คอมพิวเตอร์ ม.๑

36 | Total Attempts: 640

SettingsSettingsSettings
Please wait...
คอมพิวเตอร์ ม.๑

สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากแนวความคิดข้อใด
  • A. 

   ก.บัตรเจาะรู

  • B. 

   ข.การคำนวณตัวเลข

  • C. 

   ค.การหมุนของฟันเฟือง

  • D. 

   ง. การเดินของนาฬิกา

 • 2. 
  คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก คือข้อใด
  • A. 

   ก.UNIVAC

  • B. 

   ข.ENIAC

  • C. 

   ค.MARK I

  • D. 

   ง.ABC

 • 3. 
  คอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก.เครื่องไฟฟ้า

  • B. 

   ข.เครื่องกลไก

  • C. 

   ค.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ

  • D. 

   ง.เครื่องวิเคราะห์

 • 4. 
  เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ข้อใด
  • A. 

   ก.การธนาคาร

  • B. 

   ข.การศึกษา

  • C. 

   ค.ธุรกิจออนไลน์

  • D. 

   ง.การสื่อสาร

 • 5. 
  เคาน์เตอร์เซอวิส  เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ข้อใด
  • A. 

   ก.การสื่อสาร

  • B. 

   ข.งานธุรกิจ

  • C. 

   ค.งานราชการ

  • D. 

   ง.การเลือกซื้อสินค้า

 • 6. 
  การจองตั๋วเครื่องบินผ่านอินเตอร์เน็ต  เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ข้อใด
  • A. 

   ก.งานการโรงแรม

  • B. 

   ข.งานธุรกิจ

  • C. 

   ค.งานคมนาคม

  • D. 

   ง.งานโฆษณา

 • 7. 
  ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
  • A. 

   ก.ใช้ในการประกาศผลสอบของนักเรียน

  • B. 

   ข.ใช้ในการออกแบบภายในอาคาร

  • C. 

   ค.ใช้ในการควบคุมตู้ เอทีเอ็ม

  • D. 

   ง.ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์

 • 8. 
  ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม
  • A. 

   ก.ใช้ในการประกาศผลสอบของนักเรียน

  • B. 

   ข.ใช้ในการออกแบบภายในอาคาร

  • C. 

   ค.ใช้ในการควบคุมตู้ เอทีเอ็ม

  • D. 

   ง.ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์

 • 9. 
  การเรียนการสอนแบบ e-learning  มีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   ก.การเรียนการสอนแบบทางไกล

  • B. 

   ข.การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม

  • C. 

   ค.การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  • D. 

   ง.การเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 • 10. 
  ข้อใดเป็นข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  • A. 

   ก.ระยะทางในการสื่อสารระหว่างกัน

  • B. 

   ข.ระยะเวลาในการสื่อสารระหว่างกัน

  • C. 

   ค.ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารระหว่างกัน

  • D. 

   ง.ขาดการเชื่อมโยงของระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกัน

 • 11. 
  อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  • A. 

   ก.แป้นพิมพ์ ซีพียู

  • B. 

   ข.เมาส์ แฟลชไดรฟ์

  • C. 

   ค.สแกนเนอร์ ไมโครโฟน

  • D. 

   ง. แผ่นซีดี จอภาพ

 • 12. 
  อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำรอง
  • A. 

   ก.แฟลชไดรฟ์ แรม

  • B. 

   ข.ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี

  • C. 

   ค.ซีพียู จอภาพ

  • D. 

   ง.เครื่องพิมพ์ ลำโพง

 • 13. 
  อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   ก.หน่วยรับข้อมูล

  • B. 

   ข.หน่วยความจำหลัก

  • C. 

   ค.หน่วยประมวลผลกลาง

  • D. 

   ง.หน่วยแสดงผล

 • 14. 
  ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหายจากอุปกรณ์ใด
  • A. 

   ก.แรม

  • B. 

   ข.ฮาร์ดดิสก์

  • C. 

   ค.เครื่องพิมพ์

  • D. 

   ง.สแกนเนอร์

 • 15. 
  ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูล คือข้อใด
  • A. 

   ก.กล้องดิจิตอล - ลำโพง

  • B. 

   ข.เมาส์- จอภาพ

  • C. 

   ค.สแกนเนอร์- จอภาพ

  • D. 

   ง.ไมโครโฟน - ลำโพง

 • 16. 
  จอภาพชนิดใด ที่เหมาะสำหรับใช้ชมภาพยนตร์และกีฬา
  • A. 

   ก.จอพลาสมา

  • B. 

   ข.จอแอลซีดี

  • C. 

   ค.จอทีเอฟที

  • D. 

   ง.จอซีอาร์ที

 • 17. 
  เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดในขณะทำงาน
  • A. 

   ก.หน่วยความจำรอง

  • B. 

   ข.แฟลชไดรฟ์

  • C. 

   ค.หน่วยความจำแรม

  • D. 

   ง.ฮาร์ดดิสก์

 • 18. 
  สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด
  • A. 

   ก.ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายและทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

  • B. 

   ข.ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล

  • C. 

   ค.ใช้หลักการส่องแสงไปยังข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า

  • D. 

   ง.ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสารโดยใช้แสงเลเซอร์สร้างสร้างประจุไฟฟ้าบวก

 • 19. 
  ถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง ควรเลือกใช้จอภาพชนิดใด
  • A. 

   ก.จอทีเอฟที

  • B. 

   ข.จอแอลซีดี

  • C. 

   ค.จอพลาสมา

  • D. 

   ง.จอซีอาร์ที

 • 20. 
  ออปติคัลดิสก์ ที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่สามารถบันทึกเพิ่มได้คือข้อใด
  • A. 

   ก.ซีดีอาร์ดับบลิว

  • B. 

   ข.ดีวีดี

  • C. 

   ค. ซีดีอาร์

  • D. 

   ง.ซีดีรอม

 • 21. 
  ข้อใดจัดเป็นสารสนเทศ
  • A. 

   ก.แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มาสาย

  • B. 

   ข.การพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์

  • C. 

   ค.การแสดงผลผ่านจอภาพ

  • D. 

   ง. การประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

 • 22. 
  การประมวลผล หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก.การแสดงภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ

  • B. 

   ข.การเรียงลำดับชื่อนักเรียนตามตัวอักษร

  • C. 

   ค.การจัดเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยความจำรอง

  • D. 

   ง.กราฟแสดงยอดขายสินค้าประจำวัน

 • 23. 
  สถิติจำนวนนักเรียนมาสายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  • A. 

   ก.ข้อมูลเบื้องต้น

  • B. 

   ข.ข้อมูลปฐมภูมิ

  • C. 

   ค.ข้อมูลทุติยภูมิ

  • D. 

   ง.ข้อมูลตติยภูมิ

 • 24. 
  การฝากถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลแบบใด
  • A. 

   ก.การประมวลผลแบบกลุ่ม

  • B. 

   ข.การประมวลผลแบบเชื่อมตรง

  • C. 

   ค.การประมวลผลแบบต่อเนื่อง

  • D. 

   ง.การประมวลผลแบบชั่วคราว

 • 25. 
  การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนอย่างไร
  • A. 

   ก.การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

  • B. 

   ข.การตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

  • C. 

   ค.การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล

  • D. 

   ง.การประมวลผลข้อมูล และคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มต้นฉบับ

Back to Top Back to top