ออนไลน์ รอบรู้ ชุด 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน-รอบสอ

12

Settings
Please wait...
ออนไลน์ รอบรู้ ชุด 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน-รอบสอ

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 170  สรุปใหม่ อาเซี่ยน ปฏิรูปรอบสอง ทิศทางการศึกษา 2555  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด คือ อาเซี่ยน
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 1 เอกลักษณ์ 1 ประชาคม

  • B. 

   1 ประชาคม 1 เอกลักษณ์ 1 วิสัยทัศน์

  • C. 

   1 เอกลักษณ์ 1 วิสัยทัศน์ 1 ประชาคม

  • D. 

   1 เอกลักษณ์ 1 ประชาคม 1 วิสัยทัศน์

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี่ยน
  • A. 

   สัญลักษณ์อาเซี่ยน คือ ต้นข้าวสีเหลือทอง 10 ต้น มัดรวมกัน

  • B. 

   สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

  • C. 

   สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

  • D. 

   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความมั่งคั่ง

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ASEAN 
  • A. 

   มี 3 เสาหลัก คือ การเมืงความมั่นคง - เศรษฐกิจ - สังคมวัฒนธรรม

  • B. 

   4 สินค้าอ่อนไหว 7 รายการ คือ ไม้ตัดดอก1-มันฝรั่ง2-กาแฟ3-เนื้อมะพร้าว1

  • C. 

   5 เป้าหมาย มี 7 วิชาชีพ 10 ประเทศสมาชิก

  • D. 

   อาเซี่ยน + 3 หมายถึง นิวซีแลนด์ อินเดีย และออสเตเรีย

 • 4. 
  นโยบายหลักเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2552-2561

  • B. 

   พ.ศ.2554-2561

  • C. 

   ปีงบประมาณ 2552-2561

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2554-2561

 • 5. 
  ใครเป็นประธาน คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รมว.ศธ.

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   วิสัยทัศน์ คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  • B. 

   มี 3 พันธกิจ คือ คุณภาพ - โอกาส - การมีส่วนร่วม

  • C. 

   มี 4 เป้าหมาย คือ คนไทยมีคุณภาพ - ใฝ่ดี -คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

  • D. 

   มี 4 นโยบายและยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาคุณภาพคน - ครู - สถานศึกษา - การจัดการใหม่

 • 7. 
  ข้อใดจับคู่นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรม ในการปฏฺรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไม่ถูกต้อง
  • A. 

   กระบวนการเรียนรู้ใหม่ = work integrated learning

  • B. 

   ครูยุคใหม่ ครูพันธ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลน = work -based professional development

  • C. 

   สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ = Higher Education Commission

  • D. 

   การบริหารจัดการใหม่ = school mapping

 • 8. 
  ข้อใด จัดเป็น กลไกลขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   Macro

  • B. 

   Facilitator

  • C. 

   BOKI

  • D. 

   CSR

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555
  • A. 

   พันธกิจประกอบด้วย พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษา

  • B. 

   2 ปีหลัง หมายถึง พ.ศ.2556-2557

  • C. 

   AEC เกิดขึ้นในปี ค.ศ.2015

 • 10. 
  ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2556 หรือ ROADMAP 2555 ประกอบด้วยกี่ประเด็นยุทธศาสตร์ และเรื่องใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   9 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับตัวสู่ประชาคมอาเซี่ยน/ประชาคมโลก

  • B. 

   21 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

  • C. 

   9 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

  • D. 

   21 ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการมีงานทำ

 • 11. 
  ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555 มีกี่ Flagship ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   9 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

  • B. 

   21 โครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

  • C. 

   9 โครงการ กรอ.

  • D. 

   21 โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ

 • 12. 
  ข้อใดจับคู่ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ได้ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   2 กรอบระยะเวลา = วางแผนดี สำเร็จแล้วเกินครึ่ง

  • B. 

   5 ภูมิภาคหลักของโลก = รู้ศักยภาพเขา

  • C. 

   5 ศักยภาพหลัก = รู้ศักยภาพเรา

  • D. 

   5 กลุ่มอาชีพ = เท่าทัน และแข่งขันได้