Take Another Quiz

แนวข้อสอบเยียวยา

60

คำแนะนำการทำข้อสอบ1.ป้อนชื่อของคุณครูที่ Your Name2.เริ่มทำข้อสอบ คลิกที่ StartQuize3.ทำเสร็จแล้ว คลิกที่ Submit My Answerทำข้อสอบแบบเต็มๆติดต่อ [email protected]

Questions and Answers
 • 1. 
  ผลการวิจัยที่พบว่า "วิธีสอนโดยครูช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อนให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีให้นักเรียนกลุ่มเก่งช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อน" นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีในด้านใด
  • A. 

   แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

  • B. 

   ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

  • C. 

   พัฒนาเทคนิคการสอนของครู

  • D. 

   ใช้ได้ดีทุกด้าน

  • E. 

   ผิดทุกข้อ

 • 2. 
  การทดลองกับนักเรียนสองกลุ่ม คำกล่าวนี้สัมพันธ์กับการวิจัยในเรื่องใด
  • A. 

   ทฤษฎีเบื้องหลังการวิจัย

  • B. 

   กรอบความคิดในการวิจัย

  • C. 

   วิธีดำเนินการวิจัย

  • D. 

   สรุปผลการวิจัย

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  ประโยชน์สูงสุดของการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยคือข้อใด
  • A. 

   การเพิ่มพูนข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผน

  • B. 

   การได้แนวทางในการแก้ปัญหาทางการศึกษา

  • C. 

   การได้ทฤษฎีการศึกษาที่ตรงกับสภาพของไทย

  • D. 

   ประยุกต์ใช้ดำเนินการต่าง ๆ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  การตั้งสมมติฐานในการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร
  • A. 

   บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย

  • B. 

   คาดคะเนคำตอบ หรือผลของวิจัย

  • C. 

   บอกแนวทางแก้ปัญหาที่ได้จากการวิจัย

  • D. 

   กำหนดค่าสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้น

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  สมมติฐานการวิจัยที่ว่า "ผู้บริหารที่มีความรู้" ทางจิตวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่า ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยา จากสมมติฐาน ดังกล่าวข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ
  • A. 

   การปกครองลูกน้อง

  • B. 

   ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยา

  • C. 

   ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา

  • D. 

   บริหารที่มีความรู้และไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การวิจัยทุกอย่างล้วนมุ่งเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น

  • B. 

   การวิจัยเป็นข้อมูลรากฐานในการวางแผนและบริการการศึกษา

  • C. 

   การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการส่วนใหญ่จะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย

  • D. 

   การวิจัยทางการศึกษาของไทยเป็นสิ่งสร้างเสริมความเป็นไทย ทางการศึกษาของประเทศไทย

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ชื่อเรื่องการวิจัย

  • B. 

   สมมติฐานการวิจัย

  • C. 

   จุดมุ่งหมายของการวิจัย

  • D. 

   กรอบแนวคิดในการวิจัย

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัยทางการศึกษา
  • A. 

   ช่วยในการกำหนดนโยบาย

  • B. 

   ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

  • C. 

   ช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  • D. 

   ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีผลการวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไปใช้

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 9. 
  การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด
  • A. 

   การวิจัยเชิงประยุกต์

  • B. 

   การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

  • C. 

   การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

  • D. 

   การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด
  • A. 

   มัธยฐาน

  • B. 

   ฐานนิยม

  • C. 

   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  • D. 

   ค่าเฉลี่ยหรือมัชณิมเลขคณิต

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  ข้อใดเป็นนวัตกรรม
  • A. 

   แบบทดสอบ

  • B. 

   แบบสัมภาษณ์

  • C. 

   แบบสังเกต

  • D. 

   แบบฝึกทักษะ

  • E. 

   ข้อ A ผิด

 • 12. 
  ข้อใดเป็นชื่อปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์
  • A. 

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • B. 

   การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องสิ่งแวดล้อม

  • C. 

   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้น ป.1

  • D. 

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด "พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย"
  • A. 

   การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

  • B. 

   การวิจัยเชิงบรรยาย

  • C. 

   การวิจัยเชิงทดลอง

  • D. 

   การวิจัยเชิงคุณภาพ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  ลักษณะงานวิจัยตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน

  • B. 

   หาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

  • C. 

   มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์

  • D. 

   เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษา

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 15. 
  ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด “การศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน สพท.สุรินทร์เขต 3”
  • A. 

   การวิจัยเชิงอนาคต

  • B. 

   การวิจัยเชิงทดลอง

  • C. 

   การวิจัยเชิงบรรยาย

  • D. 

   การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 16. 
  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด
  • A. 

   การวิจัยในชั้นเรียน

  • B. 

   การวิจัยเพื่อพัฒนา

  • C. 

   การวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ

  • D. 

   การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 17. 
  สมมุติฐานการวิจัย ข้อใดดีที่สุด
  • A. 

   การสอนแบบทีมดีกว่าการสอนแบบครูคนเดียว

  • B. 

   นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางน้อยกว่านักเรียนหญิง

  • C. 

   วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อว่าจะให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบบรรยาย

  • D. 

   เด็กในเมืองน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กในชนบท

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  "นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบ มากกว่านักเรียนเพศหญิง" ข้อใดเป็นตัวแปรตาม
  • A. 

   โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

  • B. 

   นักเรียน

  • C. 

   ความรับผิดชอบของนักเรียน

  • D. 

   เพศของนักเรียน

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 19. 
  จากสมมุติฐานที่กำหนด ให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ "นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบ มากกว่านักเรียนเพศหญิง"
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   เพศของนักเรียน

  • C. 

   ความรับผิดชอบของนักเรียน

  • D. 

   โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 20. 
  "สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู้พฤติกรรม เหตุการณ์สถานที่ หรือลักษณะใดๆ ในโรงเรียนที่นักเรียนสังเกตหรือรับรู้ได้" ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  • A. 

   จุดมุ่งหมายของการวิจัย

  • B. 

   สมมุติฐานการวิจัย

  • C. 

   นิยามศัพท์เฉพาะ

  • D. 

   ข้อตกลงเบื้องต้น

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  การวิจัยของครูผู้สอนควรยึดหลักการใดเป็นสำคัญ
  • A. 

   วิจัยแก้ปัญหา

  • B. 

   วิจัยเชิงสำรรวจ

  • C. 

   วิจัยรายบุคคล

  • D. 

   วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการสอน

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 22. 
  ข้อใดไม่ใช่ทักษะการหาข้อมูล
  • A. 

   การสังเกต

  • B. 

   การอภิปราย

  • C. 

   การค้นคว้า

  • D. 

   การสอบถาม

  • E. 

   ข้อ A ผิด

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
  • A. 

   เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

  • B. 

   เรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง

  • C. 

   เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น

  • D. 

   เรียนรู้ด้วยตนเอง

  • E. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 24. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา

  • E. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

 • 25. 
  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด
  • A. 

   ชั้น ป.6

  • B. 

   ชั้น ม.3

  • C. 

   ชั้น ม.6

  • D. 

   ป.6และม.3

  • E. 

   ข้อ A ผิด

 • 26. 
  ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ คือข้อใด
  • A. 

   ครอบคลุมสาระการเรียนรู้

  • B. 

   ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

  • C. 

   ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้

  • D. 

   จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายวิธี

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 27. 
  ครูใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้

  • B. 

   สนองความต้องการของนักเรียน

  • C. 

   การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน

  • D. 

   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 28. 
  การใช้สื่อการเรียนการสอนใดที่เหมาะสมน้อยที่สุด
  • A. 

   แบบฝึกทักษะ - การบวกเลขที่ทด

  • B. 

   หนังสืออ่านเพิ่มเติม - ท้องถิ่นของเรา

  • C. 

   โครงงาน - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  • D. 

   บทเรียนสำเร็จรูป - การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

  • E. 

   ผิดทุกข้อ

 • 29. 
  ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาควรคำนึงถึงข้อไหน
  • A. 

   หน่วยการเรียนรู้

  • B. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • C. 

   หัวข้อสาระการเรียนรู้

  • D. 

   ความต้องการของผู้เรียน

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 30. 
  ข้อใดมีพฤติกรรม แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ต่อโรงเรียน
  • A. 

   ครูนิดใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ในการเรียนการสอน

  • B. 

   ครูนุตาชอบช่วยเหลือเพื่อนครูเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน

  • C. 

   ครูนุดี ชอบคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน

  • D. 

   ครูนิภา ชอบเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนอย่างสม่ำเสมอ

  • E. 

   ข้อ A และ B ผิดทุกข้อ

 • 31. 
  ข้อใดเป็นนวัตกรรม
  • A. 

   แบบทดสอบ

  • B. 

   แบบสัมภาษณ์

  • C. 

   แบบสังเกต

  • D. 

   แบบฝึกทักษะ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 32. 
  ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรม
  • A. 

   แบบฝึก

  • B. 

   แบบทดสอบ

  • C. 

   บทเรียนโปรแกรม

  • D. 

   วีดีทัศน์

  • E. 

   ข้อ B ผิด

 • 33. 
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป “เรื่องสัตว์น่ารักสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อใดเป็นนวัตกรรม”
  • A. 

   บทเรียน

  • B. 

   สัตว์น่ารัก

  • C. 

   นักเรียนชั้น ป.1

  • D. 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษา

  • E. 

   ข้อ A และ B ถูก

 • 34. 
  ข้อใดเป็นชื่อปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์
  • A. 

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • B. 

   การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องสิ่งแวดล้อม

  • C. 

   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้น ป.1

  • D. 

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 35. 
  ข้อใดเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา
  • A. 

   สร้าง > ประเมิน > ใช้

  • B. 

   สร้าง > ใช้ > ประเมิน

  • C. 

   การพัฒนา > ประเมิน > แก้ไข

  • D. 

   การพัฒนา > สร้าง > ใช้

  • E. 

   ข้อ B ผิด

 • 36. 
  เหตุใดมักกำหนดเนื้อหาการวิจัยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  • A. 

   สะดวกในวิธีการวิจัย

  • B. 

   เก็บข้อมูลได้ง่าย

  • C. 

   แก้ปัญหาเฉพาะด้าน

  • D. 

   กรอบการวิจัยชัดเจน

  • E. 

   ข้อ C ผิด

 • 37. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงร่างของการวิจัย
  • A. 

   วัตถุประสงค์

  • B. 

   ขอบเขต

  • C. 

   วิธีดำเนินการ

  • D. 

   ผลการวิจัย

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 38. 
  การเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระใหญ่สู่เนื้อหาสาระเล็กลงเป็นหลักการข้อใด
  • A. 

   วัตถุประสงค์

  • B. 

   ความเป็นมา

  • C. 

   ขอบเขต

  • D. 

   นิยาม

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 39. 
  ข้อใดเป็นความหมายการวิจัยเชิงพัฒนา
  • A. 

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • C. 

   การพัฒนาแบบฝึก

  • D. 

   การพัฒนาคุณภาพผู้สอน

  • E. 

   ข้อ A และ ฺB ถูก

 • 40. 
  เหตุใดจึงใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 2 กลุ่ม
  • A. 

   เพื่อการทดลอง

  • B. 

   เพื่อการเปรียบเทียบ

  • C. 

   เพื่อการพัฒนา

  • D. 

   เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

  • E. 

   ข้อ B และ C ถูก

 • 41. 
  ใช้ t-test เพื่อจุดประสงค์ใด
  • A. 

   เพื่อความเชื่อมั่น

  • B. 

   เพื่อความเชื่อถือได้

  • C. 

   เพื่อการสรุปอ้างอิงใช้ทั่วไปได้

  • D. 

   เพื่อความตรง

  • E. 

   เพื่อตรวจสอบค่าสถิติ

 • 42. 
  เครื่องมือใดช่วยตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
  • A. 

   แบบวัดทักษะ

  • B. 

   แบบฝึกปฏิบัติ

  • C. 

   การสาธิต

  • D. 

   การชี้แนะ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 43. 
  ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล
  • A. 

   แบบฝึกทักษะ

  • B. 

   แบบวัดทักษะ

  • C. 

   แบบเรียนโปรแกรม

  • D. 

   บทเรียนการ์ตูน

  • E. 

   ข้อ A และ ฺB

 • 44. 
  ข้อใดเป็นนวัตกรรม
  • A. 

   วิธีการสอนแบบร่วมมือ

  • B. 

   แบบสังเกต

  • C. 

   แบบทดสอบ

  • D. 

   แบบสอบถาม

  • E. 

   แบบวัดทักษะ

 • 45. 
  ข้อใดต่างจากพวก
  • A. 

   ความเป็นมา

  • B. 

   วัตถุประสงค์

  • C. 

   นิยามคำศัพท์

  • D. 

   วิธีดำเนินการ

  • E. 

   ข้อ D และ C

 • 46. 
  การอธิบายความหมายเชิงปฏิบัติการของเนื้อหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดระบุในส่วนใด
  • A. 

   นิยามคำศัพท์

  • B. 

   ขอบเขต

  • C. 

   กรอบแนวคิด

  • D. 

   วัตถุประสงค์

  • E. 

   บทที่สอง

 • 47. 
  การอธิบายรายละเอียดลักษณะของนวัตกรรมระบุในส่วนใด
  • A. 

   ขอบเขต

  • B. 

   นิยามคำศัพท์

  • C. 

   กรอบแนวคิด

  • D. 

   วิธีดำเนินงาน

  • E. 

   บทที่สอง

 • 48. 
  การกำหนดกรอบแนวคิดด้านเวลาระบุในส่วนใด
  • A. 

   นิยามคำศัพท์

  • B. 

   ขอบเขต

  • C. 

   วัตถุประสงค์

  • D. 

   กรอบแนวคิด

  • E. 

   บทที่สอง

 • 49. 
  การกำหนดกรอบแนวคิด ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง ระบุในส่วนใด
  • A. 

   วัตถุประสงค์

  • B. 

   ขอบเขต

  • C. 

   คำนิยาม

  • D. 

   กรอบแนวคิดการวิจัย

  • E. 

   บทที่สาม

 • 50. 
  การกำหนดกรอบแนวคิดด้านเนื้อหาระบุในส่วนใด
  • A. 

   วัตถุประสงค์

  • B. 

   ขอบเขต

  • C. 

   คำนิยาม

  • D. 

   กรอบแนวคิดการวิจัย

  • E. 

   บทที่สาม

 • 51. 
  การหา E1/E2 ใช้กับกลุ่มใด
  • A. 

   กลุ่มทดลอง

  • B. 

   กลุ่มใช้จริง

  • C. 

   กลุ่มทดลอง-จริง

  • D. 

   ใช้กับกลุ่มทั่วไป

  • E. 

   ประชากรทั้งหมด

 • 52. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   นวัตกรรมผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่า IOC

  • B. 

   ผ่านผู้เชี่ยวชาญก่อนทดลอง

  • C. 

   ผ่านทดลองแล้วหา E1/E2

  • D. 

   ทดลองใช้เพื่อหา E1/E2 เท่านั้น

  • E. 

   ข้อ A และ ข้อ C

 • 53. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   E1/E2 ใช้กับกลุ่มทดลอง

  • B. 

   T-test ใช้กลับกลุ่มใช้จริง

  • C. 

   IOC ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

  • D. 

   ร้อยละใช้คำนวณสถานภาพส่วนตัว

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 54. 
   ข้อใดผิด
  • A. 

   ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเท่านั้น

  • B. 

   กลุ่มตัวอย่างนักเรียนใช้ตรวจสอบความตรง

  • C. 

   กลุ่มนักเรียนใช้ตรวจสอบ E1/E2 เท่านั้น

  • D. 

   E1/E2 ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพเท่านั้น

  • E. 

   ข้อ A และ C

 • 55. 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม สอบถามกับกลุ่มใด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   ผู้บริหาร

  • D. 

   ข้อ B และ C

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 56. 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
  • A. 

   ใช้พัฒนาแบบฝึก

  • B. 

   แก้ไขปรับปรุง

  • C. 

   ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

  • D. 

   รับรองนวัตกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง

  • E. 

   หาประสิทธิภาพ

 • 57. 
  จุดประสงค์สำคัญของการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตรงกับข้อใด
  • A. 

   เป็นแนวทางการเขียนโครงร่าง

  • B. 

   เป็นแนวทางการยกร่างนวัตกรรม

  • C. 

   เป็นแนวทางการเขียนรายงานให้ถูกต้อง

  • D. 

   เพื่อการพัฒนางานวิจัยของเราเองให้ถูกต้อง

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 58. 
  ข้อใดเป็นความหมายของการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   สาระที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

  • B. 

   โครงสร้างของนวัตกรรม

  • C. 

   กระบวนการสร้าง

  • D. 

   ข้อ C และ B ถูก

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 59. 
  ข้อใดเป็นความหมายการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   อาศัยความรู้นวัตกรรม

  • B. 

   ศึกษาปัญหานวัตกรรมเดียวกัน

  • C. 

   ศึกษาโครงสร้างของนวัตกรรม

  • D. 

   ศึกษาวิจัยในนวัตกรรมคล้ายกัน

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 60. 
  การศึกษาเอกสารงานวิจัยมีประโยชน์ข้อใด
  • A. 

   กำหนดชื่อปัญหาได้

  • B. 

   เขียนโครงร่างได้

  • C. 

   สร้างนวัตกรรมได้

  • D. 

   เขียนรายงานได้

  • E. 

   ถูกทุกข้อ