Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch mở rộng, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, phẫu thuật triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, hạch ở lưu vực của dạ dày được phân làm bao nhiêu nhóm:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Khi bị tái phát, phần lớn ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Đối tượng nào sau đây cần được tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ về việc cắt lách trong phẫu thuật điều trị ung thư tuyến dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz