Собирање и одземање со премин до 1000

10 | Total Attempts: 492

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Собирање и одземање со премин до 1000

-Вежби на задачи со собирање и одземање до 1000


Questions and Answers
 • 1. 
  Запиши ги сите трицифрени броеви со цифрите 6, 0 и 2. Колку е збирот на најголемиот и најмалиот број?
 • 2. 
  Липата живее 110 години, тополата 40 години повеќе од липата, а борот 420 години повеќе од тополата. Колку години живее борот?
  • A. 

   569

  • B. 

   570

  • C. 

   470

  • D. 

   370

 • 3. 
  На тениски натпревар имало 1000 гледачи. Од нив 265 биле жени. Мажи биле 33 повеќе од жени, а останатите биле деца. Колку деца биле во публиката?
  • A. 

   265

  • B. 

   537

  • C. 

   637

  • D. 

   437

 • 4. 
  Емилијаи Игор имале 850 денари. Купиле ттеттраттки за 250 денари, а останатите ги поделиле така што Емилија добила двапати повеќе од Игор. По колку денари добил по секој од нив?
  • A. 

   Емилија земала 300 денари.

  • B. 

   Игор земал 200 денари.

  • C. 

   Емилија земала 400 денари.

  • D. 

   Игор земал 300 денари.

 • 5. 
  150 + 80 + 9 * 3 =
  • A. 

   357

  • B. 

   457

  • C. 

   257

  • D. 

   256

 • 6. 
  650 - 360 - 33 =
  • A. 

   257

  • B. 

   250

  • C. 

   375

  • D. 

   478

 • 7. 
  223 + 76 + 424 =
  • A. 

   722

  • B. 

   720

  • C. 

   723

  • D. 

   732

 • 8. 
  897- 342 =
  • A. 

   550

  • B. 

   555

  • C. 

   556

  • D. 

   505

 • 9. 
  Во училишниот двор играле 19 девојчиња и 12 момчиња. Уште колку најмалку ученици треба да им се придружат, за да можат сите тие да се групираат во 6 еднакви групи?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 10. 
  Имам 9 листови хартија. Избрав неколку од нив и секој од избраните листови го исеков на 3 помали листтови. Потоа, вкупниот број на стари и нови листови е 15. Колку листови од почетните сум избрал и сум ги исекол?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

Back to Top Back to top