آزمون سطح اولیه اس پی اس اس

10

Settings
Please wait...

این آزمون به منظور سنجش تسلط شما بر نرم افزار اس پی اس اس و به طور خاص برای دانشجویان سطح کارشناسی رشته علوم اجتماعی طراحی شده استنام خود را در کادر زیر وارد کنید و  شروع را فشار دهید  


Questions and Answers
 • 1. 
  كدام يك از گزينه هاي زير درست نيست؟
  • A. 

   متغيرها بايد كامل و گويا باشندlabel

  • B. 

   فقط براي متغيرهاي فاصله اي استفاده مي شود Value label از

  • C. 

   نام متغير بهتر است انگليسي باشد

  • D. 

   نام متغير بهتر است منطبق با شماره متغير در پرسشنامه باشد

 • 2. 
  كدام يك از گزينه هاي زير درست نيست؟
  • A. 

   از تمام حروف و علامتها مي توان در نام متغير استفاده كرد

  • B. 

   نام متغير نبايد با عدد شروع شود

  • C. 

   متغيرها فارسي باشند label بهتر است

  • D. 

   نام متغيرها بهتر است طولاني نباشند

 • 3. 
  چيست؟System missing
  • A. 

   آنها را از دست مي دهد Spss داده هايي كه

  • B. 

   داده هايي كه ما به اشتباه وارد مي كنيم

  • C. 

   داده هايي كه مقادير آنها نداريم و جاي آنها را خالي مي گذاريم

  • D. 

   داده هايي كه در تحليل ها از آنها استفاده نمي كنيم

 • 4. 
  استفاده مي كنيم؟user missingچه هنگام از
  • A. 

   هنگامي كه نمي خواهيم داده گمشده داشته باشيم

  • B. 

   هنگامي كه مي خواهيم داده هاي گمشده را با مقادير دلخواه جايگزين كنيم

  • C. 

   هنگامي كه مي خواهيم به جاي داده هاي گمشده چيزي وارد نكنيم

  • D. 

   هنگامي كه مي خواهيم ميان انواع داده هاي گمشده تمايز قائل شويم

 • 5. 
  اگر متغير «نگرش به ادامه تحصيل» را با 10 گويه سنجيده باشيم كه هر كدام از آنها يك طيف ليگرت 5 تايي باشند آنگاه سطح سنجش متغير «نگرش به ادامه تحصيل» كدام خواهد بود؟
  • A. 

   ترتيبی

  • B. 

   فاصله اي

  • C. 

   نسبي

  • D. 

   اسمي

 • 6. 
  در سوال بالا كمترين و بيشترين نمره كه ممكن است كسي از متغير «نگرش به ادامه تحصيل» كسب كند كدام است؟
  • A. 

   5-25

  • B. 

   1-5

  • C. 

   10-50

  • D. 

   0-50

 • 7. 
  1. متغير درآمد خانوار را به دو شكل مي توانيم بسنجيم: الف- درآمد خانوار شما در ماه چه ميزان است؟.......... ب- درآمد خانوار شما در ماه چه ميزان است؟ 1- كمتر از 200 هزار تومان2- بين 200 تا 500 هزار تومان 3- 500 هزار تا 1 ميليون تومان4- بيش از 1 ميليون تومان سطح سنجش در اين دو شيوه كدام است و كدام شيوه اطلاعات بیشتری در بر دارد؟
  • A. 

   اسمي، ترتيبي، روش الف

  • B. 

   ترتيبي، نسبي، روش ب

  • C. 

   ترتيبي، فاصله اي روش ب

  • D. 

   نسبي، ترتيبي، روش الف

 • 8. 
  چگونه مي توان متغير فاصله اي را ترتيبي كرد؟
  • A. 

   Split file

  • B. 

   Select cases

  • C. 

   Recode

  • D. 

   Sort

 • 9. 
  اولين متغير ما در فايل داده همواره كدام است
  • A. 

   شماره پرسشنامه

  • B. 

   نام پرسشگر

  • C. 

   اولين متغير پرسشنامه

  • D. 

   جنس پاسخگو

 • 10. 
  ‌اگر نوع متغير را String تعريف كنيم، آنگاه ويژگي متغير ما چه خواهد بود؟
  • A. 

   در محاسبات شركت نخواهد كرد

  • B. 

   مي توان در مقادير اين متغير از حروف الفبا استفاده كرد

  • C. 

   مقادير عددي را نخواهد پذيرفت

  • D. 

   محاسبات را آسانتر خواهد كرد