การปลูกผักสวนครัว

40
การปลูกผักสวนครัว

สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
  • A. 

   ความร่ำรวยของประเทศ

  • B. 

   ความเป็นอยู่ตามฐานะของตนเอง

  • C. 

   การยอมรับและทดลองเทคโนโลยีสมัยใหม่

  • D. 

   การอดออมไม่ยอมจ่าย

 • 2. 
  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความมีเหตุผล

  • C. 

   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • A. 

   การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้นมาใช้เอง

  • B. 

   การทุ่มเทเวลาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

  • C. 

   การงานนอกเวลาเพื่อที่จะได้เงินจำนวนมาก

  • D. 

   การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต

 • 4. 
  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
  • A. 

   มะเขือเทศ

  • B. 

   มันฝรั่ง

  • C. 

   หน่อไม้ฝรั่ง

  • D. 

   ถั่วต่างๆ

 • 5. 
  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
  • A. 

   สวนผักสวนครัว

  • B. 

   สวนผักการค้า

  • C. 

   สวนผักธรรมชาติ

  • D. 

   สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง

 • 6. 
  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   เป็นงานอดิเรก

  • B. 

   เป็นรายได้เสริม

  • C. 

   ช่วยประหยัดรายจ่าย

  • D. 

   ได้ผักสดสะอาด ปลอดจากสารพิษตกค้าง

 • 7. 
  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
  • A. 

   ทราบแนวโน้มของราคา

  • B. 

   ทราบว่ามีพืชผักชนิดใดบ้าง

  • C. 

   ทราบว่ามีแหล่งจำหน่ายที่ใดบ้าง

  • D. 

   ปลูกพืชผักได้ตรงกับความต้องการของตลาด

 • 8. 
  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความต้องการของผู้ผลิต

  • B. 

   ความต้องการของเกษตรกร

  • C. 

   ความต้องการของผู้บริโภค

  • D. 

   ความต้องการของผู้จำหน่าย

 • 9. 
  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
  • A. 

   เวลาที่ใช้

  • B. 

   แรงงานที่จะใช้

  • C. 

   ราคาของพืชผัก

  • D. 

   การประกอบอาหาร

 • 10. 
  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
  • A. 

   ฤดูฝน

  • B. 

   ฤดูร้อน

  • C. 

   ฤดูหนาว

  • D. 

   ฤดูใบไม้ผลิ

 • 11. 
  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ยึดเกาะรากพืช

  • B. 

   พืชได้รับออกซิเจนจากดิน

  • C. 

   เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช

  • D. 

   เป็นแหล่งของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

 • 12. 
  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
  • A. 

   ช่วยลดความร้อน

  • B. 

   รักษาสภาพความเป็นกลาง

  • C. 

   ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชผัก

  • D. 

   เป็นตัวทำละลายธาตุอาหารให้แก่พืช

 • 13. 
  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   โบรอน เหล็ก โมลิบดีนัม

  • B. 

   คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน

  • C. 

   แคลเซียม แมกเนเซียม กำมะถัน

  • D. 

   ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

 • 14. 
  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
  • A. 

   ช่วยผสมเกสร

  • B. 

   ช่วยระบายความร้อน

  • C. 

   ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

  • D. 

   ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของพืชผัก

 • 15. 
  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
  • A. 

   พืชวันสั้น พืชวันยาว

  • B. 

   การปลูกพืชบนดอยสูง

  • C. 

   ผักเมืองร้อน ผักเมืองหนาว

  • D. 

   ผักปลอดสารพิษหรือปลอดสารเคมี

 • 16. 
  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   มีชั้นหน้าดินตื้น

  • B. 

   มีเนื้อดินร่วนซุย

  • C. 

   เก็บกักน้ำไดได้ดีน้ำซึมผ่านยาก

  • D. 

   มีอินทรียวัตถุมากถึงร้อยละ 80

 • 17. 
  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ผักบุ้งจีน

  • C. 

   ถั่วฝักยาว

  • D. 

   ผักกาดขาวปลี

 • 18. 
  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
  • A. 

   กะเพรา

  • B. 

   หอมแบ่ง

  • C. 

   กะหล่ำปลี

  • D. 

   ผักกาดกวางตุ้ง

 • 19. 
  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
  • A. 

   บวบ

  • B. 

   กระเพรา

  • C. 

   กะหล่ำปลี

  • D. 

   ผักกาดหอม

 • 20. 
  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
  • A. 

   แมงลัก โหระพา

  • B. 

   กะหล่ำปม กะหล่ำดอก

  • C. 

   ผักกาดหอม ข้าวโพดหวาน

  • D. 

   ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี

 • 21. 
  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ผักบุ้งจีน

  • C. 

   ผักกะหล่ำปลี

  • D. 

   ข้าวโพดเทียน

 • 22. 
  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก

  • B. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยหมัก

  • C. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยวิทยาศาสตร์

  • D. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก

 • 23. 
  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
  • A. 

   มีค่า pH = 3 – 4

  • B. 

   มีค่า pH = 4 - 5

  • C. 

   มีค่า pH = 6 – 7

  • D. 

   มีค่า pH = 8 - 9

 • 24. 
  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   โรยเป็นแถว ๆบนดิน

  • B. 

   ใส่เป็นจุดโดยขุดหลุมลึก ๆ

  • C. 

   หว่านให้ทั่วผิวหน้าดินทั้งหมด

  • D. 

   ใส่แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน

 • 25. 
  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
  • A. 

   ใส่ปูนขาว

  • B. 

   ใส่ปุ๋ยเคมี

  • C. 

   ใส่กำมะถัน

  • D. 

   ใส่แคลเซียม

 • 26. 
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตากดิน
  • A. 

   ทำลายวัชพืช

  • B. 

   ทำลายไข่แมลง

  • C. 

   ฆ่าเชื้อโรคบางชนิด

  • D. 

   ทำให้ดินโปร่ง ระบายน้ำได้ดี

 • 27. 
  ถ้าเมล็ดพืชผักมีขนาดใหญ่ ควรใช้การเพาะเมล็ดวิธีใด
  • A. 

   การเพาะในแปลง

  • B. 

   การเพาะในภาชนะ

  • C. 

   การเพาะในกระบะเพาะ

  • D. 

   หลายแบบผสมผสานกัน

 • 28. 
  แปลงเพาะเมล็ด ควรมีผิวบนแปลงโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
  • A. 

   เพื่อช่วยในการระบายน้ำ

  • B. 

   เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน

  • C. 

   เพื่อป้องกันโรคเน่าของพืชผัก

  • D. 

   เพื่อให้น้ำแปลงพืชผักได้สะดวก

 • 29. 
  เมื่อหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
  • A. 

   รดน้ำให้ชุ่ม

  • B. 

   ทำที่กำบังแดด

  • C. 

   คลุมทับด้วยฟางแห้ง

  • D. 

   โรยปุ๋ยคอกบาง ๆ ทับบนแปลงเพาะ

 • 30. 
  ถ้า ไม่ ต้องการ ให้ต้นกล้าในกระบะเพาะสูงชะลูด ควรทำอย่างไร
  • A. 

   ทำที่กำบังแดด

  • B. 

   ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

  • C. 

   รดน้ำโดยใช้ระบบหยด

  • D. 

   ย้ายกระบะเพาะออกไปถูกแดดบ้าง

 • 31. 
  กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
  • A. 

   2 - 3 ใบ

  • B. 

   4 - 5 ใบ

  • C. 

   6 - 7 ใบ

  • D. 

   7 - 8 ใบ

 • 32. 
  กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
  • A. 

   7 - 10 วัน

  • B. 

   10 - 15 วัน

  • C. 

   21 - 30 วัน

  • D. 

   35 - 45 วัน

 • 33. 
  หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
  • A. 

   วิธีการย้ายกล้า

  • B. 

   วิธีการหว่านเมล็ด

  • C. 

   วิธีการหยอดหลุม

  • D. 

   วิธีการใช้ส่วนต่าง ๆ

 • 34. 
  การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้ กี่คืน จึงจะได้ผลดี
  • A. 

   1 คืน

  • B. 

   2 คืน

  • C. 

   3 คืน

  • D. 

   4 คืน

 • 35. 
  การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ตะไคร้

  • C. 

   แตงไทย

  • D. 

   ข้าวโพด

 • 36. 
  พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
  • A. 

   ผักชี

  • B. 

   คะน้า

  • C. 

   ตะไคร้

  • D. 

   แตงโม

 • 37. 
  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถอนทิ้งเพื่อจัดระยะต้นกล้า
  • A. 

   เพื่อกำจัดวัชพืชและแมลง

  • B. 

   เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของพืชผัก

  • C. 

   เพื่อป้องกันการเกิดแมลงระบาด

  • D. 

   เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงไม่สูงชะลูด

 • 38. 
  ต้นกล้าที่เราควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรกคือข้อใด
  • A. 

   ต้นกล้าที่เป็นโรค

  • B. 

   ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก

  • C. 

   ต้นกล้าที่มีขนาดใหญ่

  • D. 

   ต้นกล้าที่ใบมีรอยแมลงกัด

 • 39. 
  หลังการถอนทิ้งและจัดระยะต้นกล้าแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อแปลงกล้าเป็นอันดับแรก
  • A. 

   ใส่ปุ๋ยและให้น้ำ

  • B. 

   พ่นสารกำจัดศัตรูพืช

  • C. 

   พรวนโคนและกำจัดวัชพืช

  • D. 

   ควรให้กล้าได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่

 • 40. 
  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
  • A. 

   ช่วยลดความร้อน

  • B. 

   รักษาสภาพความเป็นกลาง

  • C. 

   ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชผัก

  • D. 

   เป็นตัวทำละลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้