آزمون طب کار دانشجویان پزشکی (اردیبهشت 1399)

20 | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   ( 1399)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1- کلیه موارد  زير  قطعا" جزو بيماري هاي ناشی  از کار  محسوب می شوند، به جز:
  • A. 

   تالکوز

  • B. 

   آزبستوز

  • C. 

   سندروم تونل کارپ

  • D. 

   متال فیوم فیور

 • 2. 
  2- تمامی موارد زیر دررابطه با معاینات بدواستخدامی متقاضیان کار باید انجام شود، به جز:
  • A. 

   بررسی ظرفیت جسمانی متقاضی

  • B. 

   بررسی ظرفیت روانی متقاضی

  • C. 

   بررسی وضعیت سلامت عمومی متقاضی

  • D. 

   بررسی وضعیت خانوادگی متقاضی

 • 3. 
  3-  در صنایع ساخت موشک، دررابطه با معاینات بدواستخدامی متقاضیان کار، بهترین گزینه انجام کدام یک از موارد زیر است؟
  • A. 

   بررسی ظرفیت جسمانی متقاضی

  • B. 

   بررسی ظرفیت روانی متقاضی

  • C. 

   بررسی وضعیت خانوادگی متقاضی

  • D. 

   هرسه مورد باید رعایت گردد.

 • 4. 
  4- به شرايطي كه پتانسيل  آسيب رساني به سلامت كارگران را دارد چه مي گويند؟
  • A. 

   Danger

  • B. 

   Hazard

  • C. 

   Safety

  • D. 

   Risk

 • 5. 
  5- بهترین راه در پیشگیری از اختلالات دستگاه عضلانی اسکلتی مرتبط با کار عبارت است از:
  • A. 

   معاینات بدو استخدامی

  • B. 

   درمان زودرس

  • C. 

   انجام گرافی لومبار

  • D. 

   تناسب کار با کاربر

 • 6. 
  6- شایعترین بیماری مرتبط با کار کدامیک از موارد زیر است؟  
  • A. 

   بیماری ریوی ناشی ازکار

  • B. 

   بیماری شنوایی ناشی ازکار

  • C. 

   بیماری اسکلتی عضلانی ناشی ازکار

  • D. 

   بیماری پوستی ناشی ازکار

 • 7. 
  7- در تشخیص بیماریهای ناشی از کار، کدامیک ازموارد زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
  • A. 

   شرح حال

  • B. 

   معاینه بالینی

  • C. 

   پاراکلینیک اختصاصی

  • D. 

   اسپیرومتری

 • 8. 
  8- کلیه جملات زیر در مورد مداخلات ارگونومی محیط کار صحیح است، به جز:
  • A. 

   باعث کاهش هزینه های مستقیم  ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی می شود.

  • B. 

   باعث کاهش هزینه های غیر مستقیم ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی می شود.

  • C. 

   نام دیگر آن مهندسی فاکتورهای انسانی (Human factors engineering) است.

  • D. 

   محدودیت مهم این مداخلات تمرکز بر مواجهات فیزیکی و در نظر نگرفتن مسایل روحی روانی می باشد.

 • 9. 
  9- در برنامه حفاظت از شنوایی، کدامیک از روشهای پیشگیری، روش ترجیحی بوده ولی غالبا پر هزینه است؟
  • A. 

   کنترل مهندسی

  • B. 

   کنترل مدیریتی

  • C. 

   استفاده از وسایل حفاظت فردی

  • D. 

   آموزش پرسنل

 • 10. 
  10-  کلیه جملات  زیر در مورد بیماری افت شنوایی ناشی از سروصدا صحیح  است، به جز:
  • A. 

   افت شنوایی از نوع حسی- عصبی است

  • B. 

   افت شنوایی غالبا قرینه است

  • C. 

   افت شنوایی در فرکانسهای پایین است

  • D. 

   افت شنوایی می تواند همراه با وزوز گوش (Tinnitus) باشد

 • 11. 
  11-  از کدام یک از شاخص های زیر جهت تعیین شدت بیماری تحدیدی ریه استفاده می شود؟    
  • A. 

   نسبت FEV1 به FVC

  • B. 

   نسبت FEV1 به predicted

  • C. 

   نسبت FVC به predicted

  • D. 

   نسبت FEF25-75 به predicted

 • 12. 
  12-  پیش آگهی کدامیک از پنوموکونیوزهای زیر بدتر است؟
  • A. 

   آزبستوز

  • B. 

   باریتوز

  • C. 

   پنوموکونیوز ناشی از کروم

  • D. 

   سیدروز

 • 13. 
   13- ابتلا به سل ریوی در کدامیک از پنوموکونیوزهای زیر شایعتر است؟
  • A. 

   آزبستوز

  • B. 

   سیلیکوز

  • C. 

   پنوموکونیوز ناشی از کروم

  • D. 

   سیدروز

 • 14. 
  14- درارتباط با کلر آکنه کلیه گزینه های زیر صحیح است، به جز:
  • A. 

   این عارضه نسبتا نادر است.

  • B. 

   این عارضه در اثر مواجهه با هیدروکربنهای آروماتیک  ایجاد می شود.

  • C. 

   در این عارضه کومدون های زردرنگ دیده می شود.

  • D. 

   هیدروکینون مهم ترین ماده شیمیایی در ایجاد این عارضه می باشد.

 • 15. 
  15- کدام یک از ترکیبات زیر سبب کاهش پیگمانتاسیون پوستی می شود؟
  • A. 

   نفت سیاه

  • B. 

   هیدروکینون

  • C. 

   پرتوهای الفا

  • D. 

   آرسنیک الی

 • 16. 
  16- کلیه جملات زیر در مورد کانسر مثانه صحیح است، به جز:
  • A. 

   شایع ترین علامت کانسر مثانه، هماچوری بدون درد و متناوب است.

  • B. 

   در 75 درصد موارد کانسر مثانه، سیتولوژی ادرار غیر نرمال وجود دارد.

  • C. 

   تشخیص زودرس کانسر مثانه، تاثیری در stage بیماری ندارد.

  • D. 

   اجتناب از سیگار کشیدن مهم ترین اقدام پیشگیرانه در کانسر مثانه است.

 • 17. 
  17- بر طبق گزارش آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، احتمال بروز کانسر مثانه در کدامیک از مشاغل زیر کمتر است؟
  • A. 

   Work in aluminum production

  • B. 

   Printing

  • C. 

   Work in rubber production

  • D. 

   Painting

 • 18. 
   18- کلیه گزینه های زیر  در مورد آسیب حاد کلیوی ناشی از مواجهه با توکسین های شغلی صحیح است، به جز:
  • A. 

   آسیب کلیوی به صورت ATN می باشد.

  • B. 

   افزایش BUN, Cr و اختلال در الکترولیتها وجود دارد.

  • C. 

   همودیالیز معمولا تاثیر مثبتی در افزایش کلیرانس توکسین دارد.

  • D. 

   آسیب کلیوی پس از 2-1 هفته با دیورز بهبود می یابد.

 • 19. 
  19- تظاهر کلاسیک آسیب مزمن کلیوی و سابقه فشار خون و نقرس در مواجهه مزمن با کدام مورد زیر دیده می شود؟
  • A. 

   کادمیوم

  • B. 

   سرب

  • C. 

   جیوه

  • D. 

   کروم

 • 20. 
  20- در آسیب چشمی ناشی از پاشش مواد شیمیایی به داخل چشم در اثر حادثه شغلی، انتظار دارید کدامیک از موارد زیر آسیب چشمی شدید تری ایجاد نماید؟
  • A. 

   حلالهای آلی

  • B. 

   الکل متیلیک

  • C. 

   مواد اسیدی

  • D. 

   مواد قلیایی

Back to Top Back to top