ข้อสอบ อปท./ท้องถิ่น ชุด 1.2.2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม
9 Questions
ข้อสอบ อปท./ท้องถิ่น ชุด 1.2.2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com