математика за I клас

14 | Total Attempts: 119

SettingsSettingsSettings
Please wait...
математика за I клас

Тест за знаењата на учениците од прва година земјоделска насока...


Questions and Answers
 • 1. 
  Каков сложен исказ е исказот:„Реката Вардар минува низ Велес и Струмица“
  • A. 

   Негација.

  • B. 

   Импликација

  • C. 

   Конјукција

  • D. 

   Дисјункција

 • 2. 
  Која е точната вредност на изразот:( 3 - 4 ) х ( 4 - 3 )=?
  • A. 

   1

  • B. 

   -1

  • C. 

   0

  • D. 

   7

 • 3. 
  Која од дадените реченици е исказ?
  • A. 

   Калинката е најубавото овошје.

  • B. 

   Мислам дека 2+2 = 4.

  • C. 

   Колку е 3-4 ?

  • D. 

   Валандово е главен град на Р. Македонија.

 • 4. 
  Која е точната вредноста на изразот-1-2-3-4-5-6-7-8-9 =?
  • A. 

   45

  • B. 

   54

  • C. 

   -45

  • D. 

   -54

 • 5. 
  Кој од дадените искази е има НЕТОЧНА вистинитосна вредност?
  • A. 

   5-(2-5) = -(4+4)

  • B. 

   -1-5=-6

  • C. 

   (-6) x (-6 ) = 36

  • D. 

   11+22 < 44

 • 6. 
  Даден е мономот: -6abc5xyzКолку изнесува коефициентот, а колку главната вредност ?
  • A. 

   коефициент: -6 главна вредност: abcxyz

  • B. 

   коефициент: -30 главна вредност: abcxyz

  • C. 

   коефициент: -30 главна вредност: xyz

  • D. 

   коефициент: -6 главна вредност: abc

 • 7. 
  Кој од дадените сложени искази има ВИСТИНИТА  вистинитосна вредност?
  • A. 

   Валандово е главен град на Р. Македонија ако и само ако Скопје е главен град на Р. Македонија.

  • B. 

   Ако Валандово е главен град на Р. Македонија, тогаш Струмица е најголем град во Р. Македонија.

  • C. 

   Валандово е главен град на Р. Македониаја и Скопје е главен град на Р. Македонија

  • D. 

   Валандово е главен град на Р. Македонија или Струмица е главен град на Р. Македонија.

 • 8. 
  НЗД за полиномите: x2 -3x xy-3y x2 - 9 е полиномот:
  • A. 

   X - 3

  • B. 

   X + 3

  • C. 

   Xy(x-3)(x+3)

  • D. 

   Xy

 • 9. 
  Ако се разложи полиномот:xyz + xyt -3 xy - 2axybна множители ќе се добие:
  • A. 

   (z + t - 3 - 2ab)xy

  • B. 

   Xy(z +t - 2ab)

  • C. 

   X(zy + t - 3 +2a)b

  • D. 

   Xyz(t - 3 - 2ab)

 • 10. 
  Ако полиномот(3xy-2xz)-(5xy+6xz)=?се среди и доведе во нормален вид, ќе се добие:
  • A. 

   8xy+8xz

  • B. 

   Xy-xz

  • C. 

   2xy-4xz

  • D. 

   -2xy-8xz

 • 11. 
  1        2 --   +   --   =  ?2        3
  • A. 

   3 -- 5

  • B. 

   2 -- 6

  • C. 

   3 -- 6

  • D. 

   7 -- 6

 • 12. 
  Колку изнесува количникот:(x2 – 4) : ( x - 2 )=?
  • A. 

   X - 2

  • B. 

   X

  • C. 

   X + 2

  • D. 

   2

 • 13. 
  Колку изнесува вредноста на изразот:( - 3 - 6 ) : ( - 1 - 2 ) = ?
  • A. 

   3

  • B. 

   - 3

  • C. 

   9

  • D. 

   - 1

 • 14. 
  Колку изнесува степенот на полиномот:-6a2b3c + 5abc4 -10x5 + 30 xy5
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   7

Back to Top Back to top