ბიოქიმია - ლიპიდები (1-31)

31 | Total Attempts: 1174

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია - ლიპიდები (1-31)

Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ნაერთი აკატალიზებს ცხიმოვანი მჟავების ბიოსინთეზში აცეტილ-CoA-დან მალონილ-CoA-ს მიღებას?
  • A. 

   აცეტილტრანსფერაზა

  • B. 

   აცეტილ-CoA კარბოქსილაზა;

  • C. 

   მალატდეჰიდროგენაზა;

  • D. 

   აკონიტაზა

 • 2. 
  რომელი დებულებაა მართებული ლიპიდების შეწოვის პროცესისათვის?
  • A. 

   მიცელების დაშლის შედეგად მიღებული ნაღვლის მჟავები გამოიყოფა განავალთან ერთად;

  • B. 

   ლიპიდების დაშლის ყველა პროდუქტი ადვილად აბსორბირდება ენტეროციტებში;

  • C. 

   ენტეროციტებში რესინთეზირებული TG ქილომიკრონების სახით დიფუნდირებს ნაწლავის ლიმფურ სისტემაში;

  • D. 

   VLDL უზრუნველყოფს აბსორბირებული ლიპიდების ტრანსპორტს;

 • 3. 
  რომელი ნაერთი არ წარმოიქმნება ორგანიზმში ქოლესტეროლის გარდაქმნისას?
  • A. 

   კორტიკოსტეროიდები

  • B. 

   D3 პროვიტამინი;

  • C. 

   A ვიტამინი;

  • D. 

   ნაღვლის მჟავები;

 • 4. 
  ციტრატის შესახებ მართებულია: \\\ წარმოადგენს აცილ-CoA კარბოქსილაზას ალოსტერიულ ინჰიბიტორს; \\\ მისი საშუალებით აცეტილ-CoA ტრანსპორტირდება ციტოზოლიდან მიტოქონდრიაში; \\ მისი დაშლის შედეგად მიღებული ოქსალოაცეტატი ცხიმოვანმჟავების ბიოსინთეზისათვის საჭირო CO2-ისა და NADPH-ის წყაროა; \\\ იგი ციტრატლიაზური რეაქციის პროდუქტია;
  • A. 

   წარმოადგენს აცილ-CoA კარბოქსილაზას ალოსტერიულ ინჰიბიტორს;

  • B. 

   მისი საშუალებით აცეტილ-CoA ტრანსპორტირდება ციტოზოლიდან მიტოქონდრიაში;

  • C. 

   მისი დაშლის შედეგად მიღებული ოქსალოაცეტატი ცხიმოვანმჟავების ბიოსინთეზისათვის საჭირო CO2-ისა და NADPH-ის წყაროა;

  • D. 

   იგი ციტრატლიაზური რეაქციის პროდუქტია;

 • 5. 
  რა არის დამახასიათებელი სისხლის პლაზმის ლიპოპროტეინების მეტაბოლიზმისათვის?  
  • A. 

   ნაწლავებში რესინთეზირებული TG VLDL-ის შემადგენლობაში ტრანსპორტირდება;

  • B. 

   ღვიძლში სინთეზირებული TG ქილომიკრონების შემადგენლობაში ტრანსპორტირდება;

  • C. 

   TG-ის ყველაზე მაღალი შემცველობით ხასიათდება HDL;

  • D. 

   LDL მონაწილეობს ქოლესტეროლისა და მისი ეთერების ტრანსპორტირებაში;

 • 6. 
  LCAT (ლეციტინქოლესტეროლაცილტრანსფერაზა)-ის ფუნქციას არ წარმოადგენს:
  • A. 

   HDL-ის ზედაპირზე მოთავსებული ფოსფოლიპიდებისა და თავისუფალი ქოლესტეროლის ურთიერთქმედების რეაქციის კატალიზი;

  • B. 

   მისი მოქმედებით ლიზოლეციტინისა და ესტერიფიცირებული ქოლესტეროლის მიღება;

  • C. 

   პერიფერიული ქსოვილებიდან ქოლესტეროლის გამოტანაში თანამონაწილეობა

  • D. 

   ქოლესტეროლესტერების ჰიდროლიზური დაშლა

 • 7. 
  რომელი ნაერთი არ მონაწილეობს ქოლესტეროლის ბიოსინთეზში?
  • A. 

   ბეტა-ჰიდროქსიბეტა-მეთილგლუტარილ-CoA

  • B. 

   მევალონატი

  • C. 

   მალონილ-CoA

  • D. 

   სქვალენი

 • 8. 
  რომელი ფერმენტი არეგულირებს ქოლესტეროლის ბიოსინთეზს?
  • A. 

   HMG-CoA-სინთეტაზა

  • B. 

   აცეტილტრანსფერაზა

  • C. 

   HMG-CoA-რედუქტაზა;

  • D. 

   მევალონატკინაზა

 • 9. 
  რა გავლენას ახდენს ინსულინი ლიპიდების ცვლაზე?
  • A. 

   იგი თრგუნავს ლიპიდების დეპონირებას;

  • B. 

   იგი ზრდის cAMP -ის შიგაუჯრედულ კონცენტრაციას;

  • C. 

   წარმოადგენს აცეტილ-CoA კარბოქსილაზას სინთეზის ინდუქტორს;

  • D. 

   ააქტივებს ტრიაცილგლიცეროლლიპაზას

 • 10. 
  რა არის დამახასიათებელი ქოლესტეროლის მეტაბოლიზმისათვის:
  • A. 

   მისი სინთეზი მიმდინარეობს მიტოქონდრიაში;

  • B. 

   მისი ბიოსინთეზის მარეგულირებელი ფერმენტია თიოლაზა;

  • C. 

   ქოლესტეროლით ყველაზე მდიდარია LDL ფრაქცია;

  • D. 

   ქოლესტროლის ყველაზე მცირე რაოდენობას შეიცავს LDL;

 • 11. 
  რომელი დებულებაა მართებული კენტნახშირბადიანი ცხიმოვანმჟავების დაჟანგვისათვის?
  • A. 

   მათი დამოკლების შედეგად მიიღება პროპიონილ-CoA და აცეტილ-CoA;

  • B. 

   ამ პროცესში მონაწილეობს აცეტილ-CoA კარბოქსილაზა;

  • C. 

   კენტნახშირბადიანი ცხიმოვანი მჟავებიდან გლუკოზას სინთეზი შეუძლებელია

  • D. 

   კენტნახშირბადიანი ცხიმოვანი მჟავების სრული დაჟანგვა შეუძლებელია

 • 12. 
  რომელი ნაერთები წარმოიქმნება პანკრეასული ლიპაზას მოქმედების შედეგად?
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლები

  • B. 

   თავისუფალი ცხიმოვანმჟავები და 2-მონოაცილგლიცეროლი;

  • C. 

   გლიცეროლი, ცხიმოვანმჟავები და ქოლინი;

  • D. 

   ცხიმოვანმჟავები და ქოლესტეროლი;

 • 13. 
  რა არ ახასიათებს კეტოსხეულების მეტაბოლიზმს?
  • A. 

   კეტოგენეზი ღვიძლის უჯრედების მიტოქონდრიებში მიმდინარეობს;

  • B. 

   კეტოგენეზის ინტენსივობა იზრდება ლიპოლიზის გაძლიერების შედეგად;

  • C. 

   ღვიძლის უჯრედებში მიმდინარეობს მათი დაჟანგვა;

  • D. 

   დიაბეტის დროს ადგილი აქვს ჰიპერკეტონემიას;

 • 14. 
  რომელი ჰორმონი თრგუნავს ტრიაცილგლიცეროლების გაძლიერებულ დაშლას (ლიპოლიზს)?
  • A. 

   ეპინეფრინი

  • B. 

   გლუკაგონი

  • C. 

   თიროქსინი

  • D. 

   ინსულინი

 • 15. 
  რომელი ფერმენტი არ მიეკუთვნება ლიპიდების მომნელებელ ფერმენტებს?
  • A. 

   ფოსფოლიპაზა

  • B. 

   ქოლესტეროლესთერაზა

  • C. 

   პეპტიდაზა

  • D. 

   ლიპაზა

 • 16. 
  აცეტილ-CoA კარბოქსილაზასთან დაკავშირებით არ არის სწორი:
  • A. 

   მისი პროსთეტული ჯგუფია ბიოტინი;

  • B. 

   მისი ალოსტერიული აქტივატორია ციტრატი;

  • C. 

   მისი სინთეზის ინდუქტორია ინსულინი;

  • D. 

   მონაწილეობს ლიმონმჟავას ციკლში;

 • 17. 
  რომელი ლიპოპროტეინის აკუმულაცია აღინიშნება ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიით დაავადებული პაციენტის სისხლში?
  • A. 

   VLDL

  • B. 

   ქილომიკრონები

  • C. 

   LDL

  • D. 

   HDL

 • 18. 
  რა არის დამახასიათებელი ათეროსკლეროზისათვის?
  • A. 

   სისხლში LDL-ის ფრაქციის დაკლება;

  • B. 

   HDL-ის დონის გაზრდა;

  • C. 

   LDL/HDL-ის მომატება;

  • D. 

   LDL/HDL-ის შემცირება;

 • 19. 
  რა არ შედის ნაღვლის ფუნქციებში?
  • A. 

   ქიმუსის მჟავე რეაქციის განეიტრალება;

  • B. 

   ცხიმში ხსნადი ვიტამინების შეწოვაში მონაწილეობა;

  • C. 

   საკვები ცხიმების სოლუბილიზება;

  • D. 

   ცილების დენატურაცია;

 • 20. 
  ნაღვლის მარილები წარმოადგენენ:
  • A. 

   დეტერგენტული თვისებების მქონე ამფიპათიკურ ნაერთებს;

  • B. 

   დამუხტულ ფოსფოლიპიდებს;

  • C. 

   ლიპოპროტეინების დეგრადაციის პროდუქტს;

  • D. 

   ტრიაცილგლიცეროლების ჰიდროლიზის პროდუქტს;

 • 21. 
  პანკრეასული ლიპაზას მოქმედებით:
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლები იშლება გლიცეროლად და თავისუფალ ცხიმოვან მჟავებად;

  • B. 

   იშლება პოლისაქარიდები ოლიგოსაქარიდებამდე;

  • C. 

   ტრიაცილგლიცეროლებში წყდება რთულეთერული ბმა 2-მდგომარეობაში;

  • D. 

   ტრიაცილგლიცეროლიდან თავისუფალი ცხიმოვანმჟავები და 2-მონოაცილგლიცეროლი წარმოიქმნება;

 • 22. 
  რომელი დებულება არ არის სწორი მიცელების აგებულებასთან დაკავშირებით?
  • A. 

   ისინი შედგება ჰიდროფობური ბირთვისა და ჰიდროფილური გარსისაგან;

  • B. 

   ბირთვი შედგება ცხიმოვანი მჟავებისა და მონოაცილგლიცეროლისაგან;

  • C. 

   გარსი შედგება ნაღვლის მჟავების მარილებისა და ფოსფოლიპიდების მოლეკულების პოლარული ნაწილებისაგან;

  • D. 

   ბირთვი შედგება ნაღვლის მჟავის მარილებისა და ფოსფოლიპიდებისაგან;

 • 23. 
  ცილის ყველაზე მაღალი შემცველობით ხასიათდება:
  • A. 

   LDL

  • B. 

   VLDL

  • C. 

   HDL

  • D. 

   ქილომიკრონები

 • 24. 
  ტრიაცილგლიცეროლების ყველაზე მაღალი შემცველობით ხასიათდება:
  • A. 

   LDL

  • B. 

   HDL

  • C. 

   IDL

  • D. 

   ქილომიკრონები

 • 25. 
  დაალაგეთ ლიპოპროტეინები სიმკვრივის კლების მიხედვით:
  • A. 

   HDL, VLDL, LDL ქილომიკრონი

  • B. 

   HDL, LDL, VLDL ქილომიკრონი

  • C. 

   LDL, ქილომიკრონი, HDL, VLDL;

  • D. 

   VLDL; ქილომიკრონი; HDL, LDL

Back to Top Back to top