Advertisement

Hebrew Quizzes & Trivia
Questions: 5  |  Attempts: 30
  • Sample Question
    איך קוראים לאיש שהמציא את דגל ישראל

מיצ"ב לדוגמא שהותאם למתכונת טריוויההמקור נמצא בלינק http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/77F4C37F-D23C-4262-9CF6-E76893145889/12059/mivchan_ivrit.pdf

Questions: 8  |  Attempts: 27
  • Sample Question
    למה שתק הרב?נוח היה לו לרבנו הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, להכניס עצמו לידי סכנת חיים, ובלבד שלא להלבין פנים, גם לאיש שעשה מעשה אשר לא ייעשה, וראוי היה להוכיחו על פניו. פעם אחת נסע רבנו במכונית של צעיר אחד, ולנסיעה הצטרף בחור מתלמידי הישיבה. לתדהמתם החל הצעיר לנהוג במהירות מופרזת ובפזיזות יתרה. לא עבר זמן רב, והנה נתקעה המכונית על יושביה בתוך קיר בטון. בנס לא ניזוק איש. רבנו ישב חרד, אך פיו חתום. הוא לא הוציא משפתיו ולא מילה אחת. משהגיעו סוף סוף אל מחוז חפצם, המתין רבנו על שאותו תלמיד שהצטרף אליהם ירד מן המכונית. אז פנה רבנו אל אותו נהג והוכיחו על אשר סיכן שלוש נפשות, ובקש ממנו שיבטיחנו כי מעתה ינהג בזהירות ובמתינות.המשיך רבנו ואמר לו נחרצות: "דע לך כי תכף כשנהגת שלא בזהירות הייתי יוד מיד ממכוניתך והולך לי לדרכי, לולא היה בחור נוסף מצטרף אלינו ולא רציתי לבזותך בעיניו"."נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכיבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" (ברכות מ"ג)
Advertisement


Advertisement