ข้อสอบ อปท./ท้องถิ่น ชุด 1.2.2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

9 Questions | Total Attempts: 1253

SettingsSettingsSettings
 ./ 1.2.2 . ..2534 . - Quiz

ข้อสอบ อปท./ท้องถิ่น ชุด 1.2.2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแ ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกได้ถูกต้องทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น

  • B. 

   ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง

  • C. 

   ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  • A. 

   สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี

  • B. 

   กระทรวงหรือทยวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

  • C. 

   ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

  • D. 

   กรมหรือส่วยราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

 • 3. 
  การจัดตั้วหรือยุบส่วนราชการในการบริหารราชการส่วนกลางนั้นให้เป็นไปตามกฏหมายในข้อใด
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ

  • B. 

   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

  • C. 

   พระราชบัญญัติ

  • D. 

   พระราชกฤษฎีกา

 • 4. 
  ผู้ใดที่ไม่มีอำนาจในการรับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรีหรือมีอำนาจน้อยที่สุด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   อธิบดีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงหรือทบวง
  • A. 

   สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

  • D. 

   ทยวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

 • 6. 
  ข้อใดไม่จัดอยู่ในระเบียบบริหารราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
  • A. 

   สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

  • B. 

   กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

  • C. 

   สำนักงานปลัดทบวง

  • D. 

   สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองจัดอยู่ในระเบียบบริหารราชการกรม

  • B. 

   การให้ปฏิบัติราชการแทนให้ทำเป็นหนังสือ

  • C. 

   การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัด อำเภอ และตำบล

  • D. 

   ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้สามารถออกคำสั่งให้รักษาราชการแทนได้

 • 8. 
  จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายใด
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ

  • B. 

   พระราชบัญญัติ

  • C. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • D. 

   พระราชกำหนด

 • 9. 
  ในปัจจุบันข้อใดไม่จัดอยู่ในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  • A. 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • B. 

   องค์การบริหารส่วนตำบล

  • C. 

   สุขาภิบาล

  • D. 

   เทศบาล

Back to Top Back to top