มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

2
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Backward Design  คืออะไร
  • A. 

   แนวคิดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในลักษณะการอิงมาตรฐาน

  • B. 

   การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

  • C. 

   กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการขึ้นมาก่อน เพื่อกำหนดภาระงาน วิธีการประเมิน แล้วจึงออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ข้อใดคือแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design  (*****ควรจำให้ได้******)
  • A. 

   กำหนดเป้าหมาย ภาระงานและวิธีการประเมินมาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  • B. 

   ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาสู่ ภาระงานและวิธีการประเมิน

  • C. 

   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้สู่กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงานและวิธีการประเมิน

  • D. 

   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ สู่ภาระงาน วิธีการประเมินและกิจกรรมการเรียนรู้

  • E. 

   ถูกเฉพาะ ก และ ง