เรียนฟรี 15 ปี ปีงบ 55

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 190 เรียนฟรี 15 ปีปีงบประมาณ 2555 สร้างโดย ผอ.นิกร เพ็งลี ใช้ประกอบการสอบรับราชกา เป็นหนึ่งใน หลาย 100 ชุด เข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจร งหรือสมมติ ได้ที่นี้ แล้ว กด Start หรือที่ ติวสอบดอทคอมwww.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

  • D. 

   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสายอาชีพ

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดและหลักการของนโยบายดังกล่าว
  • A. 

   ยึดหลักกำรแนวทำงกำรด ดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นแนวทำงหลัก

  • B. 

   สนองตอบต่อนโยบำยของรัฐบำล ข้อ 4.2

  • C. 

   ปรับปรุงตามผลงานการวิจัย

  • D. 

   ใช้กับสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

 • 3. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯ
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ 2550 หมวด 3

  • B. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 มาตรา 10 วรรค 1

  • C. 

   นโยบายรัฐบาลข้อ 4.1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ข้อใด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการเรียนฟรี 15 ปี ฯ ปัจจุบัน
  • A. 

   เพื่อให้ นักเรี ยนทุกคนได้ รับการศึ กษา ตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่มี คุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายในรายการพื้ นฐานให้

  • B. 

   ให้ นักเรี ยนทุกคนได้ รับการศึ กษา ตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่มี คุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายในรายการพื้ นฐานให้

  • C. 

   นักเรี ยนทุกคนได้ รับการศึ กษา ตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่มี คุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายในรายการพื้ นฐานให้

  • D. 

   นักเรี ยนทุกคนได้ รับการศึ กษา ตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่มี คุณภาพ มาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายในรายการพื้ นฐานให้

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปีฯของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
  • A. 

   4 กิจกรรม 5 รายการ

  • B. 

   5 กิจกรรม 4 รายการ

  • C. 

   4 รายการ 4 กิจกรรม

  • D. 

   5 รายการ 5 กิจกรรม

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมใน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   ทัศนศึกษา

  • D. 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่รายการที่รัฐบาลสนับสนุน
  • A. 

   ค่ าจัดการเรี ยนการสอน

  • B. 

   หนังสื อเรี ยน

  • C. 

   อุปกรณ์ การเรี ยน

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 8. 
  ข้อใด คือ วิสัยทัศน์ของโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาร 2555
  • A. 

   สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นการเสริมสร้างจินตนาการและด้านการมีส่วนร่วม ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ รับการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี คุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในรายการพื้นฐานให้

  • C. 

   สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างจินตนาการและด้านการมีส่วนร่วม ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ให้นักเรียนทุกคนได้ รับการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี คุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในรายการพื้นฐานให้

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2555
  • A. 

   เงินอุดหนุนรายหัวที่จัดโดยครอบครัว ระดับ ม.ต้น คือ 11,736 บาท/ปี/คน

  • B. 

   เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนทั่วไป ระดับ ม.ต้น คือ 3,500 บาท/ปี/คน

  • C. 

   เงินอุดหนุนรายหัวที่จัดโดยครอบครัว ระดับ ม.ปลาย คือ 10,606 บาท/ปี/คน

  • D. 

   เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ ระดับ ม.ปลาย คือ 3,800 บาท/ปี/คน

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ค่าหนังสือเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/ปี/คน

  • B. 

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ม.ต้น 900 บาท/ปี/คน

  • C. 

   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับ ปวช.950 บาท/ปี/คน

  • D. 

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ประถมศึกษา 360 บาท/ปี/คน

 • 11. 
  การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนกรณีโรงเรียนการศึกษาพิเศษแบบพักนอนกระทำได้โดยใคร
  • A. 

   ผู้ปกครอง

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้ปกครองหรือโรงเรียน

  • D. 

   ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ภาคี 4 ฝ่ายในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯ
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ประธานสมาคมผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนชุมชน

  • D. 

   ผู้แทนกรรมการนักเรียน

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้ง ภาคี 4 ฝ่าย

  • B. 

   โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกินกว่า 300 คน มีภาคี 4 ฝ่าย รวม 4 คน

  • C. 

   โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกินกว่า 300 คน มีภาคี 4 ฝ่าย รวมไม่น้อยกว่า 4 คน

  • D. 

   โรงเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า 300 คน มีภาคี 4 ฝ่าย รวมไม่น้อยกว่า 8 คน

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ ภาคี 4 ฝ่าย
  • A. 

   ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน

  • B. 

   ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียน และสถานศึกษา

  • C. 

   ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา

  • D. 

   ให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน

Back to Top Back to top