003. ქართულე ენა - ტესტი №3 (თეორიული ნაწილი)

20 Questions | Attempts: 1244

SettingsSettingsSettings
003. ქართულე ენა - ტესტი №3 (თეორიული ნაწილი) - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  001. სახელები სავრცობს დაირთავენ:
  • A. 

   სახელობითსა და მოთხრობითში

  • B. 

   სახელობითში, მოთხრობითსა და მიცემითში

  • C. 

   მიცემითში, ნათესაობითში, მოქმედებითსა და ვითარებითში

  • D. 

   ნათესაობითსა და მოქმედებითში

 • 2. 
  002. გან თანდებული გვხვდება:
  • A. 

   მხოლოდ მიცემითში

  • B. 

   მხოლოდ ნათესაობითში

  • C. 

   მიცემითსა და ნათესაობითში

  • D. 

   ნათესაობითსა და მოქმედებითში

 • 3. 
  003. წოდებით ბრუნვაში დასმულ სახელს ____________ ჰქვია.
  • A. 

   ჩართული

  • B. 

   განკერძოება

  • C. 

   მიმართვა

  • D. 

   დანართი

 • 4. 
  004. ო - ზე დაბოლოებული სახელები არ იკვეცება. გამონაკლისია:
  • A. 

   რკო

  • B. 

   დრო

  • C. 

   ღვინო

  • D. 

   არცერთი არ არის გამონაკლისი

 • 5. 
  005. მოქმედ პირს ______ ჰქვია:
  • A. 

   ობიექტი

  • B. 

   სუბიექტი

 • 6. 
  006. რომელია მცდარი დებულება?
  • A. 

   პირდაპირ ობიექტს მესამე პირში ნიშანი არ აქვს.

  • B. 

   სუბიექტს მესამე პირის მხოლობით რიცხვში აქვს ბოლოსართები: ს, ა, ო.

  • C. 

   სალიტერატურო ქართულში ზმნა შეიძლება იყოს: ერთპირიანი, ორპირიანი, სამპირიანი.

  • D. 

   სუბიექტი მეორე პირში დაირთავს თავსართს გ-ს.

 • 7. 
  007. რთული წინადადება არის:
  • A. 

   ორგვარი

  • B. 

   სამგვარი

  • C. 

   ოთხგვარი

  • D. 

   ერთგვარი

 • 8. 
  008. თუ სახელს მოთხრობით ბრუნვაში ჩავსვამთ და ჩამოვშორებთ ბრუნვის ნიშანს დაგვრჩება:
  • A. 

   ფუძე

  • B. 

   სავრცობი

  • C. 

   ძირი

  • D. 

   თანდებული

 • 9. 
  009. სხვათა სიტყვის ნაწილაკი ეწოდება:
  • A. 

   -მეთქი

  • B. 

   -თქო

  • C. 

 • 10. 
  010. რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში კავშირი არის:
  • A. 

   მთავარ წინადადებაში

  • B. 

   დამოკიდებულ წინადადებაში

 • 11. 
  011. ფუძის შუიდან ხმოვნის ამოვარდნას ___________ ჰქვია:
  • A. 

   კვეცა

  • B. 

   კუმშვა

  • C. 

   ასიმილაცია

  • D. 

   ბგერის დაკარგვა

 • 12. 
  012. ძველი ქართულის ზმნისწინი შთა თანამედროვე ქართულში ჩაანაცვლა:
  • A. 

   შე

  • B. 

   წა

  • C. 

   ჩა

  • D. 

   გა

 • 13. 
  013. ქართულში თანდებული გვაქავს __________ ბრუნვაში:
  • A. 

   შვიდ

  • B. 

   ექვს

  • C. 

   ხუთ

  • D. 

   ოთხ

 • 14. 
  014. ძველ ქართულში გვქონდა __________ ბრუნვა.
  • A. 

   რვა

  • B. 

   შვიდი

  • C. 

   ექვსი

  • D. 

   ხუთი

 • 15. 
  015. განსხვავებული ბგერითი შედგენილობის სიტყვებს, რომელთაც მნიშვნელობა ერთი აქვთ ჰქვიათ:
  • A. 

   პარონიმები

  • B. 

   სინონიმები

  • C. 

   ომონინები

  • D. 

   ანტონიმები

 • 16. 
  016. რომელი არ არის ქართული ენის დიალექტი?
  • A. 

   კახური

  • B. 

   გურული

  • C. 

   სვანური

  • D. 

   აჭარული

 • 17. 
  017. და კავშირით შეერთებული კომპოზიტები ერთად იწერებარომელია გამონაკლისი?
  • A. 

   სხვადასხვა

  • B. 

   ხანდახან

  • C. 

   გზადაგზა

  • D. 

   ბოლოსდაბოლოს

 • 18. 
  018. კუთხურ მეტყველებას _________ ჰქვია?
  • A. 

   ბარბარიზმი

  • B. 

   ნეოლოგიზმი

  • C. 

   დიალექტი

  • D. 

   არქაიზმი

 • 19. 
  019. ენობრივად მცდარია გამარჯობა(თ) ფორმა, რადგან:
  • A. 

   გამარჯობა ზმნა არ არის, შესაბამისად ზმნაში გამომხატველ სიმრავლის აღმნიშვნელ (თ) ბოლოსართს ვერ დაირთავს

  • B. 

   მისალმების ფორმაა და მხოლობითში უნდა ვთქვათ

  • C. 

   სხვა ენიდან შემოსული სიტყვაა და სიმრავლეს ვერ გამოხატავს

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 20. 
  020. სიტყვების მცნებისა და ცნების აღრევა წინადადებაში არის __________ შეცდომა.
  • A. 

   მორფოლოგიურ - ორთოგრაფიული

  • B. 

   სინტაქსური

  • C. 

   სტილისტური

  • D. 

   პუნქტუაციური

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.