แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในมหาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบประเมินนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่มีข้อถูกข้อผิด เป็นการสำรวจตามความคิดเห็นของท่าตน
1.    
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอกับนักศึกษา
2.    
นักศึกษามีความพึงพอใจกับการบริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวตอร์ อินเทอร์เน็ต)