การปลูกผักสวนครัว

40 | Total Attempts: 548

SettingsSettingsSettings
Please wait...
การปลูกผักสวนครัว

สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
  • A. 

   ความร่ำรวยของประเทศ

  • B. 

   ความเป็นอยู่ตามฐานะของตนเอง

  • C. 

   การยอมรับและทดลองเทคโนโลยีสมัยใหม่

  • D. 

   การอดออมไม่ยอมจ่าย

 • 2. 
  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความมีเหตุผล

  • C. 

   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • A. 

   การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้นมาใช้เอง

  • B. 

   การทุ่มเทเวลาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

  • C. 

   การงานนอกเวลาเพื่อที่จะได้เงินจำนวนมาก

  • D. 

   การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต

 • 4. 
  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
  • A. 

   มะเขือเทศ

  • B. 

   มันฝรั่ง

  • C. 

   หน่อไม้ฝรั่ง

  • D. 

   ถั่วต่างๆ

 • 5. 
  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
  • A. 

   สวนผักสวนครัว

  • B. 

   สวนผักการค้า

  • C. 

   สวนผักธรรมชาติ

  • D. 

   สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง

 • 6. 
  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   เป็นงานอดิเรก

  • B. 

   เป็นรายได้เสริม

  • C. 

   ช่วยประหยัดรายจ่าย

  • D. 

   ได้ผักสดสะอาด ปลอดจากสารพิษตกค้าง

 • 7. 
  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
  • A. 

   ทราบแนวโน้มของราคา

  • B. 

   ทราบว่ามีพืชผักชนิดใดบ้าง

  • C. 

   ทราบว่ามีแหล่งจำหน่ายที่ใดบ้าง

  • D. 

   ปลูกพืชผักได้ตรงกับความต้องการของตลาด

 • 8. 
  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความต้องการของผู้ผลิต

  • B. 

   ความต้องการของเกษตรกร

  • C. 

   ความต้องการของผู้บริโภค

  • D. 

   ความต้องการของผู้จำหน่าย

 • 9. 
  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
  • A. 

   เวลาที่ใช้

  • B. 

   แรงงานที่จะใช้

  • C. 

   ราคาของพืชผัก

  • D. 

   การประกอบอาหาร

 • 10. 
  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
  • A. 

   ฤดูฝน

  • B. 

   ฤดูร้อน

  • C. 

   ฤดูหนาว

  • D. 

   ฤดูใบไม้ผลิ

 • 11. 
  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ยึดเกาะรากพืช

  • B. 

   พืชได้รับออกซิเจนจากดิน

  • C. 

   เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช

  • D. 

   เป็นแหล่งของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

 • 12. 
  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
  • A. 

   ช่วยลดความร้อน

  • B. 

   รักษาสภาพความเป็นกลาง

  • C. 

   ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชผัก

  • D. 

   เป็นตัวทำละลายธาตุอาหารให้แก่พืช

 • 13. 
  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   โบรอน เหล็ก โมลิบดีนัม

  • B. 

   คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน

  • C. 

   แคลเซียม แมกเนเซียม กำมะถัน

  • D. 

   ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

 • 14. 
  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
  • A. 

   ช่วยผสมเกสร

  • B. 

   ช่วยระบายความร้อน

  • C. 

   ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

  • D. 

   ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของพืชผัก

 • 15. 
  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
  • A. 

   พืชวันสั้น พืชวันยาว

  • B. 

   การปลูกพืชบนดอยสูง

  • C. 

   ผักเมืองร้อน ผักเมืองหนาว

  • D. 

   ผักปลอดสารพิษหรือปลอดสารเคมี

 • 16. 
  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   มีชั้นหน้าดินตื้น

  • B. 

   มีเนื้อดินร่วนซุย

  • C. 

   เก็บกักน้ำไดได้ดีน้ำซึมผ่านยาก

  • D. 

   มีอินทรียวัตถุมากถึงร้อยละ 80

 • 17. 
  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ผักบุ้งจีน

  • C. 

   ถั่วฝักยาว

  • D. 

   ผักกาดขาวปลี

 • 18. 
  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
  • A. 

   กะเพรา

  • B. 

   หอมแบ่ง

  • C. 

   กะหล่ำปลี

  • D. 

   ผักกาดกวางตุ้ง

 • 19. 
  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
  • A. 

   บวบ

  • B. 

   กระเพรา

  • C. 

   กะหล่ำปลี

  • D. 

   ผักกาดหอม

 • 20. 
  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
  • A. 

   แมงลัก โหระพา

  • B. 

   กะหล่ำปม กะหล่ำดอก

  • C. 

   ผักกาดหอม ข้าวโพดหวาน

  • D. 

   ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี

 • 21. 
  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ผักบุ้งจีน

  • C. 

   ผักกะหล่ำปลี

  • D. 

   ข้าวโพดเทียน

 • 22. 
  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก

  • B. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยหมัก

  • C. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยวิทยาศาสตร์

  • D. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก

 • 23. 
  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
  • A. 

   มีค่า pH = 3 – 4

  • B. 

   มีค่า pH = 4 - 5

  • C. 

   มีค่า pH = 6 – 7

  • D. 

   มีค่า pH = 8 - 9

 • 24. 
  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   โรยเป็นแถว ๆบนดิน

  • B. 

   ใส่เป็นจุดโดยขุดหลุมลึก ๆ

  • C. 

   หว่านให้ทั่วผิวหน้าดินทั้งหมด

  • D. 

   ใส่แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน

 • 25. 
  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
  • A. 

   ใส่ปูนขาว

  • B. 

   ใส่ปุ๋ยเคมี

  • C. 

   ใส่กำมะถัน

  • D. 

   ใส่แคลเซียม

Back to Top Back to top