سوالات تجوید و قرائت قرآن 15 سوال

15 Questions | Total Attempts: 194

SettingsSettingsSettings
Please wait...
سوالات تجوید و قرائت قرآن 15 سوال

.


Questions and Answers
 • 1. 
  کدام یک از حروف زیر جزو حروف حلقی نیستند؟ع غ ه خ ص ض همزه ح 
  • A. 

   ه ص

  • B. 

   همزه ض

  • C. 

   ص

  • D. 

   ع خ

 • 2. 
  کدام یک از حروف زیر هم مخرج اند؟س ز ث ذ ظ ع ح غ خ 
  • A. 

   ث ظ ذ

  • B. 

   غ خ

  • C. 

   س ز ث

  • D. 

   گزینه ی الف و ب

 • 3. 
   کدام یک از حروف زیر جزو حروف مستعلیه (استعلا) نیستند؟ ص ض ف غ ع خ ق ط 
  • A. 

   ص ع

  • B. 

   ف ع

  • C. 

   خ ق

  • D. 

   ط ض

 • 4. 
  بالا آمدن ریشه ی زبان به سوی کام بالا در خلال تلفظ حرف را ......گویند. 
  • A. 

   استفال

  • B. 

   قلقله

  • C. 

   استعلا

  • D. 

   هیچکدام

 • 5. 
  کدام گزینه نادرست است؟ 
  • A. 

   جنبش مختصر حرف در حال سکون را قلقله گویند.

  • B. 

   [ حروف قلقله عبارتند از : [ب ج د ط ق

  • C. 

   (در کلمه‌ی "بعید" یک قلقله وجود دارد .(ب مفتوح و د ساکن

  • D. 

   (در کلمه ی " طریق " دو قلقله وجود دارد.(ط مفتوح و ق ساکن

 • 6. 
   حرف لام در کلمه‌ی "الحمدلله "..... و در کلمه‌ی "ان الله" ..... میشود. 
  • A. 

   ترقیق -ترقیق

  • B. 

   ترقیق -تغلیظ

  • C. 

   تغلیظ ترقیق

  • D. 

   تغلیظ تغلیظ

 • 7. 
  حرف "ر " در کدام کلمه تفخیم نمیشود ؟ 
  • A. 

   رسول

  • B. 

   نار

  • C. 

   ( قرطاس ( با کسره ق

  • D. 

   (رجال (با کسره ی ر

 • 8. 
  کدام گزینه صحیح است؟ 
  • A. 

   "ر" در کلمه‌ی قدیر و یسیر (در حالت وقف) ترقیق میشود

  • B. 

   "ر" در کلمه‌ی نور و غرور(در حالت وقف ) تفخیم میشود.

  • C. 

   "ر"در کلمه‌ی مصر به هر دو وجه ترقیق و تفخیم خوانده میشود.

  • D. 

   همه‌ی موارد صحیح است

 • 9. 
  در کلمه‌ی "من حکیم "و "من مال " به ترتیب نون ساکن ....و..... میشود. 
  • A. 

   اظهار -اظهار

  • B. 

   اظهار -ادغام

  • C. 

   اخفا -ادغام

  • D. 

   اظهار -اخفا

 • 10. 
  در کلمه‌ی "دنیا " و " انبیا" به ترتیب نون ساکن.....و...... میشود.  
  • A. 

   ادغام - اخفا

  • B. 

   اظهار- ادغام

  • C. 

   ادغام-قلب به میم

  • D. 

   ادغام- اخفا

 • 11. 
  کدام عبارت نادرست است؟ 
  • A. 

   نون ساکن در کلمه‌ی "منصورا" اخفا میشود

  • B. 

   میم ساکن در " کنتم مومنین " ادغام میشود

  • C. 

   میم ساکن در " بعضکم بعضا " اخفا میشود

  • D. 

   اخفا میم ساکنه فقط نزد حرف "م " انجام میشود.

 • 12. 
   کدام گزینه صحیح است؟ 
  • A. 

   ساختمان مد از دو عامل حرف مد و سبب مد تشکیل شده است.

  • B. 

   سبب مد همزه ،سکون و تشدید است

  • C. 

   در مد متصل ،سبب مد در همان کلمه می آید.

  • D. 

   همه‌ی موارد

 • 13. 
  مدی که حروف آن "و-ی" ساکنه ماقبل مفتوح باشدو سبب آن فقط سکون است، (مثل یوم و خوف ) ، مد.......نام دارد. 
  • A. 

   مد لین

  • B. 

   مد لازم

  • C. 

   مد متصل

  • D. 

   مدمنفصل

 • 14. 
  تنوین نصب (مثلادرانتهای کلمه ی کتابا) ،در هنگام وقف به......تبدیل میشود. 
  • A. 

   ساکن

  • B. 

   الف مدی

  • C. 

   تغیری نمیکند

  • D. 

   همه موارد

 • 15. 
  مقاعد (دال فتحه دارد) ،در هنگام وقف چگونه خوانده میشود؟ 
  • A. 

   وقف ابدال میشود

  • B. 

   به الف مدی تبدیل میشود

  • C. 

   دال ساکن میشود

  • D. 

   همه ی موارد

Back to Top Back to top