กฏหมายการศึกษา 5

27 | Total Attempts: 4054

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 5

ก่อนทำแบบทดสอบใส่ชื่อท่ นในช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามจึงคลิ๊ก ี่ปุ่มหน้าตัวเลือกที่ถู ต้องเพียงคำตอบเดียว แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบที่ ำว่า Submit my answer รอคำถามต่อไปโดยทำแบบเดี วกัน โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่ไม่ต้องเปิดเผย
  • A. 

   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

  • C. 

   ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 2. 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
  • A. 

   การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

  • B. 

   รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

  • C. 

   การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 3. 
  กรณีประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าดูข้อมูลข่าวสารของราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะร้องเรียนต่อหน่วยงานใด
  • A. 

   ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตนเอง

  • B. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C. 

   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • D. 

   คณะกรรมการวินัจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 • 4. 
  ข้อมูลข่าวสารที่สามารถให้ประชาชนเข้าดูแต่ถ้าต้องห้ามมิให้เปิดเผยได้ ต้องดำเนินการในข้อใดจึงจะถูกต้อง
  • A. 

   เปิดเผยเฉพาะส่วนนั้น

  • B. 

   ใช้การตัดต่อหรือขีดฆ่าข้อความที่ไม่ให้เปิดเผย

  • C. 

   เจ้าหน้าที่บอกเฉพาะบุคคลที่เข้าไปดูข่าวสารเท่านั้น

  • D. 

   ลบ ตัดทอน ทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นการเปิดเผย

 • 5. 
  ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู หรือขอสำเนาได้
  • A. 

   มติคณะรัฐมนตรี

  • B. 

   โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • C. 

   คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 6. 
  ถ้ามีประชาชนเข้ามาขอดูข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานของท่าน แต่ท่านไม่มีข้อมูลนั้น ท่านจะดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง
  • A. 

   บอกว่าไม่มี แล้ววันหลังจะหาให้

  • B. 

   ให้ไปถามที่หอสมุดหรือเจ้าหน้าที่คนอื่น

  • C. 

   ไปดำเนินการให้ที่หน่วยงานอื่น

  • D. 

   แนะนำหน่วยงานที่มีข้อมูลและให้ไปขอดูที่หน่วยงานนั้น

 • 7. 
  ถ้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะดำเนินการตามข้อใด
  • A. 

   ทำให้เป็นเรื่องลับ

  • B. 

   ปกปิด

  • C. 

   ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย

  • D. 

   ไม้รับคำร้องขอดูข้อมูลข่าวสารนั้น

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
  • A. 

   ประวัติสุขภาพ

  • B. 

   รูปถ่าย

  • C. 

   ลายนิ้วมือ

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 9. 
  การอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในกี่วัน
  • A. 

   7

  • B. 

   15

  • C. 

   30

  • D. 

   60

 • 10. 
  คำสั่งทางปกครอง หมายความว่า การใช้อำนาจตามกฏหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ฯ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
  • A. 

   การสั่งการ

  • B. 

   การอนุญาต

  • C. 

   การวินิจฉัยอุทธรณ์

  • D. 

   การออกกฎ

 • 11. 
  เจ้าหน้าที่ในข้อใดที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
  • A. 

   เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี

  • B. 

   เป็นญาติของคู่กรณี

  • C. 

   เป็นนายจ้างของคู่กรณี

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

 • 12. 
  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีคำสั่งใดไม่ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ ฯให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นภายในกี่วัน
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   60

  • D. 

   90

 • 13. 
  คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้  ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ
  • A. 

   ต้องระบุวัน เดือนและ ปีที่ทำคำสั่ง

  • B. 

   ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง

  • C. 

   ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่เมื่อใด
  • A. 

   ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป

  • B. 

   วันที่ออกคำสั่งทางปกครอง

  • C. 

   วันที่ระบุในคำสั่งทางปกครอง

  • D. 

   วันที่ผู้นั้นเซนต์รับคำสั่งทางปกครอง

 • 15. 
  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วัน
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   60

  • D. 

   90

 • 16. 
  ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้  ต้องรองขอค่าทดแทนดังกล่าวได้ภายในกี่วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   180

  • C. 

   120

  • D. 

   90

 • 17. 
  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน.. ซึ่งถ้าไม่มีการปฏิบัติตาม คำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน...ฯ
  • A. 

   90

  • B. 

   30

  • C. 

   15

  • D. 

   7

 • 18. 
  ข้อใดต่อไปนี้หมายความว่า “กฎ”ตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • A. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • B. 

   กฎกระทรวง

  • C. 

   ประกาศกระทรวง

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 19. 
  ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการกำหนดให้บุคคลใด เป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคล ดังข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว
  • A. 

   แต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วม

  • B. 

   แต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนร่วม

  • C. 

   แต่งตั้งคู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วม

  • D. 

   แต่งตั้งคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นตัวแทนร่วม

 • 20. 
  วิธีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ชดใช้เป็นเงิน

  • B. 

   ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้คงสภาพเดิม

  • C. 

   ชดใช้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ สภาพและปริมาณอย่างเดียวกับที่เสียหาย

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 21. 
  การฟ้องของบุคคลภายนอกที่ได้รับการละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด บุคคลภายนอกจะฟ้องหน่วยงานใด
  • A. 

   ฟ้องเจ้าหน้าที่คนนั้น

  • B. 

   ฟ้องหน่วยงานรัฐ

  • C. 

   ฟ้องนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   ฟ้องกระทรวงการคลัง

 • 22. 
  กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อเอกชนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน
  • A. 

   เจ้าหน้าที่รัฐ

  • B. 

   หน่วยงานของรัฐ

  • C. 

   กระทรวงการคลัง

  • D. 

   เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ร่วม

 • 23. 
  ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง หากโรงเรียนเกิดไฟไหม้
  • A. 

   ผอ.โรงเรียน

  • B. 

   ผอ.เขตฯ

  • C. 

   เลขาฯสพฐ.

  • D. 

   บุคคลตามมาตรา 53 ของพรบ.ครู

 • 24. 
  จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดเป็นจริงที่สุด
  • A. 

   ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ

  • B. 

   ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน

  • C. 

   ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตรอบคอบ

  • D. 

   ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของเอกชน

 • 25. 
  ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องร้องเมื่อถูกละเมิด กรณีที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อหน่วยงานใด
  • A. 

   หน่วยงานรัฐ

  • B. 

   ศาลยุติธรรม

  • C. 

   กระทรวงการคลัง

  • D. 

   ศาลปกครอง

Back to Top Back to top