ข้อสอบออนไลน์ ชุด 111 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม

8 Questions | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 111 . 4 ./.

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 111 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดย อ. /ผอ. นิกร ติวสอบดอทคอม และอีกหลายพันชุด ครบ ภาค กขค ที่ ติวสอบดอทคอม www. Tuewsob. Com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) มีผลใช้บังคับตามข้อใด
  • A. 

   ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  • B. 

   ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  • C. 

   นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  • D. 

   นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 • 2. 
  กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   การอาชีวศึกษา

  • D. 

   การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักของกระะทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สภาการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
  • A. 

   กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  • B. 

   กระทรวงอุดมศึกษา นวัตกรรม วิจัยและวิทยาศาสตร์

  • C. 

   กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • D. 

   กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • 5. 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามข้อใด
  • A. 

   แผนการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • C. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก

  • B. 

   “คณาจารย์” ในหมวดนี้ ให้หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ แต่ไม่รวมถึงบุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

  • C. 

   ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

  • D. 

   ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดจัดทำข้อมูลเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด

 • 7. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนีคือข้อใด
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีช่วยฯที่ได้รับมอบหมาย

 • 8. 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้
  • A. 

   กำหนดขอบเขตในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป

  • C. 

   มีการจัดตั้งกระทรวง

  • D. 

   เพื่อคุณภาพการศึกษา

Back to Top Back to top