ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 108 คำสั่ง คสช.แก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท

9 Questions | Total Attempts: 251

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  108 .

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 108 คำสั่ง คสช.แก้ปัญหานักเรียนนักศ กษาทะเลาะวิวาท  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559  เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   แก้ไข

  • B. 

   ป้องกัน

  • C. 

   แก้ไขและป้องกัน

  • D. 

   ป้องกันและกำกับติดตาม

 • 2. 
  การแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทของ คสช.อาศัยอำนาจความตามมาตราใดแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
  • A. 

   มาตรา 43

  • B. 

   มาตรา 44

  • C. 

   มาตรา 53

  • D. 

   มาตรา 54

 • 3. 
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีอำนาจกักตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามข้อใด
  • A. 

   3 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

  • C. 

   6 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

 • 4. 
  ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทำของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว เพื่อทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   แนะแนวทางแก้ไขปัญหา

  • B. 

   ตักเตือนไม่ให้กระทำผิดซ้ำซาก

  • C. 

   เรียกเงินประกัน

  • D. 

   ทำทัณฑ์บน

 • 5. 
  การวางประกันไว้เป็นจำนวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 6. 
  หากเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาได้กระทำความผิดดังกล่าวซ้ำอีกให้ริบเงินประกันเป็นของใคร
  • A. 

   สถานีตำรวจเจ้าของท้องที่

  • B. 

   กระทรวงมหาดไทย

  • C. 

   กองทุนคุ้มครองเด็กฯ

  • D. 

   กองทุนพัฒนาสังคมฯ

 • 7. 
  ผู้ใดกระทำการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน ให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 8. 
  ผู้ใดกระทำการอันเป็นการเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 9. 
  ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดจัดกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทเป็นไปตามคำสั่ง คสช.มากที่สุด
  • A. 

   ครู ก จัดกิจกรรม 4 H ทั้งในและนอกห้องเรียน

  • B. 

   ผอ. ข จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อลดปัญหาเสริมสร้างความสามัคคี

  • C. 

   รองเลขาธิการ ค อนุญาตให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดกิจกรรมเสรีประชาธิปไตย

  • D. 

   ครูผู้ช่วย ง แนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

Back to Top Back to top