ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 104 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก

13 Questions | Total Attempts: 1006

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  104

กฎหมาย ชุด 104 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก โดย กรธ. โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย จะเป็นฉบับที่เท่าไร โดย กรธ.
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   4 ภาค 13 หมวด 270 มาตรา

  • B. 

   4 ภาค 15 หมวด 285 มาตรา

  • C. 

   5 ภาค 13 หมวด 285 มาตรา

  • D. 

   5 ภาค 15 หมวด 270 มาตรา

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้
  • A. 

   หมวด 1 บททั่วไป

  • B. 

   หมวด 2 พระมหากษัตริย์

  • C. 

   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชนชาวไทย

  • D. 

   หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

  • E. 

   หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

 • 4. 
  การศึกษาเกี่ยวข้องกับหมวดใดตามรัฐธรรนูญฉบับนี้
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 3

  • C. 

   หมวด 5

  • D. 

   หมวด 7

 • 5. 
  การศึกษาภาคบังคับอยู่ในหมวดใดของรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   บททั่วไป

  • B. 

   หน้าที่ของรัฐ

  • C. 

   แนวนโยบายแห่งรัฐ

  • D. 

   รัฐสภา

 • 6. 
  มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีว่าอย่างไร
  • A. 

   ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได

  • B. 

   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

  • C. 

   ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกไม่ได

  • D. 

   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

 • 7. 
  สส.มีกี่คน
  • A. 

   480

  • B. 

   490

  • C. 

   500

  • D. 

   580

 • 8. 
  สว.มีกี่คน
  • A. 

   150

  • B. 

   200

  • C. 

   250

  • D. 

   350

 • 9. 
  รัฐสภา มีกี่คน
  • A. 

   200 คน

  • B. 

   350 คน

  • C. 

   500 คน

  • D. 

   700 คน

 • 10. 
  บัตรเลือกตั้ง สส.มีกี่ใบ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 11. 
  สมาชิกใดไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. หรือ สว. ได้เป็นเวลาสองปีนับแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้
  • A. 

   คสช.

  • B. 

   ครม.

  • C. 

   กรธ.

  • D. 

   สปท.

 • 12. 
  ศาลรัฐธรรมนูญมีกี่คน อยู่ในตำแหน่งกี่ปี
  • A. 

   9 คน 9 ปี วาระเดียว

  • B. 

   9 คน 9 ปี ไม่เกินสองวาระ

  • C. 

   8 คน 9 ปี วาระเดียว

  • D. 

   8 คน 8 ปี ไม่เกินสองวาระ

 • 13. 
  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือใคร
  • A. 

   ประธาน กรธ.

  • B. 

   ประธาน สนช.

  • C. 

   หัวหน้า คสช.

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

Back to Top Back to top