กฎหมาย ชุด 101 รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข 2558

24 | Total Attempts: 597

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 101 2557 2558

ข้อสอบออนไลน์  ภาค ก ชุด 101 รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2558  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558  มีกี่มาตรา
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   11

 • 2. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เป็นฉบับที่เท่าไร 
  • A. 

   19

  • B. 

   20

  • C. 

   21

  • D. 

   22

 • 3. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 มีผลใชบังคับวันใด
  • A. 

   14 กรกฎาคม 2558

  • B. 

   15 กรกฎาคม 2558

  • C. 

   16 กรกฎาคม 2558

  • D. 

   17 กรกฎาคม 2558

 • 4. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือใคร
  • A. 

   คสช.

  • B. 

   ประธาน สนช.

  • C. 

   ประธาน สปช.

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 5. 
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมภายในกี่วัน
  • A. 

   30

  • B. 

   60

  • C. 

   90

  • D. 

   120

 • 6. 
  คุณสมบัติ สนช.ใหม่ตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไข คือข้อใด
  • A. 

   ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

  • B. 

   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  • C. 

   ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

  • D. 

   เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 • 7. 
  การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ กระทำต่อใครได้บ้าง
  • A. 

   พระมหากษัตริย์เท่านั้น

  • B. 

   พระรัชทายาท

  • C. 

   พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะ

  • D. 

   พระมหากษัตริย์หรือพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะ

 • 8. 
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีมติให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอแก้ไข เพิ่มเติมออกไปได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินกี่วัน
  • A. 

   30

  • B. 

   45

  • C. 

   60

  • D. 

   90

 • 9. 
  เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ แล้วให้สภาปฏิรูปแห่งชาติรอไว้กี่วันนับแต่วันที่ได้รับ ร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 10. 
  เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้ว ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประชุมเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับภายในกี่วันนับแต่วันที่ ครบกําหนด
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 11. 
  ผู้มีหน้าที่ในการดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามติคือ
  • A. 

   กกต.

  • B. 

   สปช.

  • C. 

   สนช.

  • D. 

   รัฐบาล

 • 12. 
  การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญกระทำกี่วัน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 13. 
  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้มีสิทธิ ออกเสียงประชามติไ
  • A. 

   ไม่ช้ากว่าสามสิบวันแต่ไม่เร็วกว่าสี่สิบห้าวัน

  • B. 

   ไม่เร็วกว่าสามสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าสี่สิบห้าวัน

  • C. 

   ไม่ช้ากว่าสามสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหกสิบห้าวัน

  • D. 

   ไม่เร็วกว่าสี่สิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหกสิบห้าวัน

 • 14. 
  ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   18 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 31 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

 • 15. 
  ถ้าผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผล การออกเสียงประชามต
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 16. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรัฐธรรมนูญคือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ประธาน สนช.

  • C. 

   ประธาน สปช.

  • D. 

   ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 • 17. 
  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้นกําหนดกี่วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
  • A. 

   30

  • B. 

   45

  • C. 

   60

  • D. 

   90

 • 18. 
  ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการออกเสียงประชามติให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่ได้รับ
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 19. 
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องดําเนินการแก้ไข ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วซึ่งต้องทําให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัย
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 20. 
  กรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติให้ คสช.แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกกี่คน
  • A. 

   20 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 20 คน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 20 คน

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 คน

 • 21. 
  จากข้อที่แล้วมา กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
  • A. 

   90

  • B. 

   120

  • C. 

   180

  • D. 

   240

 • 22. 
  หน่วยงานใดที่จะมาทำหน้าที่แทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • A. 

   คณะรัฐมนตรี

  • B. 

   สภาปฏิรูป

  • C. 

   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  • D. 

   รัฐสภา

 • 23. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • A. 

   จำนวนไม่เกินสองร้อยคน

  • B. 

   นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

  • C. 

   มีเชื้อชาติไทยโดยการเกิด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 24. 
  “เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี นําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในกี่วันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

Back to Top Back to top