Κεφαλαιο 1 - Ενότητα 2 - Quiz

6 Demandojn
 1 - 2 - Quiz

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Για κάθε αριθμό α ισχύει:  α + α = α2.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 2. 
  Για κάθε αριθμό α ισχύει:  (2α)2 = 2α2.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 3. 
  Ο αριθμός  (–2)–2  είναι θετικός.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 4. 
  Για κάθε ακέραιο αριθμό ν ισχύει:  [(–1)3]ν = 1.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 5. 
  Να συμπληρώσετε τον πίνακα απαντήσεων, αν κάθε ισότητα της στή-λης Α αληθεύει για μία μόνο τιμή του κ που υπάρχει στη στήλη Β. 
  Στήλη Α Στήλη Β
  Ισότητα Τιμή του κ
  α.    (α–2)κ+1 = α8   β.    [(αβ)κ]–1 = (αβ)3   γ.    = 1 1.  –3 2.  –5 3.
  • A. α
  • A.
  • B. β
  • B.
  • C. γ
  • C.
 • 6. 
  Η τιμή της παράστασης   είναι:
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   -4