ออนไลน์ รอบรู้ 174 นโยบายรับนักเรียน 2555 + เรื่อ�

15
 Quizzes & Trivia

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 174  นโยบายรับนักเรียน 55 สถานศึกษาพอเพียง 56 หลักสูตรใหม่ 7 + EM + เรื่องเด่น   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2555 ทุกช่วงชั้นใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือสัดส่วน นักเรียนในเขตบริการและนักเรียนทั่วไปตามข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   80 ต่อ 20

  • C. 

   70 ต่อ 30

  • D. 

   60 ต่อ 40

 • 2. 
  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ใช้วิธีการรับนักเรียนตามข้อใด
  • A. 

   จับสลาก

  • B. 

   จับสลากหรือสอบแข่งขัน

  • C. 

   จับสลากหรือสอบคัดเลือก

  • D. 

   สอบแข่งขัน

 • 3. 
  นโยบายการรับนักเรียนปี 2555 การเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ใช้สัดส่วนคะแนนผลสอบของโรงเรียนต่อคะแนน O-net ตามข้อใด
  • A. 

   80 ต่อ 20

  • B. 

   20 ต่อ 80

  • C. 

   60 ต่อ 40

  • D. 

   70 ต่อ 30

 • 4. 
  หลักฐานการรับเข้าเรียนในสถานศึกษา  กรณีไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน คือข้อใด 
  • A. 

   สูจิบัตร

  • B. 

   สูติบัตร

  • C. 

   สำเนาทะเบียนบ้าน

  • D. 

   หนังสือรับรอง

 • 5. 
  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2555 มี 12 ข้อ ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค

  • B. 

   สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม

  • C. 

   ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน

  • D. 

   ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 • 6. 
  เด็กที่เกิดในปีใดจะต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในปี พ.ศ.2555
  • A. 

   พ.ศ.2447

  • B. 

   ปีการศึกษา 2547

  • C. 

   พ.ศ.2548

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2548

 • 7. 
  เด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2555 จะต้องเข้ารับการศึกษา ปีที่ 1 ในข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2548

  • B. 

   พ.ศ.2562

  • C. 

   ปีการศึกษา 2562

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2562

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน ปี 2555
  • A. 

   เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน

  • B. 

   ชั้น ม. 1 และ ม.4 ให้ใช้ผลการสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 และใช้คะแนนโอเน็ต ร้อยละ 20

  • C. 

   ภาคีเครือข่ายหมายถึง สพป.และสพม.ในจังหวัดเดียวกัน

  • D. 

   สัดส่วนการรับนักเรียนต่อห้องสูงสุดไม่เกินห้องละ 50 คน

 • 9. 
  การรับนักเรียนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้วิธีการได้ตามข้อใด
  • A. 

   สอบแข่งขัน

  • B. 

   จับสลากหรือสอบแข่งขัน

  • C. 

   สอบคัดเลือก

  • D. 

   จับสลากหรือสอบคัดเลือก

 • 10. 
  สถานศึกษาพอเพียงมีองค์ประกอบ 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

  • B. 

   ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • C. 

   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

 • 11. 
  องค์ประกอบตามข้อใดที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญน้อยที่สุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง
  • A. 

   การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

  • B. 

   นโยบาย

  • C. 

   วิชาการ

  • D. 

   งบประมาณ

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 7 หลักสูตรใหม่ตามยุทธศาสตร์ 2555
  • A. 

   กลุ่มวิทยศาสตร์

  • B. 

   กลุ่มวิจัย

  • C. 

   กลุ่มวิศวะ

  • D. 

   กลุ่มอาหาร

 • 13. 
  หลักสูตรใหม่ 7 กลุ่มสาขา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรศักยภาพในสาระใดที่มีความแตกต่างกันในหลักสูตรแกนกลาง
  • A. 

   คณิตศาสตร์

  • B. 

   วิทยศาสตร์

  • C. 

   สังคมศึกษา

  • D. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 14. 
  EM หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Effective Microorganisms

  • B. 

   Efficiency Microorganisms

  • C. 

   Effectiviness Microorganisms

  • D. 

   Effiverlight Microorganism

 • 15. 
  ข้อใดคือหลักการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
  • A. 

   Better-Together-Simple

  • B. 

   Together-Better-Simple

  • C. 

   Simple-Together-Better

  • D. 

   Simple-Better-Together