ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ทั่วไป ชุด 136 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.ธีระเกียรติ

11 Questions | Total Attempts: 2136

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   136 ..

ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ทั่วไป ชุด 136 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.ธีระเกียรติ  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐนตรีกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลประยุทธ์ 4 มีกี่คน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เจตคติ และค่านิยม

  • B. 

   ทัศนคติและอุปนิสัย

  • C. 

   ค่านิยมและทัศนคติ

  • D. 

   คุณธรรมและความดี

 • 3. 
  แผนยุทธศษสตร์การศึกษาชาติมีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   9 ปี

  • C. 

   10 ปี

  • D. 

   20 ปี

 • 4. 
  แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ มี 6 เรื่องข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

  • B. 

   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • C. 

   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  • D. 

   ความมั่นคง

 • 5. 
  โรงเรียนชายขอบอยู่ในนโยบายการศึกษาข้อใด
  • A. 

   ความมั่นคง

  • B. 

   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • C. 

   การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

  • D. 

   การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 • 6. 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  • B. 

   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • C. 

   การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  • D. 

   การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

 • 7. 
  School Improvement Project เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   โรงเรียน ICU

  • B. 

   โรงเรียนประชารัฐ

  • C. 

   โรงเรียนดีประจำตำบล

  • D. 

   โรงเรียนคุณธรรม

 • 8. 
  "Work hard, be nice" คือส่วนใดของ รมว.ศธ.
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   พันธกิจ

  • C. 

   คำขวัญ

  • D. 

   เป้าหมาย

 • 9. 
  ร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับลงประชามติ พ.ศ.2559 ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา คือมาตราใด
  • A. 

   มาตรา 54 วรรคหก และมาตรา 258

  • B. 

   มาตรา 55 วรรคห้า และมาตรา 259

  • C. 

   มาตรา 56 วรรคห้า และมาตรา 258

  • D. 

   มาตรา 57 วรรคห้า และมาตรา 259

 • 10. 
  " รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี " หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   วัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 11. 
  หลักการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   บ้าน วัด โรงเรียน

  • B. 

   โรงเรียน วัด บ้าน

  • C. 

   วัด บ้าน โรงเรียน

  • D. 

   บ้าน โรงเรียน วัด

Back to Top Back to top