หน่วยที่ 4 การเชื่อมโยงเนื้อหาในหน้าเว็บเพจ

15 | Total Attempts: 273

SettingsSettingsSettings
Please wait...
หน่วยที่ 4 การเชื่อมโยงเนื้อหาในหน้าเว็บเพจ

แบบทดสอบหลังเรียน การเชื่อมโยงเนื้อหาในหน าเว็บเพจ ข้อสอบทั้งหมด 15 ข้อ เวลา 15 นาที พิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่  ชั้น


Questions and Answers
 • 1. 
  การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำสั่งที่ถูกต้อง
  • A. 

   A HREF=#abc.htm...../A

  • B. 

   A HREF=abc.htm...../A

  • C. 

   A HREF=abc>...../A

  • D. 

   A NAME=abc.htm...../A

 • 2. 
  ข้อใดต่อไปนี้ใช้คำสั่งได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   A NAME=#PO...../A

  • B. 

   A HREF=PP...../A

  • C. 

   A NAME=PO...../A

  • D. 

   A HERF NAME=PP...../A

 • 3. 
  ในการเชื่อมโยงประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ Link และอะไร
  • A. 

   Target

  • B. 

   Picture

  • C. 

   Text

  • D. 

   Table

 • 4. 
  ในกรณีต้องการเชื่อมโยงไปยังจุดปลายทางอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บเพจเดียวกัน จะใช้คำสั่งใดต่อไปนี้       ในการกำหนดเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงไป
  • A. 

   A HREF=PO.HTML...../A

  • B. 

   A NAME=#PO...../A

  • C. 

   A NAME=PO.HTML...../A

  • D. 

   A NAME=PO...../A

 • 5. 
  ในกรณีต้องการเชื่อมโยงไปยังจุดปลายทางอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ google จะใช้คำสั่งใดต่อไปนี้
  • A. 

   A HREF=http://www.google.co.th...../A

  • B. 

   A HREF=google.co.th...../A

  • C. 

   A HREF=#google.co.th...../A

  • D. 

   A HREF NAME=http://www.google.co.th...../A

 • 6. 
  หากต้องการเชื่อมโยงโดยการใช้รูปภาพ จะใช้คำสั่งอย่างไร
  • A. 

   A HREF=http://www.google.co.thNAME=ชื่อรูปภาพ/A

  • B. 

   A IMG SRC=ชื่อรูปภาพhttp://www.google.co.thNAME=ชื่อรูปภาพ/A

  • C. 

   A NAME=http://www.google.co.thIMG SRC=ชื่อรูปภาพ/A

  • D. 

   A HREF=http://www.google.co.thIMG SRC=ชื่อรูปภาพ/A

 • 7. 
  ถ้าจะแบ่งประเภทของการเชื่อมโยง จะแบ่งได้กี่ประเภท
  • A. 

   1 ประเภท

  • B. 

   2 ประเภท

  • C. 

   3 ประเภท

  • D. 

   4 ประเภท

 • 8. 
  URL หมายถึงอะไร
  • A. 

   รูปแบบการเชื่อมโยง

  • B. 

   ระบบการสื่อสาร

  • C. 

   ชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์

  • D. 

   ชื่อที่อยู่ของอีเมล์

 • 9. 
  การกำหนดการเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ จะใช้คำสั่งอย่างไร
 • 10. 
  ถ้าต้องแทรกข้อความหัวเรื่องส่งไปพร้อมกับจุดเชื่อมโยงชนิดอีเมล์ จะใช้คำสั่งอย่างไร
 • 11. 
  ข้อใดให้ความหมายของคำว่าไฮเปอร์ลิงก์ (Hyper Link)  ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   แฟ้มข้อมูลที่สามารถมองเห็นข้อความทั้งหมดผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

  • B. 

   การเชื่อมโยงถึงกันของเอกสารระหว่างเว็บเพจต่างๆ

  • C. 

   โปรแกรมควบคุมการแสดงผลในรูปแบบภาพและเสียง

  • D. 

   เนื้อหาภายในเอกสารเอชทีเอ็มแอล

 • 12. 
  การคลิกหัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารหน้าต่อไปที่จัดทำไว้คือการเชื่อมโยงข้อมูล แบบใด
  • A. 

   การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ของตนเอง

  • B. 

   การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

  • C. 

   การเชื่อมโยงในหน้าเดียวกัน

  • D. 

   การเชื่อมโยงภายในเอกสารเดียวกัน

 • 13. 
  ข้อใดมักใช้เป็นชื่อแฟ้มของหน้าหลัก 
  • A. 

   Index.html

  • B. 

   Page1.html

  • C. 

   Page2.html

  • D. 

   Page3.html

 • 14. 
  คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นคำสั่งการเชื่อมโดยข้อมูลประเภทใด     
  • A. 

   การเชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์เดียวกัน

  • B. 

   การเชื่อมโยงข้อมูลต่างเว็บไซต์

  • C. 

   การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน

  • D. 

   การเชื่อมโยงข้อมูลแบบดาวน์โหลด

 • 15. 
  ข้อใดให้ความหมายของคำว่าไฮเปอร์ลิงก์ (Hyper Link)  ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   แฟ้มข้อมูลที่สามารถมองเห็นข้อความทั้งหมดผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

  • B. 

   การเชื่อมโยงถึงกันของเอกสารระหว่างเว็บเพจต่าง ๆ

  • C. 

   โปรแกรมควบคุมการแสดงผลในรูปแบบภาพและเสียง

  • D. 

   เนื้อหาภายในเอกสารเอชทีเอ็มแอล

Back to Top Back to top