שאלות אמריקאיות- מיקרו כלכלה- מבחן מס' 2

39 | Total Attempts: 274

SettingsSettingsSettings
Please wait...
שאלות אמריקאיות- מיקרו כלכלה- מבחן מס

לכל אחד ממשפטי הפתיחה בשאלות שלפניך קיים רק משפט משלים נכון אחד מבין ארבעה משפטים משלימים אפשריים. עליך לסמן את התשובה הנכונה (אל תסתפק בזיהוי המשפט הנכון בלבד. וודא גם שכל אחד מן המשפטים האחרים אינו יכול להיות נכון).


Questions and Answers
 • 1. 
  הטווח הקצר הוא פרק זמן
  • A. 

   שאינו עולה על שנה אחת.

  • B. 

   שבו עלויות הייצור הן סמויות.

  • C. 

   שבוכל עלויות הייצור הן קבועות.

  • D. 

   שבו עלויות ייצור אחדות קבועות ואחרות משתנות.

 • 2. 
  הטווח הקצר הוא פרק זמן קצר מדי מכדי לשנות את
  • A. 

   כמות התפוקה המיוצרת על ידי היצרן.

  • B. 

   מחיר השוק של המוצר או השירות המיוצר על ידי היצרן.

  • C. 

   היקף ההעסקה של כח עבודה לא מיומן.

  • D. 

   גודלו של המפעל ומלאי הציוד הכבד שבו.

 • 3. 
  בטווח הקצר
  • A. 

   חוק התפוקה השולית הפוחתת אינו תקף.

  • B. 

   לא קיימות עלויות ייצור משתנות.

  • C. 

   עלויות הייצור הקבועות חשוהות יותר מעלויות הייצור המשתנות.

  • D. 

   אפשר לשנות את היקף הייצור רק על ידי שינוי כמותם של אחדים מגורמי הייצור.

 • 4. 
  חוק התפוקה השולית הפוחתת מתחיל לפעול, כשאר
  • A. 

   התפוקה הכוללת מתחילה לרדת בשיעורים הולכים וגדלים.

  • B. 

   התפוקה הכוללת מתחילה לעלות בשיעורים הולכים וקטנים.

  • C. 

   התפוקה הממוצעת מתחילה לרדת.

  • D. 

   התפוקה הממוצעת מתחילה לעלות.

 • 5. 
  בתנאים של תפוקה שולית פוחתת
  • A. 

   תלך ותפחת התפוקה השולית של התשומה המשתנה ככל שתקטן כמותה של אותה תשומה.

  • B. 

   תלך ותגדל התפוקה השולית של התשומה המשתנה ככל שתקטן כמותה של אותה תשומה.

  • C. 

   תלך ותגדל התפוקה השולית של התשומה המשתנה ככל שתגדל כמותה של אותה תשומה.

  • D. 

   לא תשתנה התפוקה השולית של התשומה המשתנה ככל שתגדל או תקטן כמותה של אותה תשומה.

 • 6. 
  חוק התפוקה השולית הפוחתת בייצור החקלאי מוסבר על ידי העובדה, שככל שגדלה התפוקה החקלאית
  • A. 

   יש הכרח להעסיק עובדים בעלי כישורים הוכלים ופוחתים.

  • B. 

   הולך ופוחת השכר המשולם לעובדים.

  • C. 

   כל אחד מהעובדים נותר בממוצע עם כמויות הולכות ופוחתות של קרקע והון.

  • D. 

   הולך ופוחת משך הזמן שבו מועסק כל אחד מהעובדים.

 • 7. 
  חזונו של מאלתוס לא התגשם במדינות המפותחות בשל
  • A. 

   האצת קצב גידול האוכלוסיה במדינות האלה.

  • B. 

   ירידת התפוקה השולית בייצור החקלאי.

  • C. 

   הכנסת שיפורים טכנולוגיים לייצור החקלאי.

  • D. 

   חקיקה מתאימה למניעת רעב המוני.

 • 8. 
  כאשר התפוקה השולית גבוהה מן התפוקה הממוצעת, התפוקה הממוצעת
  • A. 

   עולה.

  • B. 

   אינה משתנה.

  • C. 

   מגיעה לרמתה המירבית.

  • D. 

   יורדת.

 • 9. 
  כאשר התפוקה השולית היא שלילית
  • A. 

   התפוקה הכוללת שלילית.

  • B. 

   התפוקה הממוצעת שלילית.

  • C. 

   התפוקה הכוללת יורדת.

  • D. 

   התפוקה הממוצעת יורדת.

 • 10. 
  ענה על שאלות 10-12 על בסיס הנתונים הבאים: הלוח שלפניך מציג את רמות התפוקה הכוללת של חיטה שהיו יכולות להתקבל בתקופה נתונה בקיבוץ "רעים", כתוצאה מהעסקת תשומות שונות של עבודה בשני שדות בעלי איכות שונה. הנח, שהקיבוץ מייצר חיטה בלבד, שמטרתו להשיג תפוקה מקסימאלית של חיטה משני השדות ושמספר חבריו הוא 10. כדי להשיג את מטרתו, על הקיבוץ להקצות
  • A. 

   6 חברים לשדה א' ו-4 חברים לשדה ב'.

  • B. 

   4 חברים לשדה א' ו-6 חברים לשדה ב'.

  • C. 

   5 חברים לכל שדה.

  • D. 

   6 חברים לשדה א' ו-4 חברים להותיר כמובטלים.

 • 11. 
  ענה על שאלות 10-12 על בסיס הנתונים הבאים: הלוח שלפניך מציג את רמות התפוקה הכוללת של חיטה שהיו יכולות להתקבל בתקופה נתונה בקיבוץ "רעים", כתוצאה מהעסקת תשומות שונות של עבודה בשני שדות בעלי איכות שונה. הנח, שהקיבוץ מייצר חיטה בלבד, שמטרתו להשיג תפוקה מקסימאלית של חיטה משני השדות ושמספר חבריו הוא 10. כאשר חברי הקיבוץ מוקצים בצורה אופטימאלית בין השדות, תפוקתם השולית (תפוקתו של החבר שהוקצה אחרון) היא
  • A. 

   40 ק"ג חיטה.

  • B. 

   50 ק"ג חיטה.

  • C. 

   60 ק"ג חיטה.

  • D. 

   550 ק"ג חיטה.

 • 12. 
  ענה על שאלות 10-12 על בסיס הנתונים הבאים: הלוח שלפניך מציג את רמות התפוקה הכוללת של חיטה שהיו יכולות להתקבל בתקופה נתונה בקיבוץ "רעים", כתוצאה מהעסקת תשומות שונות של עבודה בשני שדות בעלי איכות שונה. הנח, שהקיבוץ מייצר חיטה בלבד, שמטרתו להשיג תפוקה מקסימאלית של חיטה משני השדות ושמספר חבריו הוא 10. אילו היו פורשים מהקיבוץ 2 חברים, אזי
  • A. 

   פרישתם לא הייתה משפיעה על התפוקה הכוללת.

  • B. 

   פרישתם הייתה מקטינה את התפוקה הכוללת ב-90 ק"ג חיטה.

  • C. 

   פרישתם הייתה מקטינה את התפוקה הכוללת ב-1550 ק"ג חיטה.

  • D. 

   פרישתם הייתה מגדילה את התפוקה הכוללת ב-50 ק"ג חיטה.

 • 13. 
  עלות סמויה היא, למשל
  • A. 

   שכר המשולם לחברי הנהלה בכירים.

  • B. 

   ריבית המשולמת על הלוואה שהתקבלה בעבר.

  • C. 

   רנטה שהייתה מתקבלת בתמורה להחכרת המפעל לאחרים.

  • D. 

   פיצוי פיטורין לעובדים וותיקים.

 • 14. 
  עלויות הייצור כוללות
  • A. 

   עלויות הנרשמות בספר החשבונות בלבד.

  • B. 

   עלויות גלויות ומשתנות בלבד.

  • C. 

   עלויות סמויות וקבועות בלבד.

  • D. 

   עלויות גלויות וסמויות, משתנות וקבועות.

 • 15. 
  העלות השולית היא
  • A. 

   ההפרש שבין העלות המשתנה הממוצעת והעלות הקבועה הממוצעת.

  • B. 

   העלות המשתנה הכוללת המחולקת המחולקת בתפוקה הכוללת.

  • C. 

   התוספת לעלות המשתנה הכוללת הנובעת מייצורה של יחידת התפוקה האחרונה.

  • D. 

   התוספת לעלות המשתנה הממוצעת הנובעת מייצורה של יחידת התפוקה האחרונה.

 • 16. 
  העלות הכוללת הממוצעת מתקבלת על ידי
  • A. 

   החסרת העלות הקבועה הכוללת מן העלות המשתנה הכוללת וחלוקתה בתפוקה הכוללת.

  • B. 

   הוספת העלות הקבועה הכוללת לעלות המשתנה הכוללת וחלוקתה בתפוקה הכוללת.

  • C. 

   החסרת העלות הקבועה הכוללת מן העלות המשתנה הכוללת וחלוקתה בתפוקה השולית.

  • D. 

   הוספת העלות הקבועה הכוללת לעלות המשתנה הכוללת וחלוקתה בתפוקה השולית.

 • 17. 
  כאשר העלות השולית נמוכה מן העלות המשתנה הממוצעת, העלות המשתנה הממוצעת
  • A. 

   עולה.

  • B. 

   אינה משתנה.

  • C. 

   מגיעה לרמתה המינימאלית.

  • D. 

   יורדת.

 • 18. 
  העלות המשתנה הממוצעת תהיה ברמתה המינימאלית ברמת התפוקה הכוללת שבה
  • A. 

   התפוקה השולית מתחילה לרדת.

  • B. 

   העלות השולית מינימאלית.

  • C. 

   העלות השולית משתווה לעלות המשתנה הממוצעת.

  • D. 

   הרווח הכולל הוא מקסימאלי.

 • 19. 
  כאשר התפוקה הכוללת גדלה, העלות הקבועה הממוצעת
  • A. 

   עולה בהתמדה.

  • B. 

   אינה משתנה.

  • C. 

   יורדת בהתמדה.

  • D. 

   יורדת תחילה ועולה לאחר מכן.

 • 20. 
  טעות היא לומר
  • A. 

   שכאשר הרווח הכולל הוא חיובי העלות השולית היא גבוהה מן העלות הכוללת הממוצעת.

  • B. 

   שהעלות הכוללת הממוצעת היא הסכום של העלות הקבועה הממוצעת והעלות המשתנה הממוצעת.

  • C. 

   שכאשר לא קיימות עלויות קבועות העלות המשתנה הממוצעת שווה לעלות הכוללת הממוצעת.

  • D. 

   שסכום העלות הקבועה הכוללת והעלות השולית הוא העלות המשתנה הכוללת.

 • 21. 
  אם עקומת העלות הכוללת היא קו ישר היוצא מראשית הצירים, אזי
  • A. 

   לא קיימות עלויות קבועות.

  • B. 

   העלות הכוללת הממוצעת עולה עם עליית התפוקה הכוללת.

  • C. 

   העלות השולית עולה עם עליית התפוקה הכוללת.

  • D. 

   הפדיון השולי אינו משתנה עם שינוי בתפוקה הכוללת.

 • 22. 
  בתנאים של תחרות משוכללת הפדיון השולי שווה תמיד
  • A. 

   לעלות השולית.

  • B. 

   לעלות המשתנה הממוצעת.

  • C. 

   למחיר ההיצע.

  • D. 

   למחיר השוק.

 • 23. 
  ייצור בטווח הקצר אינו מוצדק מבחינה כלכלית, כאשר
  • A. 

   הפדיון הכולל גבוה מן העלות משתנה הכוללת.

  • B. 

   מחיר השוק גבוה מן העלות המשתנה הממוצעת.

  • C. 

   ההפסד הכולל נמוך מן העלות הקבועה הכוללת.

  • D. 

   ההפסד הכולל גבוה מן העלות הקבועה הכוללת.

 • 24. 
  אם- בתחום התפוקות שייצורן מוצדק מבחינה כלכלית- הפדיון השולי נופל מן העלות השולית, כדאי ליצרן (המעוניין ברווח מקסימאלי)
  • A. 

   להרחיב את היקף הייצור.

  • B. 

   לצמצם את היקף הייצור.

  • C. 

   להשבית את המפעל.

  • D. 

   לשכור עובדים נוספים.

 • 25. 
  תנאי שיווי המשקל של היצרן (המעוניין ברווח מקסימאלי) קובע, שמבין כל התפוקות הכוללות, שייצורן מוצדק מבחינה כלכלית, על היצרן לייצר את זו שבה הפדיון השולי משתווה
  • A. 

   למחיר השוק.

  • B. 

   לרווח השולי.

  • C. 

   לעלות השולית.

  • D. 

   לעלות המשתנה הממוצעת.

Back to Top Back to top