ข้อสอบออนไลน์ 101 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

12 Questions | Total Attempts: 546

SettingsSettingsSettings
 101 .  ( 3) ..2558 - Quiz

ข้อสอบออนไลน์  กฎหมาย ชุด 101 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งข้าราชก รครู ฯ (ฉบับที่ 3)  เขียนโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ประกาศและใช้บังคับวันใด
  • A. 

   ประกาศ 21 พ.ค. 2558 ใช้บังคับ 21 พ.ค.2558

  • B. 

   ประกาศ 21 พ.ค. 2558 ใช้บังคับ 22 พ.ค.2558

  • C. 

   ประกาศ 21 พ.ค. 2558 ใช้บังคับ 1 ธ.ค.2558

  • D. 

   ประกาศ 22 พ.ค. 2558 ใช้บังคับ 1 ต.ค.257

 • 2. 
  พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   3 มาตรา

  • B. 

   5 มาตรา

  • C. 

   7 มาตรา

  • D. 

   9 มาตรา

 • 3. 
  หลักเกณฑ์การเยียวยาให้ข้าราชการครูได้รีบเงินเดือนอย่างเป็นธรรมใครเป็นผู้กำหนด
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   ครม.

  • D. 

   สนช.

 • 4. 
  การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้าย พรบ.นี้ ให้เป็นไปตามใครกำหนด
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   ครม.

  • D. 

   สนช.

 • 5. 
  ในวาระแรก ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตเข้าสู่บัญชีแนบท้ายใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเวลา
  • A. 

   1 สัปดาห์

  • B. 

   1 เดือน

  • C. 

   1 ปี

  • D. 

   1 ปีการศึกษา

 • 6. 
  ในวาระแรก ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตเข้าสู่บัญชีแนบท้ายใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเวลา
  • A. 

   1 เดือน

  • B. 

   1 ภาคเรียน

  • C. 

   1 ปี

  • D. 

   1 ปีการศึกษา

 • 7. 
  ในกรณีที่การปรับเงินเดือนทำให้มีเศษให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นกี่บาท
  • A. 

   1 บาท

  • B. 

   5 บาท

  • C. 

   10 บาท

  • D. 

   20 บาท

 • 8. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมหนึ่งขั้น
  • A. 

   ครูผู้ช่วย

  • B. 

   ครู อันดับ คศ.1

  • C. 

   ครู อันดับ คศ.2

  • D. 

   ได้รับทุกอันดับ

 • 9. 
  ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ที่เงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ตาม พรบ.นี้ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละเท่าไร
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 10. 
  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.นี้
  • A. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รมว.ศธ.

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 11. 
  ข้อใดคือเงินเดือนขั้นต่สุดำและขั้นสูงสุด ตาม พรบ.นี้
  • A. 

   15,050 - 76,800

  • B. 

   15,850 - 76,800

  • C. 

   9,140 - 53,080

  • D. 

   15,440 - 69,040

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ฉบับนี้
  • A. 

   มาตรการ

  • B. 

   เหมาะสม

  • C. 

   เป็นธรรม

  • D. 

   เปลี่ยนแปลง

Back to Top Back to top