Α.Ε.Π.Π. : Δομή Επανάληψης ΟΣΟ

30 | Total Attempts: 320

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Α.Ε.Π.Π. : Δομή Επανάληψης ΟΣΟ

Ένα τεστ για την δομή επανάληψης ΟΣΟ που διδάσκεται στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ' Λυκείου.


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι εντολές που περικλείονται σε μία εντολή ΟΣΟ εκτελούνται όσο η συνθήκη είναι αληθής.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 2. 
  Η επανάληψη ΟΣΟ ελέγχεται από μία λογική έκφραση στο τέλος κάθε επανάληψης.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 3. 
  Σε μία εντολή επανάληψης ΟΣΟ η συνθήκη ελέγχεται σε κάθε επανάληψη.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 4. 
  Αν η συνθήκη συνέχειας σε μία εντολή επανάληψης ΟΣΟ είναι αρχικά ΨΕΥΔΗΣ η επανάληψη θα εκτελεστεί μία μόνο φορά.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 5. 
  Σε μία εντολή επανάληψης ΟΣΟ που εκτελείται επ’ άπειρον η συνθήκη συνέχειας είναι αρχικά ΨΕΥΔΗΣ και στην συνέχεια γίνεται ΑΛΗΘΗΣ.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 6. 
  Τι θα εμφανίσει το παρακάτω κομμάτι κώδικα στην οθόνη;      Ι <-- 2      ΟΣΟ ( Ι < 6 ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ         Ι <-- Ι + 2         ΓΡΑΨΕ Ι      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  • A. 

   2 3 4 5

  • B. 

   4 5

  • C. 

   2 4 6

  • D. 

   4 6

 • 7. 
  Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω κώδικας στην οθόνη;      Ι <-- 10      ΟΣΟ ( Ι >= 4 ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ         ΓΡΑΨΕ Ι         Ι <-- Ι - 3      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  • A. 

   10 9 8 7 6 5 4

  • B. 

   10 8 6 4

  • C. 

   10 7 4

  • D. 

   10 7

 • 8. 
  Με την εντολή επανάληψης ΟΣΟ μπορούν να εκφραστούν όλες οι επαναλήψεις.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 9. 
  Στην εντολή επανάληψης ΟΣΟ δεν απαιτείται να υπάρχει εντολή που να αλλάζει την τιμή της μεταβλητής που ελέγχεται με την συνθήκη.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 10. 
  Η επιλογή μίας αυθαίρετης τιμής για τον τερματισμό μίας επαναληπτικής διαδικασίας δεν είναι συνηθισμένη στον προγραμματισμό.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 11. 
  Δεν επιτρέπεται να υπάρχει μία δομή επιλογής ΕΠΙΛΕΞΕ μέσα σε μία δομή επανάληψης ΟΣΟ.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 12. 
  Σε μία εντολή επανάληψης ΟΣΟ η αρχικοποίηση των μεταβλητών που εμφανίζονται στην συνθήκη πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε επανάληψης.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 13. 
  Πως θα συμπληρώνατε τα κενά στο παρακάτω κομμάτι κώδικα έτσι ώστε να υπολογίζεται το άθροισμα όλων των ακεραίων αριθμών από το 17 έως το 26.      Α <-- __________      Μ <-- 16      ΟΣΟ Μ < _________ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ         Α <-- Α + Μ + 1         Μ <-- Μ + 1        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  • A. 

   0 26

  • B. 

   16 26

  • C. 

   16 27

  • D. 

   0 27

 • 14. 
  Έστω το παρακάτω κομμάτι κώδικα:      Α <-- 0      Θ <-- 0      Ι <-- 1      ΟΣΟ Ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ         ΔΙΑΒΑΣΕ Χ         ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ            Θ <-- Θ + 1         ΑΛΛΙΩΣ            Α <-- Α + 1         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ         Ι <-- Ι + 1        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΗ τιμή που αποθηκεύεται στην μεταβλητή Θ είναι:
  • A. 

   το πλήθος των θετικών αριθμών

  • B. 

   το άθροισμα των θετικών αριθμών

  • C. 

   το πλήθος των αρνητικών αριθμών

  • D. 

   το άθροισμα των αρνητικών αριθμών

 • 15. 
  Στην εντολή επανάληψης ΟΣΟ η μεταβλητή που μετράει Ν επαναλήψεις πρέπει να παίρνει πάντα τις τιμές 1, 2, 3, 4, … Ν.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 16. 
  Η μεταβλητή μετρητής σε μία δομή ΟΣΟ πρέπει πάντα να αρχικοποιείται με 1.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 17. 
  Η συνθήκη συνέχειας σε μία δομή επανάληψης ΟΣΟ δεν μπορεί να ελέγχει δύο μεταβλητές.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 18. 
  Ένα τμήμα αλγορίθμου που εκτελείται επαναληπτικά αποκαλείται βρόχος (Εξετάσεις 2007).
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 19. 
  Στην εντολή επανάληψης ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος των επαναλήψεων.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 20. 
  Οι εντολές που βρίσκονται σε μια επανάληψη ΟΣΟ, εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά (Εξετάσεις 2005, 2007).
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 21. 
  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως μετρητής δύο ή περισσότερων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου (Εξετάσεις 2006).
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 22. 
  Σε μία δομή επανάληψης ΟΣΟ όσο η συνθήκη συνέχειας είναι ψευδής συνεχίζεται η επαναληπτική διαδικασία.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 23. 
  Σε μία δομή επανάληψης ΟΣΟ που ελέγχεται από μετρητή πρέπει ο μετρητής να αρχικοποιείται στην αρχή κάθε επανάληψης.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 24. 
  Μία δομή επανάληψης που βρίσκεται μέσα σε μία άλλη δομή επανάληψης ονομάζεται κυκλική επανάληψη.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 25. 
  Μία δομή επανάληψης δεν μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μία δομή επιλογής.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

Back to Top Back to top