Polish Words

Total Flash Cards » 31
Text Size: S | M | L
Exhausting Wyczerpujący
Move Back Cofnąć się
To hate Nie znosić
Overwhelm Przetłaczać
To persecute Prześladować
fate los
to my mind moim zdaniem
destiny przeznaczenia
absent minded roztargniony
I'm weary of this znużiło mnie
to spot dostrzegać
to resemble przypominać
to sink tonąć
to dismiss (dyrektora); to cancel (lot, wykład); to call off (alarm); to withdraw (zeznania) odwołać — odwoływać
to appeal, to refer odwołać się
zeznanie (w sądzie) testimony; (na piśmie) statement
zeznanie podatkowe tax return
to have an effect on sb/sth działać na kogoś/coś
Doesn't work (out of order) nie działać
to build (drogę); to carry (badania, remont); to conduct (ankietę) przeprowadzić — przeprowadzać
to move (p) przeprowadzić się
(kwestionariusz) questionnaire (form); (sondaż) public opinion survey ankieta
to vote głosować
(chwycić) to take; to get (pensję, napiwek) wziąć
to pick up a child wziąć dziecko na ręce
to take each other’s hands wziąć się za ręce
to get down to sth wziąć się do czegoś
to get hold of, to seize (torbę, dziecko); to catch (piłkę); pot. (pomysł, reklama) to catch on chwycić
to grip sb’s hand chwycić kogoś za rękę
to grasp sth immediately chwytać coś w lot
to hold on to sth chwycić się czegoś