ออนไลน์ รอบรู้ 174 นโยบายรับนักเรียน 2555 + เรื่อ�

15
ออนไลน์ รอบรู้ 174 นโยบายรับนักเรียน 2555 + เรื่อ�

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 174  นโยบายรับนักเรียน 55 สถานศึกษาพอเพียง 56 หลักสูตรใหม่ 7 + EM + เรื่องเด่น   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Sample Question

นโยบายการรับนักเรียน ปี 2555 ทุกช่วงชั้นใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือสัดส่วน นักเรียนในเขตบริการและนักเรียนทั่วไปตามข้อใด

50 ต่อ 50

80 ต่อ 20

70 ต่อ 30

60 ต่อ 40

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2555 ทุกช่วงชั้นใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือสัดส่วน นักเรียนในเขตบริการและนักเรียนทั่วไปตามข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   80 ต่อ 20

  • C. 

   70 ต่อ 30

  • D. 

   60 ต่อ 40

 • 2. 
  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ใช้วิธีการรับนักเรียนตามข้อใด
  • A. 

   จับสลาก

  • B. 

   จับสลากหรือสอบแข่งขัน

  • C. 

   จับสลากหรือสอบคัดเลือก

  • D. 

   สอบแข่งขัน

 • 3. 
  นโยบายการรับนักเรียนปี 2555 การเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ใช้สัดส่วนคะแนนผลสอบของโรงเรียนต่อคะแนน O-net ตามข้อใด
  • A. 

   80 ต่อ 20

  • B. 

   20 ต่อ 80

  • C. 

   60 ต่อ 40

  • D. 

   70 ต่อ 30

 • 4. 
  หลักฐานการรับเข้าเรียนในสถานศึกษา  กรณีไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน คือข้อใด 
  • A. 

   สูจิบัตร

  • B. 

   สูติบัตร

  • C. 

   สำเนาทะเบียนบ้าน

  • D. 

   หนังสือรับรอง

 • 5. 
  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2555 มี 12 ข้อ ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค

  • B. 

   สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม

  • C. 

   ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน

  • D. 

   ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 • 6. 
  เด็กที่เกิดในปีใดจะต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในปี พ.ศ.2555
  • A. 

   พ.ศ.2447

  • B. 

   ปีการศึกษา 2547

  • C. 

   พ.ศ.2548

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2548

 • 7. 
  เด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2555 จะต้องเข้ารับการศึกษา ปีที่ 1 ในข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2548

  • B. 

   พ.ศ.2562

  • C. 

   ปีการศึกษา 2562

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2562

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน ปี 2555
  • A. 

   เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน

  • B. 

   ชั้น ม. 1 และ ม.4 ให้ใช้ผลการสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 และใช้คะแนนโอเน็ต ร้อยละ 20

  • C. 

   ภาคีเครือข่ายหมายถึง สพป.และสพม.ในจังหวัดเดียวกัน

  • D. 

   สัดส่วนการรับนักเรียนต่อห้องสูงสุดไม่เกินห้องละ 50 คน

 • 9. 
  การรับนักเรียนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้วิธีการได้ตามข้อใด
  • A. 

   สอบแข่งขัน

  • B. 

   จับสลากหรือสอบแข่งขัน

  • C. 

   สอบคัดเลือก

  • D. 

   จับสลากหรือสอบคัดเลือก

 • 10. 
  สถานศึกษาพอเพียงมีองค์ประกอบ 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

  • B. 

   ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • C. 

   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

 • 11. 
  องค์ประกอบตามข้อใดที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญน้อยที่สุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง
  • A. 

   การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

  • B. 

   นโยบาย

  • C. 

   วิชาการ

  • D. 

   งบประมาณ

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 7 หลักสูตรใหม่ตามยุทธศาสตร์ 2555
  • A. 

   กลุ่มวิทยศาสตร์

  • B. 

   กลุ่มวิจัย

  • C. 

   กลุ่มวิศวะ

  • D. 

   กลุ่มอาหาร

 • 13. 
  หลักสูตรใหม่ 7 กลุ่มสาขา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรศักยภาพในสาระใดที่มีความแตกต่างกันในหลักสูตรแกนกลาง
  • A. 

   คณิตศาสตร์

  • B. 

   วิทยศาสตร์

  • C. 

   สังคมศึกษา

  • D. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 14. 
  EM หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Effective Microorganisms

  • B. 

   Efficiency Microorganisms

  • C. 

   Effectiviness Microorganisms

  • D. 

   Effiverlight Microorganism

 • 15. 
  ข้อใดคือหลักการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
  • A. 

   Better-Together-Simple

  • B. 

   Together-Better-Simple

  • C. 

   Simple-Together-Better

  • D. 

   Simple-Better-Together