กฎหมาย ระเบียบ ชุด 65 ผสานรอบรู้ รับราชการครู

18  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

กฎหมาย ระเบียบ ชุด  65 ผสานรอบรู้ รับราชการครู
ข้อสอบออนไลน์  กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ผสานรอบรู้  ชุด 65  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภาย ในปี 2563 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  สพฐ.มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมพื้นฐานของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด จับคู่ได้ถูกต้อง 
1.
2.
3.
4.
5.  ข้าราชการครูท่านใดปฎิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ทิศทาง สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
7.  ผลผลิตของ สพฐ.2555 ที่เพิ่มขึ้น จาก ปี 2554  คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู
1.
2.
3.
4.
9.   "สถานศึกษาพอเพียง"  เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  ด้านใดไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาพอเพียง
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด จับคู่ หลักธรรมกับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
12.  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการที่ตรงกับค่านิยมพื้นฐานของ สพฐ.คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.
2.
3.
4.
14.  ข้าราชการครูในข้อใด ไม่มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องวินัย
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
1.
2.
3.
4.
17.  ตาม ROADMAP การพัฒนาคุุณภาพผู้เรียน ควรพัฒนาคุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"ในช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.