กฎหมาย ชุด 66 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูผู้�

15  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

กฎหมาย ชุด 66 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูผู้�
ข้อสอบออนไลน์  กฎหมาย ชุด 66  การย้ายครูผู้ช่วย 54 -ครูคืนถิ่น-ระเบียบเกี่ยว กับครูใหม่    โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ  www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับมาตราใดบ้างของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ พ.ศ.2547
1.
2.
3.
4.
2.  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  จากหลักเกณฑ์  ข้อ 2  ครูผู้ช่วยท่านใดเข้าหลักเกณฑ์ที่จะย้ายได้
1.
2.
3.
4.
4.  ครูผู้ช่วย ก บรรจุ โรงเรียน ติวสอบวิทยาคม สพป.นม.2  ได้ 3 เดือน ผลประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 49.50 คะแนน ไม่ผ่านการประเมิน สอบแข่งขันได้ ที่ สพม.31 มีหนังสือเรียกตัวให้ไปบรรจุ ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ก
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
1.
2.
3.
4.
6.  เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครูสายผู้สอน และผู้บริหาร สามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.ได้ โดยไม่ต้องรอให้เกษียณอายุราชการ โดยทุกคนสามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ได้ ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  คณะที่ทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ และเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  ผู้ลงนามในแบบคำร้องขอย้าย "โครงการครูคืนถิ่น" มีใครบ้าง
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
1.
2.
3.
4.
10.  ค่าตรวจสุขภาพประจำปีค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ปีงบประมาณ 2555 เบิกได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  กรณีโรงเรียนถูกน้ำท่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจสั่งปิดโรงเรียนได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.มีระยะเวลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  ข้าราชการครูตามข้อใดสามารถเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้
1.
2.
3.
4.
14.  การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยในกรณีมีเหตุอันสมควร การจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลใช้อัตราฐานคำนวณตามชนิดของโรค ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  กรณีที่ีครูขออนุญาตข้ามไปยังประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอ มีอำนาจอนุญาตให้ลาได้กี่วันตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.