ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

31 | Total Attempts: 309

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Το παρακάτω τεστ δημιουργήθηκε από τον Χρήστου Χαράλαμπο στα πλαίσια του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των ΕΠΑΛ. Αναφέρεται αποκλειστικά στο κεφάλαιο 6. Προτού ξεκινήσετε να κάνετε το τεστ δώστε το όνομά σας. Συνολικά το τεστ αποτελείται από 31 ερωτήσεις τις οποίες πρέπει να απαντήσετε σε 62 λεπτά. Για να πετύχετε στο τεστ θα πρέπει να απαντήσετε σωστά σε ποσοστό 85% και πάνω των ερωτήσεων. Επίσης για ότι δεν καταλαβαίνετε ή για τυχόν ασάφειες-παραλείψεις περιμένω τα σχόλιά σας.


Questions and Answers
 • 1. 
  Στις τεχνολογίες xDSL που ακολουθούν πείτε ποιες από αυτές είναι συμμετρικές και ποιες είναι ασύμμετρες. (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL, R-ADSL)
 • 2. 
  Στη Διεπαφή Πρωτεύοντος Ρυθμού (PRI - Primary Rate Interface) στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται:
  • A. 

   20B+1D κανάλια

  • B. 

   23B+1D κανάλια

  • C. 

   30Β+1D κανάλια

  • D. 

   10Β+1D κανάλια

 • 3. 
  Στη Διεπαφή Πρωτεύοντος Ρυθμού (PRI - Primary Rate Interface) στην Αμερική και στην Ιαπωνία χρησιμοποιούνται:
  • A. 

   23Β+1D κανάλια

  • B. 

   25B+1D κανάλια

  • C. 

   30Β+1D κανάλια

  • D. 

   20Β+1D κανάλια

 • 4. 
  Σε ένα δίκτυο Επιλεγόμενων Τηλεφωνικών Γραμμών η μέγιστη θεωρητική ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα:
  • A. 

   1,544Mbps

  • B. 

   2,048Mbps

  • C. 

   56Kbps

  • D. 

   144Kbps

 • 5. 
  Οι ψηφιακές γραμμές Ε1 προσφέρουν ταχύτητες της τάξης των:
  • A. 

   2,048Mbps

  • B. 

   16Kbps

  • C. 

   1,544Mbps

  • D. 

   64Kbps

 • 6. 
  Στο Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Integrated Services Digital Network - ISDN) η πρόσβαση παρέχεται μέσω των τεχνολογιών:
  • A. 

   PRI

  • B. 

   τερματικό προσαρμογέα, TA (Terminal Adaptor)

  • C. 

   BRI

  • D. 

   BRI και PRI

  • E. 

   συσκευή τερματισμού δικτύου ΝΤ1

 • 7. 
  Ένα δίκτυο που εκτείνεται σε πάρα πολλές χώρες, ακόμη και σε ηπείρους λέγεται:
  • A. 

   WAN (Wide Area Network - Δίκτυο Ευρείας Περιοχής)

  • B. 

   MAN (Metropolitan Area Network - Μητροπολητικό Δίκτυο)

  • C. 

   LAN (Local Area Network - Τοπικό Δίκτυο)

  • D. 

   VLAN (Virtual Local Area Network - Εικονικό Τοπικό Δίκτυο)

 • 8. 
  Η τεχνολογία BRI (Διεπαφή Βασικού Ρυθμού - Basic Rate Interface) που χρησιμοποιείται στο Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN - Integrated Services Digital Network) είναι κατάλληλη:
  • A. 

   για τα υποκαταστήματα μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης

  • B. 

   για τα κεντρικά γραφεία μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης

 • 9. 
  Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που προσφέρονται από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είναι παραδοσιακές;
  • A. 

   Frame Relay

  • B. 

   Επιλεγόμενες Τηλεφωνικές Γραμμές

  • C. 

   ATM

  • D. 

   ISDN

  • E. 

   X.25

 • 10. 
  Σε ποιο από τα παρακάτω αρτικόλεξα αντιστοιχεί η φράση "Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής";
  • A. 

   ADSL

  • B. 

   PSTN

  • C. 

   ISDN

  • D. 

   XDSL

 • 11. 
  Το κάθε κανάλι Β και D που χρησιμοποιεί ο τρόπος πρόσβασης (BRI - Basic Rate Interface - Διεπαφή Βασικού Ρυθμού, 2B+1D) σε δίκτυο ISDN έχει ταχύτητα:
  • A. 

   144Kbps και 8Kbps αντίστοιχα

  • B. 

   64Kbps και 8Kbps αντίστοιχα

  • C. 

   56Kbps και 16Kbps αντίστοιχα

  • D. 

   64Kbps και 16Kbps αντίστοιχα

 • 12. 
  Ποια από τα παρακάτω αποτελούν πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN - Integrated Services Digital Network);
  • A. 

   Αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής

  • B. 

   Υποστήριξη μετάδοσης δεδομένων και τηλεφωνίας μέσα από την ίδια τηλεφωνική γραμμή

  • C. 

   Μικρό κόστος

  • D. 

   Ιδανική για χρήση σαν υπάρχουσα εφεδρική γραμμή

  • E. 

   Μεταφέρεις φωνή, δεδομένα, εικόνες, βίντεο

 • 13. 
  Το ISDN ευρείας ζώνης (Broadband ISDN) απαιτεί τη χρήση:
  • A. 

   οπτικής ίνας

  • B. 

   απλής δισύρματης τηλεφωνικής γραμμής

  • C. 

   και το Α και το Β

 • 14. 
  Στις συμμετρικές τεχνολογίες xDSL το upstream (ανοδική πορεία) με το downstream (καθοδική πορεία) είναι:
  • A. 

   διαφορετικά

  • B. 

   το upstream είναι μεγαλύτερο από το downstream

  • C. 

   το downstream είναι μεγαλύτερο από το upstream

  • D. 

   ίσα

 • 15. 
  Μία από τις βασικές χρήσεις της τεχνολογίας PSTN (Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής - Public Switched Telephone Network) είναι:
  • A. 

   Σποραδική κίνηση που περιλαμβάνει φωνή, εικόνα, δεδομένα

  • B. 

   Εφαρμογές χωρίς απαιτήσεις υψηλής ταχύτητας

  • C. 

   Σαν εφεδρική γραμμή μαζί με τις ασύγχρονες επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές

 • 16. 
  Στις τεχνολογίες xDSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) το διαθέσιμο εύρος ζώνης της γραμμής χωρίζεται:
  • A. 

   σε 2 κανάλια ένα για φωνή και ένα για μετάδοση δεδομένων

  • B. 

   σε 2 κανάλια ένα για μετάδοση δεδομένων προς τα πάνω (upstream) και ένα για μετάδοση δεδομένων προς τα κάτω (downstream)

  • C. 

   σε 3 κανάλια, ένα για μετάδοση φωνής, ένα για μετάδοση δεδομένων προς τα πάνω (upstream) και ένα για μετάδοση δεδομένων προς τα κάτω (downstream)

 • 17. 
  Ποιες από τις παρακάτω σύγχρονες υπηρεσίες προσφέρουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών:
  • A. 

   Μόνιμες ή Μισθωμένες Γραμμές

  • B. 

   ΑΤΜ

  • C. 

   Χ.25

  • D. 

   Frame Relay

  • E. 

   PSTN

 • 18. 
  Η τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) πόσα σύστροφα ζεύγη χάλκινων καλωδίων χρησιμοποιεί;
  • A. 

   1

  • B. 

   2 και 3

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 19. 
  Ποια από τα παρακάτω αποτελούν μειονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών (PSTN - Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής - Public Switched Telephone Network);
  • A. 

   Μεταβλητή ποιότητα και αξιοπιστία

  • B. 

   Μικρή απόσταση

  • C. 

   Ακριβό για συνεχή μεταφορά δεδομένων

  • D. 

   Μικρή ταχύτητα

  • E. 

   Δεν είναι παγκόσμια διαθέσιμο

 • 20. 
  Στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής (PSTN - Public Switched Telephone Network) η μετάδοση είναι:
  • A. 

   αναλογική

  • B. 

   ψηφιακή

  • C. 

   και το Α και το Β

 • 21. 
  Στην τεχνολογία HDSL (Υψηλού Ρυθμού Μεταφοράς bit Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή - High bit Rate Digital Subscriber Line) και συγκεκριμένα για τις ψηφιακές γραμμές Τ1 πόσα σύστροφα ζεύγη καλωδίων χρησιμοποιούνται;
  • A. 

   2 και 3

  • B. 

   3

  • C. 

   2

 • 22. 
  Στην τεχνολογία HDSL (Υψηλού Ρυθμού Μεταφοράς bit Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή - High bit Rate Digital Subscriber Line) και συγκεκριμένα για τις ψηφιακές γραμμές Ε1 πόσα σύστροφα ζεύγη καλωδίων χρησιμοποιούνται;
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   2 και 3

 • 23. 
  Ποια από τα παρακάτω αποτελούν βασικά στοιχεία του Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN - Integrated Services Digital Network);
  • A. 

   Το διαθέσιμο εύρος ζώνης της γραμμής χωρίζεται σε 3 κανάλια

  • B. 

   Γρήγορες Ταχύτητες

  • C. 

   Η ενιαία και πολλαπλού σκοπού διασύνδεση των χρηστών στο δίκτυο. Οι χρήστες απολαμβάνουν πλήθος υπηρεσιών με μια μόνο σύνδεση μέσω της ίδιας πρίζας

  • D. 

   Ψηφιακή Μετάδοση

  • E. 

   Η σηματοδοσία δηλαδή ο έλεγχος, η έναρξη, ο τερματισμός της σύνδεσης γίνεται μέσω ενός ιδιαίτερου καναλιού D

 • 24. 
  Η τεχνολογία xDSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) υποστηρίζει:
  • A. 

   μόνο μετάδοση δεδομένων

  • B. 

   παράλληλη μετάδοση δεδομένων και φωνής

  • C. 

   μόνο μετάδοση φωνής

 • 25. 
  Τα baseband modems τα συναντούμε στις τεχνολογίες:
  • A. 

   PSTN

  • B. 

   XDSL

  • C. 

   ISDN

Back to Top Back to top