ข้อสอบ รับราชการ ภาค ก ชุด 1.2.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขโดยอ.นิกรติวสอบดอทคอม

19 Questions | Total Attempts: 204

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   1.2.11 ..2526 .

ข้อสอบ รับราชการ ภาค ก ชุด 1. 2. 11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขโดยอ. นิกรติวส บดอทคอม www. Tuewsob. Com


Questions and Answers
 • 1. 
  หนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีกี่ชนิด
  • A. 

   3 ชนิด

  • B. 

   5 ชนิด

  • C. 

   6 ชนิด

  • D. 

   7 ชนิด

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
  • A. 

   หนังสือภายนอก

  • B. 

   หนังสือภายใน

  • C. 

   หนังสือสังเกตการณ์

  • D. 

   หนังสือประชาสัมพันธ์

 • 3. 
  หนังสือประทับตราที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนระดับใดขึ้นไป
  • A. 

   แผนก

  • B. 

   กระทรวง

  • C. 

   ทบวง

  • D. 

   กรม

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ
  • A. 

   ประกาศ

  • B. 

   ระเบียบ

  • C. 

   ข้อบังคับ

  • D. 

   คำสั่ง

 • 5. 
  "บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ " หมายถึง
  • A. 

   ระเบียบ

  • B. 

   คำสั่ง

  • C. 

   ข้อบังคับ

  • D. 

   ประกาศ

 • 6. 
  หนังสือในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด
  • A. 

   ประกาศ

  • B. 

   ระเบียบ

  • C. 

   แถลงการณ์

  • D. 

   ข่าว

 • 7. 
  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ชนิด
  • A. 

   3 ชนิด

  • B. 

   4 ชนิด

  • C. 

   5 ชนิด

  • D. 

   6 ชนิด

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
  • A. 

   บันทึก

  • B. 

   รายงานโครงการ

  • C. 

   หนังสืออื่น

  • D. 

   หนังสือรับรอง

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่ชั้นความลับของหนังสือราชการ
  • A. 

   ลับ

  • B. 

   ลับมาก

  • C. 

   ปกปิด

  • D. 

   ลับที่สุด

 • 10. 
  ข้อใดไม่ใช่ความเร็วของหนังสือราชการ
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ปกติ

  • C. 

   ด่วนมาก

  • D. 

   ด่วนที่สุด

 • 11. 
  ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในตราประทับรับหนังสือราชการก็ได้
  • A. 

   ลายมือชื่อผู้รับ

  • B. 

   เลขรับ

  • C. 

   วัน เดือน ปีที่รับ

  • D. 

   เวลาที่รับ

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเก็บหนังสือ
  • A. 

   เก็บระหว่างปฏิบัติ

  • B. 

   เก็บไว้เพื่อการบำรุงรักษา

  • C. 

   เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  • D. 

   เก็บไว้ตรวจสอบ

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอายุการเก็บหนังสือราชการ
  • A. 

   โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • B. 

   หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น แล้วละเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • C. 

   หนังสือที่มีความเป็นธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • D. 

   หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน เก็บไว้ระหว่าง 5 - 10 ปี

  • E. 

   ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใน 30 กันยายนของปีถัดไป

 • 14. 
  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้วข้อใดปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ
  • A. 

   การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

  • B. 

   การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   ในบางกรณีผู็ยืมไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใดก็ได้

  • D. 

   ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ

 • 15. 
  การทำลายหนังสือกระทำตามข้อใด
  • A. 

   ภายในหกสิบวันก่่อนสิ้นปีงบประมาณ

  • B. 

   ภายหลังหกสิบวันหลังสิ้นปีปฏิทิน

  • C. 

   ภายในเก้าสิบวันหล้งสิ้นปีงบประมาณ

  • D. 

   ภายในเก้าสิบวันหล้งสิ้นปีปฏิทิน

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวมาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
  • A. 

   ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์มีขนาดตัวครุฑสูง 3 และ 1,5 เซนติเมตร

  • B. 

   มาตรฐานกระดาษโดยปกติใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร

  • C. 

   ตราชื่อส่วนราชการมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กฃางวงนอก 4.5 ซม.วงใน 3.5 ซม.

  • D. 

   มาตรฐานกระดาษมี 3 ขนาดคือเอสี่เอห้าและเอแปด

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานซอง
  • A. 

   ขนาดซีสี่

  • B. 

   ขนาดซีห้า

  • C. 

   ขนาดซีแปด

  • D. 

   ขนาดดีแอล

 • 18. 
  ตรารับหนังสือมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 ซม. x 5 ซม.

  • B. 

   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.

  • C. 

   รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 2.5 ซม. x 5 ซม.

  • D. 

   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.

 • 19. 
  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2548 ให้เพิ่มคำว่า " อิเล๊กทรอนิกส์ " และคำว่า " ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ " ระหว่างนิยามคำว่า
  • A. 

   หนังสือ และ ส่วนราชการ

  • B. 

   หนังสือ และ ส่วนงาน

  • C. 

   หนังสือ และส่วนแก้ไข

  • D. 

   ส่วนราชการ และหนังสือแก้ไข

Back to Top Back to top