ТЕСТ ОД ИНФОРМАТИКА

20 | Total Attempts: 343

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ТЕСТ ОД ИНФОРМАТИКА

Questions and Answers
 • 1. 
  Стартувањето на програмите, пр.MS Word во Windows е:
  • A. 

   Start>All Programs

  • B. 

   Start>Settings

  • C. 

   Start>Documents

 • 2. 
  Исклучувањето на компјутерот од работа во Microsoft XP e:
  • A. 

   Start>Turn Off избор Stand By

  • B. 

   Start>Turn Off избор Turn Off

  • C. 

   Со дирекно исклучување од копчето во кучиштето од каде е и пуштено

 • 3. 
  Програма која врши комбинирани материали од текст, графика, видеозаписи, аудиозаписи и анимации се вика:
  • A. 

   Power Point

  • B. 

   Paint

  • C. 

   Multimetdia

  • D. 

   Photo Shop

 • 4. 
  Што е Софтвер?
  • A. 

   Програмски дел на компјутерски систем

  • B. 

   Физички дел на компјутерски систем

  • C. 

   Врска измеѓу оперативниот систем и програмскиот систем

  • D. 

   Е сервер на компјутерот

 • 5. 
  Квалитетот на сликата во монитор зависи од:
  • A. 

   Печатар

  • B. 

   Тастатура

  • C. 

   Графичка карта

  • D. 

   Мрежна карта

 • 6. 
  Напишаниот текст во Word од лева страна на курсорот ќе се исбрише ако стиснете во копчето:
  • A. 

   Delete

  • B. 

   Insert

  • C. 

   BackSpace

 • 7. 
  Која програма се користи како Web Browser? 
  • A. 

   Google

  • B. 

   MS Outlook

  • C. 

   Windows Explorer

  • D. 

   MS Outlook

 • 8. 
  Искосена буква ќе го добиете при пишување текст ако стиснете во икона:
  • A. 

   Bold (B)

  • B. 

   Italic (I)

  • C. 

   Underline (U)

 • 9. 
  Софтвер без кој не може да стартира компјутерот е:
  • A. 

   Пакет Office

  • B. 

   Апликативна програма

  • C. 

   Оперативен Систем

  • D. 

   Control Panel

 • 10. 
  Праонаѓање и замена на текст во Word  ќе го направите со опција:
  • A. 

   Paste

  • B. 

   Reply

  • C. 

   Replace

 • 11. 
  За да се печати документот во хартија треба да користиме наредбата:
  • A. 

   Print Preview

  • B. 

   Print...

  • C. 

   Се кликнува во алатникот во икона во вид на дискета

 • 12. 
  Insert Worksheet во MS Excel се употребува:
  • A. 

   Вметнување на еден ред

  • B. 

   Вметнување на една колона

  • C. 

   Вметнување на еден работен лист

  • D. 

   Вметнување на една ќелија

 • 13. 
  После селектирањето на ќелија Вие можете да ги избришете податоците од таа ќелија со:
  • A. 

   Стиснување во копчето Delete

  • B. 

   Од опција Edit со избор Delete

  • C. 

   Од опција Insert со избор Delete

 • 14. 
  Ќелија D3 е селектирана, кога ќе притиснете во копчето Delete курсорот на маусот ќе се помести:
  • A. 

   Една ќелија лево

  • B. 

   Една ќелија десно

  • C. 

   Една ќелија горе

  • D. 

   Една ќелија долу

 • 15. 
  Тескт во ќелија автоматски се пополнува во:
  • A. 

   Во десниот дел на ќелија

  • B. 

   Во левиот дел на ќелија

  • C. 

   Во средина

 • 16. 
  Во Excel секогаш кога се пишува формула треба да стои знакот:
  • A. 

   @

  • B. 

   :

  • C. 

   ()

  • D. 

   =

 • 17. 
  Како се собираат податоците од ќелиите D4, D5, D6, D7
  • A. 

   D4+D5+D6+D7

  • B. 

   D4:D7

  • C. 

   =D4+D5+D6+D7

 • 18. 
  Програма која нема врска со интернетот е:
  • A. 

   Outlook Expres

  • B. 

   Internet Explorer

  • C. 

   Windows Explorer

  • D. 

   MS Office

 • 19. 
  Компјутер коj врши контрола и го управува компјутерската мрежа се вика:
  • A. 

   User

  • B. 

   Server

  • C. 

   Klient

  • D. 

   Kontroler

 • 20. 
  Врска на два или повеќе компјутери со користење на физичката врска или познатите протоколi TCP/IP се вика:
  • A. 

   Web Site

  • B. 

   Web Browser

  • C. 

   Internet

  • D. 

   Kibernet

Back to Top Back to top