ข้อสอบ ภาค ก แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยอ. นิกร

8 Questions | Total Attempts: 1418

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   12 .. 2560-2564 .

ข้อสอบ ภาค ก นโยบายการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกระท วงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เป็นแผนระยะใด
  • A. 

   ระยะสั้น

  • B. 

   ระยะกลาง

  • C. 

   ระยะยาว

  • D. 

   ระยะต่อเนื่อง

 • 2. 
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ตอบสนองทุกมิติยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ความมั่นคง

  • B. 

   ความมั่งคั่ง

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   การบริหารจัดการ

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมาย 5 ด้านตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   Accessibility

  • B. 

   Equity

  • C. 

   Quility

  • D. 

   Effectiviness

 • 4. 
  สิ่งใดไม่มีหรือมีใน VISION ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 น้อยที่สุด
  • A. 

   มุ่งพัฒนาผู้เรียน

  • B. 

   ความรู้

  • C. 

   ความคุ้มค่า

  • D. 

   คุณธรรม

 • 5. 
  ยุทธศาสตร์ใดสำคัญที่สุดในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
  • A. 

   พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ

  • B. 

   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ฯ

  • C. 

   พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ฯ

  • D. 

   พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ฯ

 • 6. 
  กลไกหลักในการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชาสังคม คือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   คณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 7. 
  การปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดอยู่ในยุทธศาสตร์เรื่องใด
  • A. 

   พัฒนาหลักสูตร ฯ

  • B. 

   ผลิตพัฒนาครู ฯ

  • C. 

   ขยายโอกาสฯ

  • D. 

   ระบบบริหารจัดการฯ

 • 8. 
  ยุทธศาสตร์ข้อใดจัดเป็น Thailand 4.0 ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 มากที่สุด
  • A. 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1

  • B. 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2

  • C. 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3

  • D. 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4

  • E. 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5

Back to Top Back to top