ნევროლოგია გვ. 11-15

37 Questions | Total Attempts: 408

SettingsSettingsSettings
 . 11-15 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი სისტემა უზრუნველყოფს კუნთთა ტონუსისრეგულაციას?
  • A. 

   -გამა-მარყუჟი

  • B. 

   -ნებისყოფითი მოძრაობის ანალიზატორი

  • C. 

   -ნათხემი

  • D. 

   -ნებისყოფითი მოძრაობის ანალიზატორი

  • E. 

   -მხედველობის ანალიზატორი

  • F. 

   -ექსტრაპირამიდული სისტემა

 • 2. 
  - ჩამოთვლილთაგან, რომელი კომპონენტი არ წარმოადგენს მიოტატიურირეფლექსის შემადგენელ ნაწილს?
  • A. 

   - მოტონეირონები

  • B. 

   -მიონევრალური ფირფიტები

  • C. 

   -გოლჯი-მაცონის სხეულაკები

  • D. 

   -გოლჯის მყესოვანი აპარატი

  • E. 

   -რენშოუს უჯრედები

 • 3. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი არ მიეკუთვნება მიოტატიურირეფლექსის აფერენტულ რგოლს?
  • A. 

   -სპირალური რეცეპტორი

  • B. 

   -ინტრაფუზალური კუნთოვანი თითისტარა

  • C. 

   -მალთაშუა კვაი

  • D. 

   -უკანა ფესვი

 • 4. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა სახის ნეირონები არ იღებს მონაწილეობას წინა რქისფორმირებაში?
  • A. 

   -ალფა-მცირე მოტონეირონები

  • B. 

   -ალფა-დიდი მოტონეირონები

  • C. 

   - რენშოუს უჯრედები

  • D. 

   -კლარკ-შტილინგის უჯრედები

  • E. 

   -γ-მოტონეირონები

 • 5. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ მიეკუთვნება რეფლექსური პასუხისისპათოლოგიას?
  • A. 

   -არეფლექსია

  • B. 

   -ჰიპერრეფლექსია

  • C. 

   -ჰიპორეფლექსია

  • D. 

   -პოსტურალური რეფლექსები

  • E. 

   - ანიზორეფლექსია

 • 6. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა წარმოადგენს რეფლექსების უკიდურესი მომატებისგამოვლინებას?
  • A. 

   -კლონუსი

  • B. 

   -მიოკლონუსი

  • C. 

   -ტრემორი

  • D. 

   -კრუნჩხვითი განტვირთვა

 • 7. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ მიეკუთვნება პირის ირგვლივი კუნთებისმონაწილეობით მიღებულ პათოლოგიურ რეფლექსს?
  • A. 

   -ნაზოლაბიალური

  • B. 

   -ხორთუმის

  • C. 

   -წოვითი

  • D. 

   -მანდიბულური

  • E. 

   -ხელისგულ-ნიკაპის

 • 8. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი პათოლოგიური რეფლექსი არ ვლინდება ზედაკიდურებზე, პირამიდული სისტემის დაზიანებისას?
  • A. 

   -როსოლიმოს (ზედა)

  • B. 

   -იაკობსონ-ლასკას

  • C. 

   -გოფმანის

  • D. 

   -პუსეპის

 • 9. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რა სახის რეფლექსები არ ვლინდება ქვედა კიდურებზე _სხვადასხვა პათოლოგიური პროცესის დროს?
  • A. 

   -ექსტენზორული

  • B. 

   -ფლექსორული

  • C. 

   -დაცვითი

  • D. 

   - პოსტურალური

 • 10. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ მიეკუთვნება ექსტენზორულ პათოლოგიურრეფლექსებს?
  • A. 

   -ბაბინსკის

  • B. 

   -ოპენჰეიმის

  • C. 

   -ჟუკოვსკის

  • D. 

   -გორდონის

 • 11. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ მიეკუთვნება ფლექსორულ პათოლოგიურრეფლექსებს?
  • A. 

   -როსოლიმოს

  • B. 

   -მენდელ-ბეხტერევის

  • C. 

   -შეფერის

 • 12. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა ხერხით არ იკვლევენ დაცვით რეფლექსებს?
  • A. 

   - ჩქმეტით

  • B. 

   -ჩხვლეტით

  • C. 

   -მარი-ფუას ხერხით

  • D. 

   -თერმული გაღიზიანებით

 • 13. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი სისტემის პათოლოგია არ იწვევს პოსტურალურირეფლექსების დარღვევას?
  • A. 

   -პირამიდული

  • B. 

   - ექსტრაპირამიდული

  • C. 

   -ნათხემის

  • D. 

   - ვეგეტატური

 • 14. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი სტრუქტურის დაზიანება ვლინდება მყეს-ძვალთარეფლექსების მომატებით?
  • A. 

   -ზურგის ტვინის

  • B. 

   -პერიფერიული ნერვების

  • C. 

   -ნათხემის

  • D. 

   -პროპრიოცეპტორების

 • 15. 
  -აქილევსის მყესის რეფლექსის დაქვეითებით
  • A. 

   -პირამიდული გზის

  • B. 

   -სპინო-მუსკულური ტრაქტის

  • C. 

   -საჯდომი ნერვის

  • D. 

   - წინა რქის

 • 16. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა წარმოადგენს პერიფერიული მამოძრავებელი ნეირონისდაზიანების პათოგნომურ ნიშანს?
  • A. 

   -კუნთების ჰიპერტონია

  • B. 

   -პოლიკინეზური რეფლექსები

  • C. 

   - კლონუსები

  • D. 

   -კუნთთა ატროფია

 • 17. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ წარმოადგენს დუნე დამბლის ტიპს?
  • A. 

   -მონონევრიტული

  • B. 

   -პოლინევრიტული

  • C. 

   -პოლიომიელიტური

  • D. 

   -პლექსიტური

  • E. 

   -ატონიური

 • 18. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომი გვხვდება მოტორული ანალიზატორისდაზიანების დროს?
  • A. 

   -სპასტიური მონოპარეზი

  • B. 

   -კუნთთა ატროფია

  • C. 

   -ფასციკულაცია

  • D. 

   -მგრძნობელობის მოშლა

  • E. 

   -ტრემორი

 • 19. 
  -ქერქის რომელი შრიდან იწყება კორტიკომუსკულური გზა?
  • A. 

   -მოლეკულური

  • B. 

   -ბეცის უჯრედების

  • C. 

   -გარეთა მარცვლოვანი

  • D. 

   -პატარა პირამიდული უჯრედების

  • E. 

   -შიგნითა მარცვლოვანი

 • 20. 
   -ჩამოთვლილთაგან, ქერქის რომელი უბანი არ მიეკუთვნება მოტორულზონას?
  • A. 

   -წინა ცენტრალური ხვეული

  • B. 

   -შუბლის ზედა ხვეული

  • C. 

   -შუბლის შუა ხვეული

  • D. 

   -როლანდის ღარი

 • 21. 
  -ჩამოთვლილთაგან, სხეულის რომელი ნაწილის ნებისყოფითი მოძრაობისპროგრამაა წარმოდგენილი წინა ცენტრალური ხვეულის შუა მესამედში?
  • A. 

   -ქვედა კიდურის

  • B. 

   --საარტიკულაციო აპარატის

  • C. 

   ზედა კიდურის

  • D. 

   - თავის მოძრაობის

 • 22. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რანდენი ნეირონით არის წარმოდგენილიკორტიკომუსკულური გზა?
  • A. 

   -ერთი

  • B. 

   - ორი

  • C. 

   -სამი

  • D. 

   -ოთხი

 • 23. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა მიზეზით ეწოდა “პირამიდული გზა” კორტიკოსპინურტრაქტს?
  • A. 

   -იწყება პატარა პირამიდული უჯრედების შრიდან

  • B. 

   -მოგრძო ტვინში ამ გამტარს აქვს პირამიდის ფორმა

  • C. 

   -იწყება დიდი პირამიდული უჯრედების შრიდან

 • 24. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი გამტარი არ გადის შიგნითა კაფსულის უკანაფეხში?
  • A. 

   -პირამიდული კონა

  • B. 

   -კორტიკონუკლეარული კონა

  • C. 

   -მხედველობის ანალიზატორის მე-4 ნეირონების აქსონები

  • D. 

   -ზერელე და ღრმა მგრძნობელობის ტრაქტები

 • 25. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი არ იღებს მონაწილეობას შიგნითაკაფსულის ფორმირებაში?
  • A. 

   -კუდიანი ბირთვი

  • B. 

   -ოსპისებრი ბირთვი

  • C. 

   -დაკბილული ბირთვი

  • D. 

   -მხედველობის ბორცვი

Back to Top Back to top