Hebrew Quizzes & Trivia
Questions: 5  |  Attempts: 20
 • Sample Question
  מיהו הארי פוטר

.

Questions: 22  |  Attempts: 20
 • Sample Question
  האם את יודעת מאיזה סעיפי חיוב מורכב חשבון הטלפון הנייד שלך?

   

Questions: 5  |  Attempts: 20
 • Sample Question
  האם שתייה מרובה של מים גורמת לעלייה במשקל

ע���ת ����� ����ק

Questions: 4  |  Attempts: 19

עבודה בלוגיקה

Questions: 3  |  Attempts: 19
 • Sample Question
  מהו הביטוי המתקבל בתרשים המוראה:

ענו על החידון של סלינה לפי בקשות החידון כדי ליראות אם אתם באמת מכירים את סלינה

Questions: 6  |  Attempts: 19
 • Sample Question
  באיזו שנה סלינה נולדה

123

Questions: 8  |  Attempts: 19
 • Sample Question
  אלפנטיאזיס מזוהה עם?

הפכו את הפעלים הבאים לצורת העתיד שלהם בדיבור הפורמלי :לדוגמא 가다 -> 갈 거예요

Questions: 9  |  Attempts: 19
 • Sample Question
  אלפנטיאזיס מזוהה עם?

The objective of the following exercise to offer you a chance to both review the names of body parts as well as practice the CORRECT use of the verb כואב  in Hebrew. [Additional body parts' related questions are included:-)]

Questions: 19  |  Attempts: 18
 • Sample Question
  הראש

יחידה אחת מכניקה א 8-20

Questions: 10  |  Attempts: 18
 • Sample Question
  כוח - זאת סיבה ל:

טריוויה לקוראי הספר "גוף מארח" מאת סטפני מאייר. ספר מדהים אשר אני ממליצה לקריאה לכולם

Questions: 9  |  Attempts: 18
 • Sample Question
  בכמה כוכבים נוודת גרה לפני כדור הארץ? בחרו את התשובה הנכונה

תבחן את עצמיך עד כמה אתה יודע על כפר תבור

Questions: 9  |  Attempts: 18
 • Sample Question
  מי שושלת למייסדיי כפר תבור?

Taemin,Minho,Onew,Key או Jonghyun?מי מתאים לך?

Questions: 4  |  Attempts: 17
 • Sample Question
  ?SHINeeאת מי את הכי אוהבת מ

.

Questions: 43  |  Attempts: 17
 • Sample Question
  מה לדעת אדד המנגנון באמצעותו ניתן להתמודד עם תיוג שלילי ?

כוח חשמלי ושדה חשמלי

Questions: 6  |  Attempts: 16
 • Sample Question
  כדי לקבל מטען חיובי צריך לשפשף Questions: 7  |  Attempts: 16
 • Sample Question
  אם שמעתי קידוש בפינה אחד ואכל הסעודה בפנה אחרת באותו חדר

.

Questions: 45  |  Attempts: 16
 • Sample Question
  מה המרכיבים בסלט בריאות?Questions: 17  |  Attempts: 16
 • Sample Question
  משפחת הגזים האצילים כוללת את היסודות הנמצאים בטור השמיני של טבלת היסודות.

מטלה מבוססת הדמיהפתחו את ההדמיה

Questions: 11  |  Attempts: 15
 • Sample Question
  קבעו את גודלו של המטען 1+ ו- 1-. מה ניתן לאמר על צפיפות קווי השדה?

מיצ"ב לדוגמא שהותאם למתכונת טריוויההמקור נמצא בלינק http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/77F4C37F-D23C-4262-9CF6-E76893145889/12059/mivchan_ivrit.pdf

Questions: 8  |  Attempts: 15
 • Sample Question
  למה שתק הרב?נוח היה לו לרבנו הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, להכניס עצמו לידי סכנת חיים, ובלבד שלא להלבין פנים, גם לאיש שעשה מעשה אשר לא ייעשה, וראוי היה להוכיחו על פניו. פעם אחת נסע רבנו במכונית של צעיר אחד, ולנסיעה הצטרף בחור מתלמידי הישיבה. לתדהמתם החל הצעיר לנהוג במהירות מופרזת ובפזיזות יתרה. לא עבר זמן רב, והנה נתקעה המכונית על יושביה בתוך קיר בטון. בנס לא ניזוק איש. רבנו ישב חרד, אך פיו חתום. הוא לא הוציא משפתיו ולא מילה אחת. משהגיעו סוף סוף אל מחוז חפצם, המתין רבנו על שאותו תלמיד שהצטרף אליהם ירד מן המכונית. אז פנה רבנו אל אותו נהג והוכיחו על אשר סיכן שלוש נפשות, ובקש ממנו שיבטיחנו כי מעתה ינהג בזהירות ובמתינות.המשיך רבנו ואמר לו נחרצות: "דע לך כי תכף כשנהגת שלא בזהירות הייתי יוד מיד ממכוניתך והולך לי לדרכי, לולא היה בחור נוסף מצטרף אלינו ולא רציתי לבזותך בעיניו"."נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכיבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" (ברכות מ"ג)